Basisschool De Toermalijn

Neutrale Hoek 4 6051 KX Maasbracht

  • Schoolfoto van Basisschool De Toermalijn
  • Schoolfoto van Basisschool De Toermalijn
  • Schoolfoto van Basisschool De Toermalijn
  • Schoolfoto van Basisschool De Toermalijn
  • Schoolfoto van Basisschool De Toermalijn

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Leerlingen van groep 8 maken jaarlijks in april de Centrale Eindtoets. Met de Centrale Eindtoets laten leerlingen zien wat ze in acht jaar basisschool hebben geleerd. Ze hoeven er niet speciaal voor te leren. Wij gebruiken de Centrale Eindtoets ook als meetinstrument voor ons onderwijsaanbod. De Centrale Eindtoets bestaat uit de onderdelen Nederlandse taal, rekenen en wereldoriëntatie. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2022/2023 en 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Observeren en toetsen

De leerlingen in groep 1 en 2 worden goed gevolgd in hun ontwikkeling. De leerkrachten hebben de leerlingen goed in beeld en observeren geregeld. Twee keer per jaar wordt Kijk ingevuld. Dit is een volgsysteem dat aangeeft hoe de leerling zich ontwikkelt aan de hand van de leeftijd. Deze wordt ook met ouders besproken. Dit wordt ieder halfjaar gedaan.

De leerlingen in groep 3 t/m 8 worden ook goed gevolgd in de ontwikkeling. Vanaf de start van het schooljaar volgen en meten we de resultaten van leerlingen door middel van observaties en methode gebonden toetsen. Dit geldt voor de vakgebieden rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen. Na elke toets analyseert de leerkracht de gegevens en stemt het aanbod voor het volgende blok daar weer op af. 

Daarnaast worden 2x per jaar methode onafhankelijke toetsen afgenomen van CITO. In januari/februari noemen we dit de middenmeting. In juni noemen we dit de eindmeting. We kunnen de resultaten die we op deze toetsen behalen, vergelijken met de resultaten van andere basisscholen in Nederland.

Na de middenmeting maakt de leerkracht(-en) een uitgebreide analyse op de vakgebieden spelling, rekenen, technisch lezen en begrijpend lezen. Deze wordt met de intern begeleider besproken en zo nodig bijgesteld. Naar aanleiding van de analyse en het gesprek zijn er, daar waar nodig, interventies opgesteld om ervoor te zorgen dat de einddoelen worden behaald. Is de interventie kortdurend, dan wordt het weggezet en geëvalueerd in de  dagplanning. Wanneer we uitgaan van een langer durende interventieperiode, beschrijven we dit in een plan van aanpak of HGPD. Dit wordt in het volgende hoofdstuk verder uitgelegd. De resultaten worden met ouders tijdens het oudergesprek in maart besproken.

Na de eindmeting maken de leerkrachten ook weer een analyse op de vakgebieden spelling, rekenen, technisch lezen en begrijpend lezen. Deze wordt besproken met de intern begeleider en zo nodig bijgesteld. Naar aanleiding van de analyse en het gesprek worden er waar nodig interventies opgesteld voor het nieuwe schooljaar. Zo is de volgende leerkracht goed voorbereid op de groep die hij/zij krijgt en kan de ondersteuning voortgezet worden.

De volgende toetsen worden afgenomen:
Groep 3 t/m 8: CITO woordenschattoets
Groep 3 t/m 8: AVI-niveaubepaling van het technisch lezen
Groep 3 t/m 8: CITO DMT (drie minuten toets)
Groep 3 t/m 8: CITO spelling
Groep 3 t/m 8: CITO rekenen-wiskunde
Groep 4 t/m 8: CITO begrijpend lezen
Groep 6 t/m 8: CITO studievaardigheden
Groep 8 : Centrale Eindtoets

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen kunnen alleen tot leren komen als ze lekker in hun vel zitten. Dit proberen we te bewerkstelligen door zoveel mogelijk af te stemmen op wat het kind nodig heeft. Er wordt een weerbaarheidstraining aangeboden in groep 5. Verder signaleren we middels de SCOL lijsten (signaleringsinstrument) die vanaf groep 3 worden ingevuld door de leerkracht en vanaf groep 6 ook door de leerlingen. Aan de hand van deze Scol lijsten volgen er gesprekken met de leerlingen en eventueel ouders. We hanteren een pestprotocol en bespreken pestgedrag met pester, gepeste en ouders. Het gedrag wordt ook in de groep besproken.

We proberen af te stemmen op het niveau van het kind om frustratie te voorkomen. Verder is ons motto dat we praten mét elkaar en niet over elkaar. Dat zorgt voor een open transparante manier van problemen oplossen en werkt preventief.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • samen
  • uniek
  • plezier

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven