Kindcentrum Amby

Koninginnestraat 2A 6225 BR Maastricht

  • Schoolfoto van Kindcentrum Amby
  • Schoolfoto van Kindcentrum Amby

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De manier waarop met vervangingen wordt omgegaan, is vastgelegd in het document Beleid Vervangingen Kindcentrum Amby.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Tijdens het thematisch werken in groep 3 wordt er aan verschillende vakgebieden gewerkt. Rekenen, WO, lezen, motorische vaardigheden, computervaardigheden, sociale interactie en creativiteit. 

Voor Burgerschap moet gedacht worden aan activiteiten als: kijken van het jeugdjournaal, lessen over bijv. verschillende godsdiensten, democratie, milieu (middels de methode Faqta en Kwink), gesprekken met de contactleerlingen, verkeersweek, aandacht voor de SDG's (Sustainable development Goals enz. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Kindcentrum Amby heeft een basisarrangement. Er is nauwelijks sprake van kinderen met een schoolgewicht. Meer dan de helft van de leerlingen stroomt uit naar HAVO/VWO. We zien dat de laatste jaren een grotere diversiteit aan onderwijsbehoeften. Door middel van onderzoekend en samenwerkend leren, zowel in de klas als op de leerpleinen proberen we aan ieders onderwijsbehoeften tegemoet te komen. Bepaalde leerlingen hebben behoefte aan verrijking en verdieping, dit bieden we o.a. in de vorm van Levelwerk. 

Kindcentrum Amby voorziet in de 4 preventieve en licht-curatieve interventies op het gebied van dyslexie en HB. Op het gebied van dyscalculie moet er nog beleid opgesteld worden, maar is er wel sprake van specialisme, een gesloten keten en een proceseigenaar. Op het gebied van veiligheid is nog geen specialist benoemd, maar zijn de 3 andere interventies wel in orde. 

Passend onderwijs

Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs ingegaan. Het schoolbestuur heeft de zorgplicht en dat betekent dat zij vanaf dat moment iedere leerling die extra ondersteuning nodig heeft een passende onderwijsplek moet bieden. Ouders melden hun kind aan bij de school van hun keuze. De school heeft de taak om een passende onderwijsplek te bieden. Op de eigen school of, als de leerling daar beter op zijn plaats is, op een andere school in het reguliere onderwijs of het speciaal onderwijs. Iedere school heeft een ondersteuningsprofiel opgesteld. Dit profiel is bedoeld om aan te geven welke ondersteuning een school kan bieden. De school van aanmelding bekijkt of ze het kind een passende plek kan bieden. Kan de school uw kind niet toelaten, dan biedt ze binnen 6 weken een plek aan op een andere school waar het kind wel geplaatst kan worden. De school mag deze termijn 1 keer met maximaal 4 weken verlengen. Daarom is het van belang dat u uw kind minimaal 10 weken van te voren inschrijft bij de nieuwe school, zeker als het een verhuizing betreft.

Samenwerken

Om de zorgplicht te kunnen waarmaken en alle leerlingen een passend aanbod te kunnen bieden, werken reguliere scholen en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs samen in een samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplan gemaakt. In dit plan ligt vast welke basisondersteuning alle scholen binnen het samenwerkingsverband bieden. Daarnaast is er vastgelegd hoe de extra ondersteuning georganiseerd wordt en hoe ze het geld gaan besteden. Alle basisscholen, en de scholen voor speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs van MosaLira vallen onder het Samenwerkingsverband Maastricht-Heuvelland. 

Maatwerk

Passend Onderwijs kijkt vooral naar de mogelijkheden van leerlingen en wat er nodig is om het onderwijs te geven dat daarbij past. Dat kan met extra ondersteuning in de klas of het inrichten van nieuwe voorzieningen, maar ook in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Onderwijs op maat is nodig om elke leerling tot zijn recht te laten komen. Passend Onderwijs biedt deze ruimte. Wat Passend Onderwijs voor u en uw kind betekent, is afhankelijk van de school en de keuzes die in het samenwerkingsverband worden gemaakt. Deze keuze bepaalt bijvoorbeeld of veel of extra ondersteuning in de reguliere klas wordt geboden, of er binnen het reguliere onderwijs speciale arrangementen worden ingericht of dat juist de extra ondersteuning vooral in het (voortgezet) speciaal onderwijs wordt geboden. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) stelt iedere school vast welke extra ondersteuning de school kan bieden, aanvullend op de basisondersteuning die alle scholen in het samenwerkingsverband bieden. Dit profiel borduurt voort op het ondersteuningsbeleid dat de school al heeft. Voor verdere uitwerking zie het document "Passend onderwijs en indeling zorgniveaus" via https://www.mosalira.nl/portal-vervolgpagina/ouder-kind.nl

Ontwikkelingsperspectief

Het is verplicht om een ontwikkelingsperspectief op te stellen voor leerlingen die extra ondersteuning krijgen in het regulier basisonderwijs. In een ontwikkelingsperspectief staat beschreven wat de verwachte uitstroombestemming van de leerling is en de onderbouwing daarvan. In het ontwikkelingsperspectief voor leerlingen in het regulier onderwijs wordt ook beschreven welke ondersteuning en begeleiding de leerling nodig heeft en hoe die wordt aangeboden. Het ontwikkelingsperspectief wordt door de leerkracht en de Intern Begeleider opgesteld. Een belangrijke rol is ook weggelegd voor u als ouders/verzorgers: u kunt de school van informatie voorzien over de situatie thuis of eerdere begeleiding op een andere school. Het ontwikkelingsperspectief wordt in overleg met de ouders vastgesteld. Ook daarna wordt er regelmatig (tenminste jaarlijks) overleg gevoerd met ouders en de leerling. Als daar aanleiding voor is wordt het ontwikkelingsperspectief bijgesteld.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Door steeds meer eigen personeel op te leiden en te scholen en intensiever samen te werken met externe specialisten, spreken we de ambitie uit om ons onderwijs steeds inclusiever vorm te geven.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Een uitwerking van onze samenwerking vindt u terug in het document Pedagogisch Educatief Raamplan Kindcentrum Amby.

Terug naar boven