Basisschool Wyck

Wycker Grachtstraat 4 A 6221 CW Maastricht

  • Schoolfoto van Basisschool Wyck
  • Schoolfoto van Basisschool Wyck

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We hebben een kwalitatief sterk team. Dankzij de gezellige doch professionele werksfeer mogen we van geluk spreken dat we nauwelijks verzuim hebben onder de teamleden. In enkele gevallen kan het voorkomen dat een leerkracht ziek of afwezig is vanwege andere verplichtingen. In deze gevallen lossen we dit zoveel mogelijk op binnen ons eigen team:
1) Er wordt gekeken of de afwezige vervangen moet worden.
2) Er wordt gekeken of er ambulante mensen zijn die de vervanging kunnen regelen
3) Er wordt een groep verdeeld over de andere groepen
4) Er wordt een groep naar huis gestuurd.
Mochten we te maken krijgen met langdurige afwezigheid, zullen we een interne oplossing gaan zoeken.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Cluster 1-2

De school heeft een verscheidenheid aan populatie. Het kleuteronderwijs is dusdanig georganiseerd dat we ontwikkelingsgericht kunnen voldoen aan de ondersteunings- en onderwijsbehoeften van de leerlingen.  De school werkt al een tiental jaar volgens de principes van Speelplezier. Drie Leerkrachten, een onderwijs-ondersteuner en de IB'er zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de innovatie en ontwikkeling in het cluster. We streven naar een breed aanbod in een doorgaande lijn van de peuters naar groep 3.

Cluster 3-4-5

Het cluster van de groepen 3-4-5 is gevestigd in de Blauwe School (dependance) aan de Sint Maartenslaan. De leerlingen zitten hier verdeeld over 2 klaslokalen in een groep 3/4 en een groep 4/5 . Er wordt op een groepsdoorbrekende wijze gewerkt. Twee leerkrachten, de onderwijs-ondersteuner en de IB'er zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het gehele cluster. Leerlingen maken gebruik van beide lokalen, maar kunnen er ook voor kiezen om op de verschillende flexibele werkplekken aan de slag te gaan tijdens de verwerking. 

Cluster 6-7-8 

Het cluster van de groepen 6-7-8 is gehuisvest in het hoofdgebouw. De leerlingen starten en eindigen de dag in een stamgroep. Ook hier wordt op een groepsdoorbrekende wijze gewerkt. Leerlingen kunnen gebruik maken van twee lokalen en het leerplein. Hierdoor kunnen leerlingen er voor kiezen om op de verschillende flexibele werkplekken aan de slag te gaan tijdens de verwerking. Hier zijn drie leerkrachten en een onderwijsondersteuner verantwoordelijk voor het cluster.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De jonge kinderen in ons kindcentrum werken met  “SPEELPLEZIER”. Speelplezier is een methodiek om de kleuters al spelend ontwikkelingsstappen te laten zetten. Kinderen leren door te exploreren en door te imiteren. Spelen, maken, praten, schrijven, lezen en musiceren vinden in samenhang plaats. Kinderen die initiatieven nemen, betrokken zijn en geconcentreerd spelen, ontwikkelen zowel hun taal-/denkvermogen als hun sociale en creatieve vaardigheden.

De methode “SPEELPLEZIER” biedt handvatten om de ontwikkeling vanuit spel te stimuleren, te observeren en te registreren in de zone van de naaste ontwikkeling. We doen dit aan de hand van een aantal thema’s.

Door middel van begeleide activiteiten en het toepassen van kleine interventies proberen we de kinderen een volgend ontwikkeling-stapje te laten zetten, deze worden bijgehouden in de groeiwijzer. Als kindcentrum vinden we het belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen passend bij hun persoonlijkheid. Naarmate de kinderen ouder worden, creëren we samen met hen de randvoorwaarden om ook opbrengstgericht te kunnen werken. Dit wil zeggen dat de kinderen leren dat er een bepaalde grondhouding nodig is om goed te leren lezen, schrijven en rekenen.   

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De uren die hier worden weergegeven zijn bij benadering. Omdat we leerlingen een zo persoonlijk mogelijk aanbod geven, kan het zijn dat leerlingen meer tijd aan het ene vak ten kosten van een ander vak. Daarnaast werken we vaker vakoverstijgend. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze doelgroep is alle leerlingen van 4 tot en met 13 jaar. Onze intentie is om ons onderwijs zo inclusief mogelijk aan te bieden. Om dit doel te bereiken maken we gebruik van het dienstencentrum van MosaLira en ketenpartners vanuit het knooppunt. Daarnaast hebben we kinderen van het kinderbehandelcentrum van de Grummelkes (Radar) inpandig. We hebben een intensieve samenwerking met de medewerkers van Radar.

In ons schoolondersteuningsprofiel is terug te lezen in welke basisondersteuning wij kunnen voorzien tot en met zorgniveau 4.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven