IKC Startpunt en IKC Panta rhei

Vincent van Goghlaan 2 / Dennendal 145 3141 KS Maassluis

Schoolfoto van IKC Startpunt en IKC Panta rhei

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op onze school werken we volgens het principe van ‘Handelingsgericht Werken’. Dit wil zeggen dat we in een cyclus werken van ‘kijken naar kinderen’, ‘analyseren’ en ‘begrijpen wat we zien’. Vervolgens maken we een groepsplan en blokplannen waarin de onderwijsbehoeften en de instructiebehoefte genoteerd worden. Dit groepsplan voeren we uit in de klas. Ondertussen nemen we weer waar, stellen we bij en proberen we zo goed mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van elk kind.

Onze school volgt aan de hand van een Leerlingvolgsysteem alle kinderen gedurende hun gehele schoolloopbaan. Aan de hand van op vaste tijdstippen af te nemen, gestandaardiseerde, landelijke Cito- toetsen stellen wij vast of een leerling, in de groepen 3 t/m 8, zich in voldoende mate de leerstof eigen heeft gemaakt. Ook kijken we hoe de ontwikkeling van de leerling zich verhoudt tot de rest van de groep en van de landelijke norm. Hiermee willen wij tijdig signaleren welke kinderen meer hulp nodig hebben dan andere kinderen. In de kleutergroepen observeren we de kinderen aan de hand van de observatielijsten van BOSOS en houden we hun ontwikkeling bij. 

We volgen alle kinderen in de school ook op sociaal-emotioneel gebied met het observatiesysteem van ‘Zien!’. De leerkrachten (vanaf eind groep 2 t/m groep 8) vullen hierbij observatielijsten in en in de groepen 5, 6, 7 en 8 doen ook de kinderen dat.

Deze gestandaardiseerde toetsen worden afgenomen in januari/februari en mei/juni. De resultaten van alle toetsen en vragenlijsten worden besproken in de groepsbespreking tussen leerkracht en intern begeleider. In samenspraak worden eventuele maatregelen genomen. Met behulp van gerichte aandacht binnen de groep proberen wij eventuele stagnatie of achterstand te verhelpen. Uiteraard houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen van uw kind.

Alle gegevens van de leerlingen bewaren wij in het digitale leerling-dossier. In het dossier komen naast de toetsresultaten ook verslagen van gesprekken, verslagen van evt. externe deskundigen en bijvoorbeeld rapporten van een vorige school die worden aangeleverd. Gegevens van externe organisaties komen altijd met toestemming van u in ons dossier en zullen ook altijd met u gedeeld worden door de externe organisatie. Een externe organisatie kan door ons nooit ingezet worden zonder uw toestemming.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We zien een maatschappij waar diversiteit en inclusie belangrijke thema’s zijn. Wij willen kinderen van jongs af aan leren open te staan voor verschillen en elkaar te waarderen en te respecteren. Dit vraagt van ons om een veilige omgeving te creëren waar we hier met elkaar invulling aan kunnen geven.

‘Bij ons ontdek je dat je samen verder komt. Door open te staan voor de ander en goed voor elkaar te zorgen, groeien we samen uit tot trotse, zelfbewuste wereldburgers’

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Zelfbewust
  • Open
  • Vaardig

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven