Kindcentrum Amby

Koninginnestraat 2A 6225 BR Maastricht

  • Schoolfoto van Kindcentrum Amby
  • Schoolfoto van Kindcentrum Amby

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de onderwijskwaliteit van kindcentrum Amby. De gegevens zijn afkomstig van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs), de Inspectie en de diverse kwaliteitssystemen van de school zelf. Waar nodig geven we een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de school.

Wanneer u een vollediger beeld wilt krijgen, dan bent u van harte welkom om de school te bezoeken. Zo bent u meer in staat om ook de cultuur en de sfeer van Kindcentrum Amby te proeven.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilig en welkom voelen
  • Oog voor persoonlijke talenten
  • Samenwerken
  • Humor en plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In de Maastrichtse wijk Amby is in de loop der jaren heel wat nieuwbouw gepleegd. Dit heeft in het verleden tot een explosieve groei van het aantal leerlingen geleid. Op dit moment is de school in rustiger vaarwater terecht gekomen. Doordat er steeds meer ruimte in het gebouw kwam, zijn we in staat geweest om Kindcentrum Amby te realiseren. Naast de BSO heeft ook de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf haar intrede gedaan in ons gebouw, net zoals een aanbod voor logopedie en ergotherapie. Wij bieden naast onderwijs, voor- tussen- en naschoolse opvang en kinderdagopvang vanaf 6 weken. En dat alles vertrouwd onder 1 dak.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
454
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De gezonde school

Onze school heeft het vignet “gezonde voeding”. Dit betekent dat wij als school het voedingsbeleid tijdens schooltijden nadrukkelijk naleven. Concreet betekent dit dat de leerlingen tijdens de 2 eetmomenten op school, de pauzehap en het lunchpakket tijdens het overblijven, gezonde voeding meenemen naar school. Koeken, snoep, suikerhoudende drankjes etc. horen daar niet bij.  Producten uit de “schijf van vijf” geven een goede richting aan wat wel gezond en verantwoord is.  

We werken met een methodiek "smaaklessen", waarbij in alle groepen nadrukkelijk aandacht besteed wordt aan het belang van gezonde voeding, zodat leerlingen zelf ook bewust gaan worden van wat ze eten en drinken en wat de eventuele gezondere opties kunnen zijn. Lessen in “de schijf van vijf” is een onderdeel van ons curriculum.  

Traktatiebeleid

In het verlengde hiervan, hebben we vanaf schooljaar 2020-2021 een nieuw traktatiebeleid. Tijdens verjaardagen wordt niet meer getrakteerd. Wel worden jarigen uiteraard in het zonnetje gezet op hun speciale dag. 

Terug naar boven