Basisschool De Groene Oase

Doelstraat 48 3155 AJ Maasland

  • Schoolfoto van Basisschool De Groene Oase
  • Schoolfoto van Basisschool De Groene Oase
  • Schoolfoto van Basisschool De Groene Oase

Het team

Toelichting van de school

Onze school is georganiseerd in de units 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8. Een team van leerkrachten en leraarondersteuners verzorgt het onderwijs in hun unit.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer leerkrachten afwezig zijn in verband met ziekte of door een andere oorzaak, wordt in eerste instantie vervanging gezocht binnen de eigen organisatie. Bij voorkeur vragen we een (duo)collega tijdelijk meer te werken. Indien dit niet mogelijk is, doen we een beroep op vervangers van buiten de school. Wanneer geen vervanging kan worden gevonden wordt onderzocht of een personeelslid met andere taken de werkzaamheden kan overnemen. Wanneer dit ook niet mogelijk is wordt de groep verdeeld over andere leerjaren. Wanneer ook dit niet mogelijk is en vervanging op geen andere verantwoorde wijze meer is te organiseren, kan het voorkomen dat een groep niet naar school kan komen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Unitonderwijs

Het onderwijs op De Groene Oase is georganiseerd in units. Dat is een manier van organiseren waarbij leerkrachten en leraarondersteuners veel samenwerken.

Hoe ziet de organisatie eruit?

Leerjaren

Net als op andere scholen zijn kinderen ingedeeld in leerjaren. De leerjaren lopen van groep 1 t/m 8. Bij elk leerjaar horen doelen. Die stellen ons in staat om de samenhang tussen de leerjaren te vergroten.

Units

Twee leerjaren samen vormen een unit. Er zijn 4 units in de school: unit 1/2, unit 3/4, unit 5/6 en unit 7/8. Een groepje leerkrachten en leraarondersteuners begeleidt samen de kinderen in hun unit.

Stamgroepen

De units zijn onderverdeeld in stamgroepen. Dit is vergelijkbaar met een klas. In iedere stamgroep zitten de kinderen van twee leerjaren. Hierin beginnen en eindigen de kinderen de dag. Iedere stamgroep heeft een eigen leerkracht, die aanspreekpunt is voor de ouders. De leraarondersteuner begeleidt kinderen in alle stamgroepen van een unit.

Waarom werken met units?  

Werken met units en stamgroepen bevordert de samenwerking. Leerkrachten werken het meeste samen met leerkrachten die lesgeven aan hetzelfde leerjaar. Omdat we twee leerjaren per groep hebben, werken twee keer zoveel leerkrachten samen.

Leerlingen krijgen meer variatie. Er is meer variatie doordat leerkrachten ook lessen geven aan kinderen in andere stamgroepen. Leerkrachten zetten hun eigen talenten in. Een leerkracht met een specialisatie in tekenen, geeft dat vak bijvoorbeeld ook bij de andere stamgroepen in een unit. Hetzelfde geldt voor vakken als toneel, muziek en filosoferen.  

Leerlingen krijgen onderwijs dat beter aansluit bij hun leerbehoefte. We stemmen het onderwijs af op verschillen en overeenkomsten tussen kinderen. We maken groepjes kinderen met dezelfde onderwijsbehoefte. Zo bieden we extra uitdaging of juist hulp aan.  

Kinderen hebben meer keuze. Kinderen kiezen bij sommige lessen zelf voor de manier waarop ze de les volgen. Bijvoorbeeld uit samenwerken, alleen werken, of werken onder begeleiding van een leerkracht of leraarondersteuner.  

We helpen kinderen bij het “leren leren” door met hen te praten, zodat ze nadenken over hun eigen leerproces. Kinderen nemen dan zelf initiatief om te leren. We noemen dat eigenaarschap.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Ons onderwijs aan kleuters is niet in vakgebieden onderverdeeld. Wij werken thematisch. De activiteiten die worden aangeboden leveren altijd een bijdrage aan de ontwikkeling op meerdere vakgebieden.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Passend onderwijs

Op school zijn er veel kinderen die de lessen goed kunnen volgen. Maar niet elk kind is hetzelfde. Soms heeft een kind extra hulp nodig of moet hij of zij meer oefenen. Of een kind heeft misschien andere uitleg of lesmateriaal nodig. Soms kan de school niet genoeg helpen en is het beter als het kind naar een andere school gaat. Dat kan een andere gewone school zijn of een school speciaal voor basisonderwijs of speciaal onderwijs. Elk kind dat extra hulp nodig heeft, moet onderwijs krijgen dat past bij hem of haar, zo dicht mogelijk bij huis. Scholen moeten daarom zorgen dat elk kind dat op hun school zit of zich bij hun school aanmeldt, de juiste onderwijsplek krijgt. Dit wordt geregeld met de "zorgplicht voor passend onderwijs".

Samenwerkingsverband

Scholen werken samen om te zorgen dat kinderen passend onderwijs krijgen. Dat heet een samenwerkingsverband. In Westland, Hoek van Holland en Maasland is er een samenwerkingsverband voor basisscholen, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. Dat heet Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland’ (SPOW). U kunt meer informatie vinden op www.spow.nl. 

Zorgplicht

Elk kind moet goed onderwijs krijgen, dat bij het kind past. Als een kind extra hulp nodig heeft, moet de school daarvoor zorgen. Dit heet zorgplicht. Als uw kind 3 jaar is, kunt u hem of haar aanmelden op een basisschool. Dit doet u schriftelijk. De school waar u uw kind heeft aangemeld, moet kijken of zij passend onderwijs aan uw kind kunnen geven. Dit geldt ook als uw kind al op school zit. Als dit niet lukt, moet de school (het schoolbestuur) een andere passende plek zoeken voor uw kind. Ouders spelen hierbij een belangrijke rol, zij kennen het kind het beste.

Ouder- en jeugdsteunpunt

Het is belangrijk dat ouders, verzorgers en leerlingen goede informatie hebben over het onderwijs in hun omgeving en weten waar ze terecht kunnen met vragen. Meestal is dit bij de school zelf. Daarnaast kan het ouder- en jeugdsteunpunt van SPOW hierbij helpen. Op de pagina 'Voor ouders/verzorgers - SPOW' staan vragen en antwoorden over passend onderwijs. Er zijn ook uitlegvideo's en handige links naar andere organisaties te vinden voor meer informatie en hulp.

De visie van De Groene Oase is Geloven in groei.

Wij willen leerlingen zo lang mogelijk binnen de reguliere basisschool onderwijs geven. Wij blijven met een open blik kijken naar wat we leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte kunnen bieden en wat het team daarbij nodig heeft. We werken daarom met verschillende ondersteuners.

Binnen het team hebben we een reken,- hoogbegaafdheid,- en gedragsspecialist en een MRT-er. Ook zijn er twee kindercoaches die ingezet worden voor kinderen die vastlopen op sociaal-emotioneel gebied. Doordat zij leraarondersteuner zijn, zijn zij een bekend en vertrouwd gezicht voor de kinderen. Daarnaast is er een dagdeel per week een school maatschappelijk werker van Kwadraad op onze school aanwezig. Hierdoor zijn er korte lijnen bij zorg op sociaal-emotioneel gebied. Een dag per week is er een logopediste op school aanwezig voor kinderen met spraak,- taalproblemen en een fysiotherapeute op school voor kinderen met motorische problemen. Verder werken we samen met instanties zoals Kentalis, de Loodsboot en kunnen we via ons bestuur en het samenwerkingsverband Westland specifieke zorg arrangeren.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Op dit moment ligt de focus op het behouden van het huidige niveau van begeleiding van kinderen met extra ondersteuningsbehoeften. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In de afgelopen jaren is er veel tijd en aandacht besteed aan spelend leren. Het bevorderen van het maken van eigen keuzes en zelfstandigheid hebben een belangrijke plek gekregen. We werken met een planbord. Hierop is een ruim aanbod te vinden aan spelactiviteiten. Natuurlijk zijn er opdrachten die de kinderen moeten doen, de leerkracht blijft steeds de ontwikkeling van de kinderen begeleiden, bewaken en stimuleren. Toch zijn er ook vrije keuze mogelijkheden, zodat de kinderen op basis van hun eigen behoefte kunnen spelen. We zeggen nadrukkelijk “spelen” omdat we er vanuit gaan dat jonge kinderen spelend leren. Het spelen gebeurt vooral rondom thema’s die passen bij de belevingswereld van jonge kinderen. Waar voorheen uitsluitend de leerkracht zich bezig hield met het voorbereiden van de activiteiten, hebben de kinderen nu ook hun inbreng en worden uitgenodigd met ideeën en materialen te komen.   Kinderen leren vooral spelend én van elkaar. Spelen in de hoeken is en blijft daarom heel belangrijk. Een gevarieerde inrichting, passend bij het thema, biedt de kinderen nieuwe uitdagingen. De ontwikkeling van kinderen gaat steeds door en verloopt normaal gesproken ononderbroken. Dit betekent dat ook het onderwijs steeds een doorgaande lijn moet hebben zonder storende onderbrekingen of lastige overgangen. Gemengde kleutergroepen is daarom ook een bewuste keus. We richten ons meer op de dingen die de kinderen al wél kunnen in plaats van de dingen die ze nog niet kunnen. Het onderwijs is er op gericht het kind te brengen naar het volgende stapje van zijn of haar ontwikkeling.

Terug naar boven