Basisschool Wyck

Wycker Grachtstraat 4 A 6221 CW Maastricht

 • Schoolfoto van Basisschool Wyck
 • Schoolfoto van Basisschool Wyck

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De basis van ons onderwijs is dat elke leerling op zijn/haar eigen niveau kan ontwikkelen. Een hulpmiddel daarbij is het digitale onderwijsplatform van Snappet. Hierbij worden leerlingen continu vergeleken met alle snappetgebruikers.

Daarnaast kiezen we ervoor om leerlingen zo veel mogelijk digitaal te toetsen. Dit heeft als voordeel dat er veel sneller naar resultaten en analyses kan worden gekeken. Daarnaast zullen leerlingen gewend raken aan het werken met verschillende digitale hulpmiddelen. Iets dat steeds meer centraal komt te staan in onze maatschappij. Daarnaast worden middels het digitaal toetsen een aantal externe prikkels uitgeschakeld. Kinderen werken individueel, hoeven niet te bladeren en kunnen auditieve opdrachten door de computer laten herhalen. Ons kindcentrum heeft in de afgelopen schooljaren een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en implementatie van de adaptieve centrale eindtoets. Inmiddels doen we sinds twee jaar de DIA-eindtoets. Ook dit is een digitale adaptieve toets, waarbij de toets kan afstemmen op de gegeven antwoorden van de leerling. Op deze manier houden leerlingen het gevoel dat ze niet overvraagd zullen worden.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In groep 6 en 7 wordt normaal gesproken de CITO entreetoets afgenomen. In schooljaar 2019-2020 hebben we hier vanaf gezien vanwege de Covid-19 crisis. De entreetoets geeft een realistische kijk op de schoolvorderingen van uw kind en dient tevens als een eerste oriëntatie op het vervolgonderwijs. In groep 8 moet er een keuze worden gemaakt naar welke vorm van voortgezet onderwijs de leerlingen gaan.  

Totstandkoming schooladvies:

 • Het basisschooladvies is gebaseerd op een tweetal onderdelen:
 1. Het Cito leerlingvolgsysteem. In elk leerjaar worden jaarlijks Cito-toetsen afgenomen. Zodoende ontstaat er een overzicht van de ontwikkeling van een kind in de diverse schoolvakken door de jaren heen.
 2. De ervaringen met een kind over een langere schoolperiode. Naast de leerprestaties zijn werkhouding, inzet, interesse, tempo, huiswerkmotivatie, de omgang met leerkracht en andere kinderen belangrijke factoren bij het tot stand komen van het advies.
 • Test, toets: Medio april wordt de centrale eindtoets afgenomen. Bij voorkeur gebeurt dit digitaal.
 • Oudergesprekken: In de maanden juni (als het kind nog in groep 7 zit) en  november wordt u uitgenodigd voor een gesprek; U en uw kind worden dan geïnformeerd over het voorlopig schoolkeuzeadvies.
 • Eind februari, begin maart worden het definitief advies en het onderwijskundig rapport in een oudergesprek toegelicht en overgedragen.
 • Aanmelding Voortgezet Onderwijs (VO): Ouders melden hun kind aan bij het centrale aanmeldingspunt tijdens de aanmeldingsweek, die geldt voor alle VO scholen in Maastricht.
 • Als uitgangspunt voor toelating hanteren de VO scholen het schooladvies.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Ten aanzien van het pedagogisch klimaat hebben we als kindcentrum een protocol opgesteld ten behoeve van de sociaal- emotionele ontwikkeling van onze leerlingen.  Dit protocol wordt nageleefd door het team, geborgen en geëvalueerd door onze SEO-coördinator.

Onderdeel van ons protocol ten behoeve van de sociale opbrengsten:

 • De kleinschaligheid van ons kindcentrum, het werken in clusters en de groepsdoorbrekende educatie draagt er aan bij dat we een prettige sfeer tussen kinderen en medewerkers hebben.       
 • Triqs Vaardigheidsmeter. De Triqs VHM is een instrument waarmee directeuren de vaardigheden van leerkrachten meten. Hier komen zowel didactische-, pedagogische- als organisatorische punten bij aan bod. Ten aanzien van het pedagogisch handelen van onze teamleden, hanteert de directie een standaard waarbij excellent gescoord dient te worden.  (Ook in de visual te zien wat wij verwachten van onze medewerkers)       
 • Binnen onze school gelden grondwaarden. Terug te vinden in alle beleidsplannen en op onze schoolwebsite. 
 • Leefstijl staat onder sociale vaardigheden wekelijks op het lesrooster.  Deze methode besteedt aandacht aan sociaal en emotionele vorming van het kind. Elk jaar komen een aantal thema’s aan bod en d.m.v. speelse activiteiten wordt de kinderen geleerd hoe ze kunnen omgaan met bijvoorbeeld pesten, gevoelszaken, communicatie etc. Op deze manier zijn we preventief bezig ten aanzien van sociale vaardigheden en pesten.
 • Wekelijkse bespreking tijdens de 'socio-kring', waarin kinderen de kans krijgen om problemen te bespreken en waarin gezamenlijk naar oplossingen wordt gezocht. Dit wordt zowel preventief als curatief ingezet. Leerlingen kunnen een briefje met hun 'probleem' in de blauwe brievenbus in de klas gooien. Tijdens de socio-kring worden die briefjes besproken en eventueel opgelost. Soms is dit middels een gesprek, andere momenten worden situaties nagespeeld of worden eventuele leefstijllessen bijgevoegd. Naar aanleiding van deze activiteiten worden klassikaal afspraken gemaakt. Zaken die meer aandacht verdienen, worden middels een rijmpje op het 'socio-bordje' beschreven. Er wordt regelmatig naar de afspraak gerefereerd. Per week wordt er met de groep geëvalueerd of de afspraak is geïmplementeerd. Wanneer dit het geval is, gaat de afspraak in de gouden brievenbus en wordt er een nieuwe afspraak geformuleerd. Vlak voor elke vakantie wordt middels de gouden brievenbus nog eens teruggeblikt op de bereikte doelen.      
 • Contactpersonen zijn personeelsleden van de school, zij praten over,?horen van en zien onveilige situaties.  De contactpersoon is voor iedereen die betrokken is (ouders, kinderen personeel, e.a.) bij de school aanspreekpunt met betrekking tot klachten over de schoolsituatie, bijvoorbeeld over pedagogisch klimaat, begeleiding van leerlingen, toepassing van een strafmaatregel, (cyber)pesten, intimidatie, roddels, discriminatie, agressie, een medewerker die zijn handen niet thuis kan houden, enzovoorts.   
 • Likes. In de groepen 3 t/m 8 hanteren we een beloningssysteem middels 'likes'. Leerlingen worden beloond voor goed gedrag, werkhouding, het bieden van hulp en allerlei andere zaken waarbij ze een goed voorbeeld geven. Deze 'likes' mogen ingeleverd worden voor vrije tijd, waarbij de leerlingen een keuzewerkje kunnen doen op vrijdag.   

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Veilig schoolklimaat
 • Met en van elkaar leren
 • Saamhorigheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school heeft voldoendezicht op de ontwikkeling (OP2) van de leerlingen. Dat is ook het eigen oordeel van de school in haar schoolzelfevaluatie van najaar 2018. De school heeft een functionerende systematiek van verzamelen van vorderingengegevens, analyseren van deze gegevens en vertalen in afgestemde onderwijsactiviteiten. Hierbij richt de school zich zowel op de leerlingen die achterop raken, als leerlingen die voorliggen op hun groepsgenoten. De structuur van de zorg is op orde, ontwikkeling op het gebied van kwaliteit is nog mogelijk. Mede door wisselingen in de samenstelling van het team en bij de intern begeleiders in de afgelopen jaren is de school op het punt beland om de deskundigheid bij het team te vergroten op de gebieden 'handelingsgericht werken' en 'diagnostiek en remediëring'. Daardoor zal de school nog beter dan nu in staat zijn om adequaat en kwalitatieve zorg en begeleiding te bieden waar dat nodig is.

De (extra) ondersteuning (OP4) die de school biedt is ook van voldoende kwaliteit. De school heeft in haar schoolzelfevaluatie zichzelf de waardering goed gegeven. In de toelichting op dat oordeel geeft de school echter aan dat er nog organisatorische en inhoudelijke stappen gezet moeten worden om inclusief onderwijs te kunnen verzorgen. Daar zijn wij het mee eens en daarom ons oordeel: voldoende. De school heeft ervaring met enkele leerlingen die vanuit sbo- of so-scholen zijn teruggeplaatst en leerlingen die met ondersteuning van het samenwerkingsverband het onderwijs in basisschool Wyck kunnen volgen. Deze ervaringen zouden moeten leiden tot een structureel beleid hoe het onderwijs georganiseerd en inhoudelijk gevuld gaat worden voor leerlingen die de grenzen van de basisondersteuning van de school benaderen. Als de gewenste effecten van dat beleid worden bereikt is een eigen waardering 'goed' op zijn plaats.

Wij zijn het met de school eens dat de samenwerking (OP6) van goede kwaliteit is. Binnen het 'Kindcentrum Samen Wyck' wordt intensief met de partners (kinderopvang, buitenschoolse opvang) samengewerkt, zowel organisatorisch als inhoudelijk. De intern begeleider onderbouw werkt structureel samen met de pedagogisch medewerkers van de kinderopvang en de doorgaande lijn gaat verder dan een warme overdracht van kindgegevens. De school betrekt de ouders nadrukkelijk bij de activiteiten van de school en de ontwikkeling van hun kind(eren). Dat gebeurt door informeren via nieuwsbrieven. In de onderbouw krijgen de ouders themabrieven, waarin informatie is opgenomen over het actuele thema in de groepen. We hebben met het managementteam gesproken over mogelijkheden om ook ouders in de hogere leerjaren te betrekken in het educatief partnerschap. 

De kwaliteitssystematiek op basisschool Wyck is van voldoende niveau. Zo heeft de school dat in haar schoolzelfevaluatie ook gewaardeerd. In de PDCA-cyclus zou in het bijzonder het onderdeel 'check' nog versterkt moeten worden. De processen en het instrumentarium passen in de systematiek die binnen MosaLira is gekozen. Het Ontwikkelplan beschrijft met welke verbeterthema's de school bezig is, hoe ze dat aanpakt en welke prestatie-indicatoren zicht moeten bieden of de gewenste effecten wel of niet zijn bereikt. In de schoolzelfevaluatie komen deze prestatie-indicatoren echter niet meer terug. De evaluatie is vooral een opsomming van activiteiten en middelen, die geen onderbouwing bieden aan de eigen waarderingen. Bovendien zijn geen andere belanghebbenden betrokken bij de schoolzelfevaluatie, waarmee de eigen waarderingen een hoger betrouwbaarheidsgehalte zouden kunnen krijgen.

Overige wettelijke vereisten

Voor zover onderzocht hebben wij geen tekortkomingen geconstateerd bij overige wettelijke vereisten.

Terug naar boven