Rooms Katholieke Basisschool St Pieter

Bergweg 50 6212 CX Maastricht

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool St Pieter
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool St Pieter
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool St Pieter
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool St Pieter
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool St Pieter

Het team

Toelichting van de school

Formatie schooljaar 2020-2021

Directie:                 Etienne Venhorst
IB:                            Caroline Heynen (groep 1 t/m 5)
                                 Wendy Everaers (groep 6, 7 & 8)

Groep 1-2 A            Nina Hameleer
Groep 1-2 B            Heleen Giezen & Marielle Hamers
Groep 1-2 C            Vera de Kok
Groep 1 D               Jolien Dohmen & Indra Thehu
Groep 3A                Caroline Heynen & Marie-Josée van Neer
Groep 3B                Kyara Stijns
Groep 4A                Stephanie Dols & Katja Kroon
Groep 4B                Lynn Lemmens
Groep 5                   Manon Lieben & Roy Bleeser
Groep 6A               Martijn Henstra & Katja Kroon
Groep 6B               Noël Claessens & Katja Kroon
Groep 7                  Wendy Everaers & Vera Ottenheijm
Groep 8                  Robbert Roosen

Conciërge:             Patrick Vang
Administratie:       Marielle Monsuwé

Vakdocent muziek: Abby Lumpens
Vakdocent crea:      Carole Vegter

Naast de vakleerkrachten die wekelijks onderwijs verzorgen in al onze groepen, maken wij voor het groepsdoorbrekend onderwijs gebruik van externe vakdocenten. Zo werken we in de achttien weken waarin GDO aangeboden wordt met externe vakleerkrachten, zoals: een dramadocent, natuurdocent of een tekendocent. Dit kan per periode GDO verschillen. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op dit moment kent onze basisschool een ruime flexibele schil. De flexibele schil bestaat uit vaste leerkrachten die inzetbaar zijn in de groepen 1 tot en met 8. Deze leerkrachten zijn gekoppeld aan een vast cluster van groepen. Door deze leerkrachten bij ziekte of afwezigheid in te zetten in een groep kunnen wij de continuïteit van het onderwijs zo goed als mogelijk waarborgen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze school bestaat uit een gedreven en professioneel team waarin eenieder vanuit eigen expertise zijn bijdrage aan de schoolontwikkeling levert. Verschillende leerkrachten hebben een master opleiding afgerond om vanuit eigen specialisme bij te dragen aan hulpvragen omtrent kind-,  leerkracht-, school- en beleidsontwikkeling.

Op dit moment bezitten wij als school specialisten op het gebied van:
- Taal / lezen
- Rekenen
- Gedrag
- Meer- en hoogbegaafdheid
- Techniek
- Jonge kind
- Begeleiden 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het onderwijs in de groepen 1 en 2 wordt vormgegeven vanuit beredeneerd aanbod. Op dit moment werken wij met combinatiegroepen 1/2. Dit betekent dat we uitgaan van de ontwikkelingsdoelen die leerlingen moeten behalen. Deze doelen geven ons richting voor het ontwerpen van activiteiten binnen een gekozen thema. Dit thematisch werken sluit goed aan bij de belevingswereld van het jonge kind. Naast de kringactiviteiten komen de diverse vakgebieden ook terug tijdens de spel- en werkles. Gedurende deze werkles begeleidt de groepsleerkracht kleine groepjes kinderen op verschillende subonderdelen. Dit betekent dat we bij de kleuters dus niet methodisch werken. 
Daarnaast werken de groepen 1 en 2 ook aan groepsdoorbrekend onderwijs, zoals omschreven bij de groepen 3 tot en met 8.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Welke methodes hanteren wij binnen onze school?

Groep 3 t/m 8

Aanvankelijk lezen - Veilig leren lezen Kim-versie
Technisch Lezen - Station Zuid
Begrijpend lezen - Nieuwsbegrip
Schrijven - Pennenstreken 2
Rekenen - Pluspunt 4
Engels - Groove me
Verkeer - Let’s go
SEO - Kwink
Wereldoriëntatie - Blink
Gymnastiek - Van Gelder
Muziek - 123Zing

Naast de algemene basisvakken werken wij op school verdiepend middels groepsdoorbrekend onderwijs. De lessen groepsdoorbrekend onderwijs vinden in 'cluster' verband van zes weken plaats, dit gedurende drie momenten per schooljaar. Hierbij staan vakken zoals drama, koken, wetenschap en techniek, tekenen, natuur, etc. centraal. 

Huiswerk
Vanaf groep 5 krijgen de leerlingen regelmatig huiswerk. De hoeveelheid huiswerk wordt opgebouwd van één keer in de week tot dagelijks. Dit om aan te sluiten bij het voortgezet onderwijs. Op school wordt daarom de nodige tijd en zorg besteed aan het leren studeren: begrijpend en studerend lezen, tijdsplanning en gebruik van agenda. Wij vragen u als ouders om ook thuis toezicht te houden op het gemaakte huiswerk. Dit zien wij namelijk als een een belangrijke stimulans voor de kinderen. Op de website staat een map waar de leerlingen hun huiswerk kunnen terugvinden.

Schoolbibliotheek
Op school heeft de beschikking over een eigen bibliotheek. In de schoolbieb, die gevuld is met verschillende genres kinderboeken, mogen kinderen (groep 1 tot en met groep 8) wekelijks een biebboek uitkiezen/omruilen. Elke groep kent een vaste dag, deze dag wordt aan de start van het schooljaar met u gecommuniceerd. Met hulp van ouders lukt het ons om de schoolbibliotheek draaiende te houden. Mocht u interesse hebben om mee te helpen, kunt u dit altijd aangeven bij de groepsleerkracht van uw zoon of dochter. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Basisschool Sint Pieter staat in principe open voor aanname van alle leerlingen volgens het aannamebeleid van de school. Binnen de wet van passend onderwijs zijn wij dit natuurlijk ook verplicht.
Volgens de visie van ontwikkelingsgericht onderwijs kijken wij goed naar de ontwikkeling van leerlingen waarbij we uitgaan van convergente differentiatie. Ons onderwijsaanbod is toegespitst op onze populatie leerlingen waarbij we binnen alle groepen onderwijs verzorgen op verschillende niveaus en gebruik maken van, waar nodig, verbreding van het curriculum. Kijkend naar onze leerlingpopulatie hebben wij te maken met, voor het merendeel, hoog opgeleide ouders en daarbij behorende leerlingen met hoog-cognitieve mogelijkheden. Veel leerlingen hebben een ontwikkelingsvoorsprong ten opzichte van hun leeftijdsgenoten. De ambitie van de school is dat leerlingen het niveau van 2F/1S behalen. 
Binnen deze werkwijze kan de school een bepaalde periode 1-op-1-onderwijs/aandacht en tijd bieden mits de effectmeting zichtbaar is ten opzichte van de gestelde instructiedoelen. Het doel is ten alle tijden om terug te keren naar instructie op subgroepniveau. De school kan en wil geen structurele 1-op-1 begeleiding bieden gedurende een langere periode van de dag. Dit vanwege de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling en de formatieve mogelijkheden van de school. Wanneer een leerling met specifieke ondersteuningsbehoeften de basisondersteuning van school overstijgt en hierdoor specialistische expertise en/of begeleiding nodig heeft, zoekt de school de samenwerking binnen haar omgeving/samenwerkingsverband. 

Onze school beschikt over een eigen orthotheek, leerpleinen, spreekruimte, eigen bibliotheek en keuken.

Belangrijk voor de wet passend onderwijs is te benoemen dat onze school is gevestigd in een oud gebouw met veel trappen en niet beschikt over een lift. 

 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De peuteropvang binnen de organisatie MIK werkt nauw samen met onze school. Leerkrachten van groep 1 en/of de interne begeleider hebben contact met de pedagogisch medewerkers van MIK. Er vindt zowel een warme- als koude overdracht plaats wanneer leerlingen de overstap maken naar onze school. Na ongeveer 6 weken onderwijs vindt het eerste oudergesprek tussen school en ouders plaats. Op deze manier zijn ouders van nieuwe leerlingen snel op de hoogte van de gewenningsperiode.
Daarnaast worden jaarlijkse thema's op elkaar afgestemd tussen MIK en school. Op deze manier ontstaat er een doorgaande lijn. 

Terug naar boven