Basisschool Wyck

Wycker Grachtstraat 4 A 6221 CW Maastricht

  • Schoolfoto van Basisschool Wyck
  • Schoolfoto van Basisschool Wyck

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We kiezen ervoor om leerlingen zo veel mogelijk digitaal te toetsen. Dit heeft als voordeel dat er veel sneller naar resultaten en analyses kan worden gekeken. Daarnaast zullen leerlingen gewend raken aan het werken met verschillende digitale hulpmiddelen. Iets dat steeds meer centraal komt te staan in onze maatschappij. Daarnaast worden middels het digitaal toetsen een aantal externe prikkels uitgeschakeld. Kinderen werken individueel, hoeven niet te bladeren en kunnen auditieve opdrachten door de computer laten herhalen. Ons kindcentrum heeft in de afgelopen schooljaren een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en implementatie van de adaptieve centrale eindtoets. Dankzij dit project kunnen leerlingen die deze toets maken het maximale uit zichzelf halen, zonder dat ze zich incompetent hoeven voelen, omdat de opgaven te moeilijk zijn.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In groep 6 en 7 wordt normaal gesproken de CITO entreetoets afgenomen. In schooljaar 2019-2020 hebben we hier vanaf gezien vanwege de Covid-19 crisis. De entreetoets geeft een realistische kijk op de schoolvorderingen van uw kind en dient tevens als een eerste oriëntatie op het vervolgonderwijs. In groep 8 moet er een keuze worden gemaakt naar welke vorm van voortgezet onderwijs de leerlingen gaan.  

Totstandkoming schooladvies:

  • Het basisschooladvies is gebaseerd op een tweetal onderdelen:
  1. Het Cito leerlingvolgsysteem. In elk leerjaar worden jaarlijks Cito-toetsen afgenomen. Zodoende ontstaat er een overzicht van de ontwikkeling van een kind in de diverse schoolvakken door de jaren heen.
  2. De ervaringen met een kind over een langere schoolperiode. Naast de leerprestaties zijn werkhouding, inzet, interesse, tempo, huiswerkmotivatie, de omgang met leerkracht en andere kinderen belangrijke factoren bij het tot stand komen van het advies.
  • Test, toets: Medio april wordt de centrale eindtoets afgenomen. Bij voorkeur gebeurt dit digitaal.
  • Oudergesprekken: In de maanden juni (als het kind nog in groep 7 zit) en  november wordt u uitgenodigd voor een gesprek; U en uw kind worden dan geïnformeerd over het voorlopig schoolkeuzeadvies.
  • Eind februari, begin maart worden het definitief advies en het onderwijskundig rapport in een oudergesprek toegelicht en overgedragen.
  • Aanmelding Voortgezet Onderwijs (VO): Ouders melden hun kind aan bij het centrale aanmeldingspunt tijdens de aanmeldingsweek, die geldt voor alle VO scholen in Maastricht.
  • Als uitgangspunt voor toelating hanteren de VO scholen het schooladvies.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven