IKC Startpunt en IKC Panta rhei

Vincent van Goghlaan 2 / Dennendal 145 3141 KS Maassluis

Schoolfoto van IKC Startpunt en IKC Panta rhei

Het team

Toelichting van de school

Voor bewegingsonderwijs hebben wij een samenwerking met Welzijn E25. Vakleerkrachten vanuit deze organisatie geven al onze lessen bewegingsonderwijs en verzorgen meerdere malen per week pauzesport.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het vinden van vervangers voor afwezige leerkrachten is geregeld door middel van de vervangingspool. Incidenteel kan vervanging een probleem opleveren. Als het niet lukt een vervanger te vinden wordt er gezocht naar interne oplossingen. Deze kunnen bestaan uit het inzetten van parttime leerkrachten, het doorschuiven van een leerkracht naar een andere groep, het combineren van groepen of het verdelen van kinderen over andere groepen. Het beleid is er op gericht te voorkomen dat kinderen naar huis moeten worden gestuurd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Binnen onze school werken wij vanaf groep 3 met het jaarklassensysteem. De leerlingen zijn in principe per leeftijd over de groepen verdeeld. Bij de kleuters zitten leerlingen van groep 1 en 2 bij elkaar. Ook hebben we op beide locaties een aantal combinatiegroepen. Deze worden gevormd op het moment dat er in een bepaald leerjaar te veel of te weinig kinderen zijn om een jaarklas te vormen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 van ons onderwijs is spelend en ontdekkend leren belangrijk. De kinderen werken met thema’s en activiteiten vanuit de methode Kleuterplein. De leerkracht observeert de kinderen en op basis hiervan worden doelen gesteld. We leren kinderen zelfredzaam en zelfstandig te zijn. Ook leren we kinderen om te gaan met de tablet en wordt deze ingezet om kinderen op het eigen niveau leerstof aan te bieden.


Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In de ochtenden geven wij in de groepen 3 t/m 8 les in de basisvakken: Rekenen, Taal en Lezen, zodat de kinderen een stevige basis hebben. In de middagen werken wij door middel van thema's aan wereldoriëntatie en talentontwikkeling. Hierin spelen ontwerpend leren en bewegend leren een rol.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij bieden onderwijs aan leerlingen van de basisschoolleeftijd. Binnen deze groep leerlingen is er diversiteit in cognitieve mogelijkheden. Om deze reden hebben wij een breed lesaanbod en kunnen leerlingen op 3 niveaus les krijgen. Voor leerlingen die de leerstof lastig vinden zijn er extra ondersteuningsmogelijkheden. Dat geldt ook voor leerlingen die cognitief meer uitdaging nodig hebben. Deze laatste groep krijgt extra uitdaging in de groep en er is een mogelijkheid voor het deelnemen aan een bovenschoolse plusklas.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij werken met het de methode Kwink, waarin we samen met ouders werken aan een veilig schoolklimaat, sociale competentie en een effectief anti-pestprogramma. Vorig schooljaar stond in het teken van het implementeren van deze methode voor sociaal-emotioneel leren. Dit hebben wij gedaan in samenwerking met een gedragswetenschapper.  In het schooljaar 2022-2023 zullen wij deze fase afronden en volledig werken met de methode Kwink. Het doel is om een doorgaande lijn op sociaal emotioneel leren op te zetten. Pesten wordt aangepakt en besproken, zodat kinderen het leren herkennen en weten wat we er met elkaar aan kunnen doen om het pesten te stoppen, maar vooral wordt er gewerkt aan de sociaal emotionele vaardigheden van de kinderen. Wij vinden een goede groepsdynamiek, waarbij kinderen zichzelf kunnen zijn, maar ook leren om te gaan met klasgenoten belangrijk.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Integraal Kindcentrum: samen sterk

Wijzer combineert de krachten van opvang en onderwijs. Samen leren, groeien en doen: educatie en ontwikkeling. Dat betekent dat de pedagogisch medewerkers en de leerkrachten op de locatie veel samenwerken. Je ziet en voelt de samenwerking tussen opvang en onderwijs. 

Onze medewerkers zijn experts als het gaat om de ontwikkeling van kinderen. Zo zorgen wij ervoor dat uw kind op een veilige en fijne manier bij ons opgroeit. Kinderen van 0 tot 13 jaar kunnen bij ons terecht. Van de eerste opvangdag tot de laatste schooldag voelen kinderen zich thuis op één locatie. Omdat kinderen altijd op één plek blijven, zien wij goed hoe ze groeien en leren. Daar passen wij ons aanbod op aan. Er zijn gezamenlijke thema’s en er is een doorgaande lijn in de zorgondersteuning. Zo helpen we kinderen nog beter worden in alles waar ze al goed in zijn. We bieden extra hulp als ze iets moeilijk vinden. Onze medewerkers zijn ook nooit uitgeleerd. We blijven ons vernieuwen en verbeteren. Zolang wij zelf leren, leren kinderen daar ook weer van. 

We letten goed op al onze kinderen en maken veel plezier samen. We dagen ze uit om nieuwe dingen te proberen, maar geven ze op tijd rust als dat nodig is. Kinderen zijn bij ons in goede handen. In een wereld vol verschillen maken wij verbinding. Van mens tot mens. Van hart tot hart. Samen worden we steeds Wijzer en groeien we uit tot zelfbewuste wereldburgers.   

Onze pedagogisch medewerkers en leerkrachten zorgen er elke dag voor dat kinderen met een fijn gevoel naar onze Wijzerlocatie gaan. We geloven dat iedereen die naar een IKC komt talenten heeft. Die gaan we samen ontwikkelen, zodat uw kind nog beter wordt in waar hij goed in is. Het belangrijkste vinden wij dat de kinderen met plezier naar school/ het kindcentrum gaan. Daarom stemmen we af op ieders eigen niveau. Soms gebeurt dat ook in kleine groepen. We geven iedereen de tijd en ruimte om op eigen tempo te leren. Wij willen de kinderen op al onze locaties aanmoedigen om te ontwikkelen en te leren. Blijven ontdekken en onderzoeken vinden we heel belangrijk. Daar leer je namelijk van.  

We zijn er trots op dat iedereen welkom is bij ons. En dat we samen met de kinderen en hun ouders nadenken over de dingen die we doen, op weg naar een plekje in de maatschappij. In het IKC krijgt ieder kind de nodige aandacht om te leren. 

Terug naar boven