Basisschool Wyck

Wycker Grachtstraat 4 A 6221 CW Maastricht

  • Schoolfoto van Basisschool Wyck
  • Schoolfoto van Basisschool Wyck

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De basis van ons onderwijs is dat elke leerling op zijn/haar eigen niveau kan ontwikkelen. Een hulpmiddel daarbij is het digitale onderwijsplatform van Snappet. Hierbij worden leerlingen continu vergeleken met alle snappetgebruikers.

Daarnaast kiezen we ervoor om leerlingen zo veel mogelijk digitaal te toetsen. Dit heeft als voordeel dat er veel sneller naar resultaten en analyses kan worden gekeken. Daarnaast zullen leerlingen gewend raken aan het werken met verschillende digitale hulpmiddelen. Iets dat steeds meer centraal komt te staan in onze maatschappij. Daarnaast worden middels het digitaal toetsen een aantal externe prikkels uitgeschakeld. Kinderen werken individueel, hoeven niet te bladeren en kunnen auditieve opdrachten door de computer laten herhalen. Ons kindcentrum heeft in de afgelopen schooljaren een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en implementatie van de adaptieve centrale eindtoets. Inmiddels doen we sinds twee jaar de DIA-eindtoets. Ook dit is een digitale adaptieve toets, waarbij de toets kan afstemmen op de gegeven antwoorden van de leerling. Op deze manier houden leerlingen het gevoel dat ze niet overvraagd zullen worden.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In groep 6 en 7 wordt normaal gesproken de CITO entreetoets afgenomen. In schooljaar 2019-2020 hebben we hier vanaf gezien vanwege de Covid-19 crisis. De entreetoets geeft een realistische kijk op de schoolvorderingen van uw kind en dient tevens als een eerste oriëntatie op het vervolgonderwijs. In groep 8 moet er een keuze worden gemaakt naar welke vorm van voortgezet onderwijs de leerlingen gaan.  

Totstandkoming schooladvies:

  • Het basisschooladvies is gebaseerd op een tweetal onderdelen:
  1. Het Cito leerlingvolgsysteem. In elk leerjaar worden jaarlijks Cito-toetsen afgenomen. Zodoende ontstaat er een overzicht van de ontwikkeling van een kind in de diverse schoolvakken door de jaren heen.
  2. De ervaringen met een kind over een langere schoolperiode. Naast de leerprestaties zijn werkhouding, inzet, interesse, tempo, huiswerkmotivatie, de omgang met leerkracht en andere kinderen belangrijke factoren bij het tot stand komen van het advies.
  • Test, toets: Medio april wordt de centrale eindtoets afgenomen. Bij voorkeur gebeurt dit digitaal.
  • Oudergesprekken: In de maanden juni (als het kind nog in groep 7 zit) en  november wordt u uitgenodigd voor een gesprek; U en uw kind worden dan geïnformeerd over het voorlopig schoolkeuzeadvies.
  • Eind februari, begin maart worden het definitief advies en het onderwijskundig rapport in een oudergesprek toegelicht en overgedragen.
  • Aanmelding Voortgezet Onderwijs (VO): Ouders melden hun kind aan bij het centrale aanmeldingspunt tijdens de aanmeldingsweek, die geldt voor alle VO scholen in Maastricht.
  • Als uitgangspunt voor toelating hanteren de VO scholen het schooladvies.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school heeft voldoendezicht op de ontwikkeling (OP2) van de leerlingen. Dat is ook het eigen oordeel van de school in haar schoolzelfevaluatie van najaar 2018. De school heeft een functionerende systematiek van verzamelen van vorderingengegevens, analyseren van deze gegevens en vertalen in afgestemde onderwijsactiviteiten. Hierbij richt de school zich zowel op de leerlingen die achterop raken, als leerlingen die voorliggen op hun groepsgenoten. De structuur van de zorg is op orde, ontwikkeling op het gebied van kwaliteit is nog mogelijk. Mede door wisselingen in de samenstelling van het team en bij de intern begeleiders in de afgelopen jaren is de school op het punt beland om de deskundigheid bij het team te vergroten op de gebieden 'handelingsgericht werken' en 'diagnostiek en remediëring'. Daardoor zal de school nog beter dan nu in staat zijn om adequaat en kwalitatieve zorg en begeleiding te bieden waar dat nodig is.

De (extra) ondersteuning (OP4) die de school biedt is ook van voldoende kwaliteit. De school heeft in haar schoolzelfevaluatie zichzelf de waardering goed gegeven. In de toelichting op dat oordeel geeft de school echter aan dat er nog organisatorische en inhoudelijke stappen gezet moeten worden om inclusief onderwijs te kunnen verzorgen. Daar zijn wij het mee eens en daarom ons oordeel: voldoende. De school heeft ervaring met enkele leerlingen die vanuit sbo- of so-scholen zijn teruggeplaatst en leerlingen die met ondersteuning van het samenwerkingsverband het onderwijs in basisschool Wyck kunnen volgen. Deze ervaringen zouden moeten leiden tot een structureel beleid hoe het onderwijs georganiseerd en inhoudelijk gevuld gaat worden voor leerlingen die de grenzen van de basisondersteuning van de school benaderen. Als de gewenste effecten van dat beleid worden bereikt is een eigen waardering 'goed' op zijn plaats.

Wij zijn het met de school eens dat de samenwerking (OP6) van goede kwaliteit is. Binnen het 'Kindcentrum Samen Wyck' wordt intensief met de partners (kinderopvang, buitenschoolse opvang) samengewerkt, zowel organisatorisch als inhoudelijk. De intern begeleider onderbouw werkt structureel samen met de pedagogisch medewerkers van de kinderopvang en de doorgaande lijn gaat verder dan een warme overdracht van kindgegevens. De school betrekt de ouders nadrukkelijk bij de activiteiten van de school en de ontwikkeling van hun kind(eren). Dat gebeurt door informeren via nieuwsbrieven. In de onderbouw krijgen de ouders themabrieven, waarin informatie is opgenomen over het actuele thema in de groepen. We hebben met het managementteam gesproken over mogelijkheden om ook ouders in de hogere leerjaren te betrekken in het educatief partnerschap. 

De kwaliteitssystematiek op basisschool Wyck is van voldoende niveau. Zo heeft de school dat in haar schoolzelfevaluatie ook gewaardeerd. In de PDCA-cyclus zou in het bijzonder het onderdeel 'check' nog versterkt moeten worden. De processen en het instrumentarium passen in de systematiek die binnen MosaLira is gekozen. Het Ontwikkelplan beschrijft met welke verbeterthema's de school bezig is, hoe ze dat aanpakt en welke prestatie-indicatoren zicht moeten bieden of de gewenste effecten wel of niet zijn bereikt. In de schoolzelfevaluatie komen deze prestatie-indicatoren echter niet meer terug. De evaluatie is vooral een opsomming van activiteiten en middelen, die geen onderbouwing bieden aan de eigen waarderingen. Bovendien zijn geen andere belanghebbenden betrokken bij de schoolzelfevaluatie, waarmee de eigen waarderingen een hoger betrouwbaarheidsgehalte zouden kunnen krijgen.

Overige wettelijke vereisten

Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen geconstateerd bij overige wettelijke vereisten.

Terug naar boven