Montessorisch Maassluis

Seringenstraat 110 3142 NX Maassluis

Schoolfoto van Montessorisch Maassluis

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Door het schooljaar heen toetsen we op vaste momenten de leeropbrengsten van de leerlingen. Deze resultaten worden geanalyseerd op individueel, groeps- en schoolniveau en vergeleken met de resultaten van andere scholen binnen stichting Monton of landelijk. In schooljaren waarin de school weinig leerlingen heeft in leerjaar 8 kunnen resultaten van individuele leerlingen de schoolscoresterk beïnvloeden. Het schoolresultaat is dan minder betrouwbaar.

Om bovenstaande reden analyseren scholen van stichting Monton ook twee keer per jaar de resultaten uit het leerlingvolgsysteem. Leerlingen maken een toets op gebied van taal en rekenen. Van elke leerling wordt bekeken of de individuele groei voldoende is. Wanneer de groei lager is dan verwacht bekijken leerkrachten, ouders en leerling samen welke verandering in leerdoelen of leeromgeving de leerling nodig heeft om zich optimaal te blijven ontwikkelen.

Montessorischool Maassluis neemt nu sinds schooljaar 2015 - 2016 de door de Inspectie erkende IEP-eindtoets af. Hiervoor is gekozen, omdat deze volgens ons kind-vriendelijker is m.b.t. werkwijze, opmaak en tijdsduur.

De resultaten zijn in lijn met de bandbreedte van het landelijk gemiddelde.

De uitkomst bevestigt dat de school de goede weg is ingeslagen, om de visie en het onderwijsconcept te verbinden aan betere resultaten.

De school werkt met de Montessorileerlijnen, opgenomen in ons leerlingvolgsysteem ParnasSys. I.c.m. een herziening van het zorg-ondersteuningsplan, invoering van het sociaal-emotioneel volgsysteem Zien en een adequaat ingerichte leeromgeving leidde dit tot een hogere taak-, en doelgerichtheid van zowel leerlingen als medewerkers.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Montessorischool Maassluis volgt haar schoolverlaters drie tot vijf jaar na groep 8. O.b.v. de terugkoppelingen van de diverse VO-scholen evalueren wij jaarlijks onze schooladviesprocedure en stellen deze, indien nodig, bij.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

November 2013 hebben wij na twee jaar intensief toezicht weer de 'groene' kaart gekregen.

Hier zijn wij natuurlijk erg trots op. De ontwikkeling binnen onze school staat echter niet stil. Wij blijven werken aan verbeteringen. Dit doen wij heel planmatig met het WMKMO als onze basis. Ook spelen wij in op de verschillende ontwikkelingen binnen het onderwijs van Nederland en streven ernaar om aan alle eisen van deze tijd, binnen de kaders van de montessorivisie, te voldoen.

Terug naar boven