Basisschool De Groene Oase

Doelstraat 48 3155 AJ Maasland

  • Schoolfoto van Basisschool De Groene Oase
  • Schoolfoto van Basisschool De Groene Oase
  • Schoolfoto van Basisschool De Groene Oase

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Onze school gebruikt daarvoor het CITO-leerlingvolgsysteem. De resultaten van de toetsen gebruiken we op twee manieren.

Enerzijds geven de resultaten informatie over de leervorderingen van de kinderen. Dat helpt ons om het aanbod op hun niveau af te stemmen. We volgen daar mee de kinderen in hun ontwikkeling.

Anderzijds geven de gemiddelde scores ons informatie over de resultaten van ons onderwijs. We vergelijken de gemiddelden met normen en kunnen zo bepalen of de kwaliteit van onze lessen goed is. Na zo'n analyse schrijven we in ieder leerjaar een groepsplan waarin vermeld wordt waar in de de komende periode aandacht aan wordt besteed.

De volgende toetsen worden afgenomen:

- Woordenschat, leerjaar 3 t/m 8

- Begrijpend lezen, leerjaar 4 t/m 8

- Spelling, leerjaar 3 t/m 8

- Rekenen, leerjaar 3 t/m 8

- Technisch lezen Drie Minuten Toets (woorden), leerjaar 3 t/m 6

- Technisch lezen AVI (zinnen), leerjaar 3 t/m 8

Deze toetsen uit ons leerlingvolgsysteem zijn onafhankelijk en landelijk genormeerd. We hanteren een toetskalender, waarop staat aangegeven wanneer in welke groep een toets moet worden afgenomen 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Nieuwe situatie Doorstroomtoets per schooljaar 2023-2024.

Pre-advies / Voortgangsgesprek

De praktijk wijst uit dat het goed is om met ouders, leerling en leerkracht al in een eerder stadium dan groep 8 over de richting van het Schooladvies met elkaar in gesprek te gaan. Een pre-advies (of richtinggeving in voortgangsgesprek etc.) kan in eerdere groepen dan al gegeven worden. Bij de totstandkoming van dit advies wordt gekeken naar de scores op de CITO-toetsen en methodegebonden toetsen van de laatste jaren. Daarnaast kijkt de school bij het bepalen van het advies zeker ook naar zaken als werkhouding, sociaal-emotionele ontwikkeling, executieve functies en eventuele intelligentieonderzoeken van de leerling. Een pre-advies komt tot stand na overleg met directeur, intern begeleider en eventueel leerkrachten uit een eerdere groep. Uit dit gesprek volgen waar nodig doelen waar de leerling de komende tijd aan gaat werken om de overstap naar het voortgezet onderwijs nog makkelijker te maken.

Voorlopig Schooladvies

In groep 8 krijgt de leerling in de periode 10-31 januari 2024 een Voorlopig Schooladvies. Deze periode is landelijk vastgesteld en is dus in sommige gevallen eerder dan op school gebruikelijk was. Ook dit advies komt tot stand na overleg met directeur, intern begeleider en eventueel leerkrachten groep 7. Sommige scholen kiezen ervoor rond november in groep 8 nog een tussentijds advies toe te kennen, meestal naar aanleiding van een extra meetmoment.

Doorstroomtoets

De leerling maakt in de periode van 1-13 februari 2024 de Doorstroomtoets. Deze vervangt de Eindtoets, die tot nu toe kort voor de meivakantie werd afgenomen. De Doorstroomtoets is een extra objectief meetmoment voor de overstap naar het voortgezet onderwijs. Hiervan volgt 15 maart de uitslag.

Definitief Schooladvies

Wanneer de Doorstroomtoets hoger uitvalt dan het Voorlopig Schooladvies, wordt het advies bijgesteld, tenzij in belang van de leerling er redenen zijn om dit niet te doen. De school stelt hiermee het Definitief Schooladvies vast. Uiterlijk 24 maart wordt dit advies met ouders en leerlingen gedeeld en in een gesprek toegelicht.

Aanmelding

Ouders krijgen nu van 25 t/m 31 maart (1 week!!!) de gelegenheid om hun kind aan te melden bij een VO-school. Zij ontvangen uiterlijk 15 mei bericht van de VO-school als de leerling ook daadwerkelijk geplaatst is. In mei en juni volgt er nog een warme overdracht tussen de basisschool en de nieuwe VO-school om de leerbehoeften van de leerlingen zo goed mogelijk over te dragen. Verdere informatie over richtlijnen bij het tot stand komen van een schooladvies, vindt u via onderstaande link: https://www.slo.nl/thema/meer/handreiking-schooladvisering/handreiking

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De sociale opbrengsten zijn het resultaat van onze pedagogische aanpak. Als eco-school streven we ernaar dat kinderen verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en voor hun omgeving. We hebben dit samengevat in de volgende gedragsverwachtingen:

- Geloof in jezelf

- Rustig door de school

- Opgeruimd staat netjes

- Eerlijk zijn naar elkaar

- Naar elkaar omzien

In school zijn posters opgehangen waarin dit zichtbaar wordt gemaakt. We spreken hier regelmatig over met de kinderen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Zelfvertrouwen
  • Omzien naar elkaar
  • Zorg dragen voor de omgeving

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven