Martin Luther Kingschool

Nachtegaallaan 38 3738 EB Maartensdijk

  • De school heeft de beschikking over een ruim schoolplein in een verkeersveilige omgeving.
  • Bouwen aan een veilige groep met behulp van een zorgvuldig opgestelde eigen leerling sociaal emotionele ontwikkeling.
  • Kinderen worden stap voor stap begeleid bij de ontwikkeling van het denken in samenhangen.
  • Wij werken met drie kleutergroepen. Daardoor zijn de groepen klein en kunnen kinderen rustig wennen aan het schoolritme.
  • Een les over hulpdiensten is natuurlijk extra leuk als we ze echt aan het werk kunnen zien.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Om de ontwikkeling van de kinderen goed te volgen maken wij gebruik van het CITO-LOVS. Met jaarlijkse toetsen bepaalt de leerkracht waar de kinderen staan in hun ontwikkeling. Zo kan er perfect worden ingespeeld op de behoeftes van de kinderen. De gegevens van het CITO-LOVS zijn een derde gegeven naast eigen observaties en toetsen uit de lesmethodes. Als het goed is komen deze gegevens met elkaar overeen: Het beeld dat de leerkracht van een kind heeft, de toetsen uit  lesmethodes en toetsen van het CITO-LOVS laten dan eenzelfde ontwikkeling zien.
Komen de gegevens niet overeen, dan is dat een signaal om nader naar de ontwikkeling van het kind te kijken. Vaak volgt dan ook een gesprek met het kind en de ouders om een goed beeld te kunnen vormen en te bepalen hoe we verder kunnen werken aan zijn/haar ontwikkeling

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op de Martin Luther Kingschool werken wij op basis van data. Hiervoor maken wij gebruik van diverse bronnen, zoals toetsen, observaties, vragenlijsten en gesprekken. Een belangrijke bron van data is het leerlingvolgsysteem (LOVS). Binnen de Stichting Delta gebruiken alle scholen hiervoor het CITO-LOVS.

Analyse van de tussenopbrengsten van het LOVS gebeurt op zowel school-, groeps- als kindniveau en er worden zowel methode- als niet-methodegebonden toetsen (landelijk genormeerd) gebruikt.
De analyse van de tussenopbrengsten gebeurt binnen het model van de 1-Zorgroute. Binnen dit model staan opbrengstgericht werken (OGW) en handelingsgericht werken (HGW) met groepsplannen centraal. OGW en HGW hebben veel overeenkomsten. OGW en HGW gaan bijvoorbeeld beiden uit van:
-  doelmatig werken (het stellen van ambitieuze doelen)
-  cyclisch werken en planmatig denken
-  groepsdenken
-  het belang van kwalitatief onderwijs dat wetenschappelijk onderzoek vertaalt naar de praktijk   

Er zijn echter ook verschillen tussen HGW en OGW. Samengevat is HGW meer omvattend dan OGW. Binnen OGW staat data vanuit bijvoorbeeld toetsresultaten centraal, terwijl binnen HGW pedagogische en didactische doelen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Naast toetsopbrengsten wordt binnen HGW gebruik gemaakt van observaties en gesprekken met leerlingen en ouders. OGW analyseert de leeropbrengsten vooral vanuit de kwaliteit van het onderwijs. HGW analyseert de opbrengsten vanuit een breder kader en wordt er naast de onderwijsbehoefte gekeken naar de sterke punten van de leerling. Tot slot worden de kansen van wisselwerking en afstemming tussen leerling, leerkracht en ouders benut. Ondanks de verschillen, sluiten HGW en OGW goed op elkaar aan. Het model van de 1-zorgroute integreert HGW en OGW zodanig dat ze elkaar versterken. Het is niet een kwestie van of-of, maar en-en.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In groep 7 krijgen de leerlingen een pre-advies. Dit advies geeft aan hoe de leerling er op dit moment voor staat. De leerling kan nu gericht kijken naar scholen die aansluiten bij het advies. Hiernaast krijgt de leerling tijdens dit adviseringsgesprek te horen hoe hij/zij het advies kan bijstellen: Wat wordt er nog van je verwacht?

Ter voorbereiding op het gesprek vult de leerkracht enkele documenten in. De leerkracht geeft daarin aan welk advies de leerling krijgt en onderbouw deze op basis van meerdere aspecten zoals resultaten op Cito toetsen, methodetoetsen, motivatie, inzet, werkhouding en huiswerk.
Tevens benoemt de leerkracht de aandachtspunten.
Samen met de intern begeleider worden de pre-adviezen opgesteld. Dit is een zorgvuldig proces.
De onderbouwing van het pre-advies wordt besproken tijdens het gesprek met leerling en ouders.

In groep 8 herhalen wij dit proces, ouders worden actief betrokken bij de totstandkoming van het definitieve advies. Van het adviesgesprek maken wij een officieel moment voor de leerling.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Samenvatting van de inspectie en reactie van de school

Basisschool Martin Luther King heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft het basisarrangement.

* Over drie jaar bezien voldoen de eindresultaten in de kernvakken aan de inspectienorm.
* Het aanbod is breed, eigentijds en dekt de kerndoelen.
* Het schoolklimaat is positief. De school draagt voldoende zorg voor de veiligheid van de leerlingen op school. 
* De kwaliteit van de lessen is van voldoende niveau, maar de instructie kan nog effectiever en meer worden afgestemd op de verschillen
   tussen leerlingen.
* De leraren hebben zicht op de ontwikkeling van de leerlingen. De analyse van de verzamelde gegevens kan nog beter.         
          Het team is het afgelopen jaar bijgeschoold door Driestar en CED om de verzamelde gegevens beter te kunnen analyseren.
          Vervolgens
wordt de instructie  daarop afgestemd.
* De school werkt planmatig aan de kwaliteit van het onderwijs. Verbetering is mogelijk in de (trend)analyses van de onderwijsresultaten en
   het formuleren van ambitieuze en realistische streefdoelen op school- en groepsniveau.         
          Inmiddels werkt de school met ambitieuze en realistische streefdoelen op school- en groepsniveau. Aan de hand van (trend)analyses
          worden de kinderen ingedeeld in niveaugroepen. Leerkrachten passen hun instructie en verwerking aan op de onderwijsbehoefte
          van de
 verschillende niveaugroepen. Kinderen die nog meer uitdaging nodig hebben (meer- en hoogbegaafde kinderen) krijgen
          daarvoor
begeleiding van een gespecialiseerde leerkracht. 

Terug naar boven