Martin Luther Kingschool

Nachtegaallaan 38 3738 EB Maartensdijk

  • De school heeft de beschikking over een ruim schoolplein in een verkeersveilige omgeving.
  • Bouwen aan een veilige groep met behulp van een zorgvuldig opgestelde eigen leerling sociaal emotionele ontwikkeling.
  • Kinderen worden stap voor stap begeleid bij de ontwikkeling van het denken in samenhangen.
  • Wij werken met drie kleutergroepen. Daardoor zijn de groepen klein en kunnen kinderen rustig wennen aan het schoolritme.
  • Een les over hulpdiensten is natuurlijk extra leuk als we ze echt aan het werk kunnen zien.

Het team

Toelichting van de school

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team van de Martin Luther Kingschool. Zowel de leerkrachten voor de klas, niet onderwijzend personeel én studenten. Wij vinden het belangrijk om ruimte te bieden aan studenten die het vak van leerkracht willen leren. Wij geven dit op zo'n manier vorm dat zowel de student als de school hiervan profiteren. 

Daarnaast werken op de Martin Luther Kingschool een aantal leerkrachten met een specialisme.

  • Nagenoeg alle leerkrachten zijn gecertificeerd om met het Reken-wiskundeprogramma Met Sprongen Vooruit te werken. Hiermee werken wij in de groepen 1 t/m 6, vanaf de start van schooljaar 2021-2022 gebruiken alle groepen Met Sprongen Vooruit ter ondersteuning van de rekenlessen. (Wetenschappelijk aangetoond blijken leerlingen die werken met de methodiek en materialen van Met Sprongen Vooruit betere resultaten te behalen. De leerlingen ervaren de oefenlessen en spellen als leuk en betekenisvol waardoor ze meer plezier in rekenen krijgen.)

  • Naast de reguliere lessen bewegingsonderwijs, onder leiding van onze vakleerkracht,  biedt de school remedial bewegingsonderwijs (RBO) aan. RBO kan gedefinieerd worden als het verlenen van extra onderwijshulp in het kader van de bewegingsopvoeding. Zij richt zich op de ontwikkeling van het bewegingsgedrag van het kind.
  • Binnen het team van de MLKing werken 4 leerkrachten met een afgeronde Master Educational Needs.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In geval van ziekte of verlof van een leerkracht steven wij naar minimale overlast voor de kinderen. Binnen Stichting Delta De Bilt hebben wij ervoor gekozen om onze eigen vervanging te regelen. Het geld dat wij besparen met het inhuren van een duur bureau dat onze vervanging kan regelen, stoppen wij direct in de scholen. Hierdoor hebben wij het hele jaar meer personeel in de school lopen. Op momenten dat alle leerkrachten aanwezig zijn (gelukkig is dat op de meeste dagen het geval) hebben wij een paar extra handen op de werkvloer. Deze worden gebruikt voor directe hulp in de klas. 

De afgelopen jaren hebben wij gemerkt dat het steeds moeilijker werd om voldoende gekwalificeerd personeel te vinden voor invalwerk. Door onze vervanging zelf te regelen zijn wij beter in staat om de kwaliteit te waarborgen. De kinderen kennen de leerkracht die komt invallen en vice versa. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Op de Martin Luther Kingschool werken wij in de kleutergroepen thematisch, de leerdoelen worden gekoppeld aan het thema.

De drie kleutergroepen zijn heterogeen samengesteld. Dat wil zeggen dat in deze groepen zowel kinderen van groep 1 en van groep 2 bij elkaar zitten. Wij kiezen voor deze indeling, omdat zowel de cognitieve ontwikkeling als de sociaal-emotionele ontwikkeling hierdoor wordt bevorderd. Bovendien geeft het de leerkracht veel mogelijkheden om in te spelen op de verschillen tussen de kinderen.


Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De uren onder overig is maatwerk. Hiervoor rekenen wij 75 minuten per dag. Wij kijken naar de onderwijsbehoefte van de groep en de individuele leerling. Daar waar nodig kunnen wij hiermee extra tijd inplannen om de leerdoelen te behalen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Martin Luther Kingschool heeft, net als de andere scholen binnen de Stichting Delta gekozen voor het ondersteuningsprofiel van de smalle zorgschool. Binnen dit profiel worden de leerlingen met de meest voorkomende basisondersteuningsbehoeften (zoals dyslexie) opgevangen in de school. Voor kinderen met een heel specifieke ondersteuningsbehoefte wordt hulp van buitenaf ingeschakeld of wordt er samen met de ouders gezocht naar een andere school die passend is.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven