Daltonschool Wereldkidz Kievit

Nachtegaallaan 36 3738 EB Maartensdijk

Schoolfoto van Daltonschool Wereldkidz Kievit

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Binnen stichting Wereldkidz is er gekozen voor een eindtoets. Alle scholen binnen WereldKidz nemen deze toets af. WereldKidz heeft voor IEP gekozen, omdat deze past bij de visie van WereldKidz. Deze eindtoets meet alleen wat er gemeten moet worden en vraagt een minder grote belasting van kinderen dan de vorige eindtoets. Dat betekent in de praktijk dat bij het meten van de taal- en rekenvaardigheden de leerlingen niet afgeleid worden door hun kennis en kunnen op andere vaardigheden. Taal hoort bijvoorbeeld geen struikelblok te zijn bij rekenen. Daarom zijn de rekenopgaven in de IEPEindtoets zo geformuleerd en opgebouwd dat kinderen die meer moeite hebben met taal, niet struikelen over de vraag-stelling. Ook is er bij de eindtoets IEP voor gekozen dat de leerlingen de antwoorden in de boekjes zelf invullen om te voor-komen dat tegelijkertijd het organisatorisch vermogen wordt gemeten. De afbeeldingen zijn alleen functioneel en er is een goede afwisselingen in open en gesloten vragen. Na afname van de eindtoets IEP ontvangt de school de rapportages van alle leerlingen. Ouders ontvangen vervolgens van de school de rapportage van hun kind(eren) .De toets wordt afgenomen in april.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Testen en toetsen

Ook op WereldKidz Kievit worden kinderen in hun ontwikkeling systematisch gevolgd en worden vorderingen vastgelegd. Naast de toetsen die vanuit de methode aangeboden worden, maken wij ook gebruik van CITO toetsen. Talenten van kinderen en hun persoonlijkheid zijn natuurlijk niet te vatten in toetsen. Daarom vinden wij de observaties van de leerkrachten en hoe een kind in de klas functioneert erg belangrijk. Samen met de toetsen krijgen wij dan een totaal beeld van uw kind.Alle uitkomsten van de toetsen zeggen iets over de vorderingen van het individuele kind. De ontwikkeling loopt nooit helemaal in een rechte lijn, maar gaat gepaard met pieken en dalen. Natuurlijk is het fijn als een kind hoog scoort. Dit betekent dat een kind over het algemeen makkelijk leert en soepel door de lesstof heen gaat. Het is echter belangrijk dat ouders niet de verwachting hebben dat iedereen hoog scoort. Als dit het geval zou zijn, stromen alle kinderen ook heel hoog uit in het voortgezet onderwijs. Dit is niet het geval. Landelijk niet en ook niet op onze school. Tegenwoordig worden scholen beoordeeld op de uitslag van de eindtoets op verschillende websites. Hiermee vinden wij dat er onrecht wordt gedaan aan de kinderen en aan de scholen. Als er een jaar is waarin kinderen hoog scoren op de eindtoets, krijgt de betreffende school een hoog cijfer en als er een jaar is dat kinderen lager scoren, krijgt de betreffende school een lager cijfer. Er wordt hiermee voorbij gegaan aan de verschillen die er zijn. Wij vinden het belangrijk dat de eigen ontwikkeling van het kind goed verloopt en dat het kind uitstroomt naar het type onderwijs dat hierbij aansluit. Dit betekent dat het competitie-element zoveel mogelijk vermeden wordt op onze school. ‘De beste’ en ‘de slechtste’ kennen we niet. Het kind is de norm en niet de toets. Wij verwachten van ouders, dat zij richting hun kind en onze leerkrachten deze lijn volgen.

Verantwoording van de resultaten
Verantwoording van resultaten is van belang om inzichtelijk te maken wat de kwaliteit van het onderwijs is en welk leerrendement er door het  individuele kind wordt behaald. WereldKidz Kievit legt verantwoording af over deze opbrengsten aan  het bevoegd gezag  en aan de inspectie. Aan het college van bestuur wordt over de resultaten van een aantal verplichte toetsen gerapporteerd.
Uiteraard legt WereldKidz Kievit ook verantwoording af aan de ouders en andere direct bij de school betrokkenen. Op school worden methodegebonden- en genormeerde toetsen gebruikt om de ontwikkeling meetbaar en zichtbaar te maken. In het beleidsplan Toetsingskader WereldKidz  staat o.a. beschreven welke genormeerde toetsen jaarlijks afgenomen worden. De resultaten van deze toetsen worden opgenomen in  het kindvolgsysteem. De resultaten op sociaal –emotioneel vlak worden gemeten met SCOL (sociale competentie observatie lijst). Het team gebruikt de data om te analyseren waar het onderwijsleerproces verbeterd kan worden. Zo kunnen we zowel op kind- als op bouw en schoolniveau met deze gegevens vaststellen wat in bepaalde periodes het leerrendement is geweest. Het is mogelijk om tijdig maatregelen te treffen die helpen dat leerrendement te vergroten.
De algemene informatie over resultaten dient ook beschouwd te worden in het licht van de kinderen die de school bezoeken en de gezinnen waaruit zij komen. 

Beoordeling van de opbrengsten

Uitgaande van hoge verwachtingen van kinderen streeft het team van WereldKidz Kievit ernaar de opbrengsten van het onderwijs te spiegelen aan de normering van de Inspectie. In het schoolondernemingsplan worden deze concreet beschreven.
De inspectie van het basisonderwijs monitort doorlopend de opbrengsten van het onderwijs. De leeropbrengsten van de kinderen van WereldKidz Kievit zijn zeer gevarieerd en veel breder dan de opbrengsten die de inspectie beoordeelt. Zij richt zich op het beoordelen van de basisvaardigheden (technisch en begrijpend lezen en rekenen en wiskunde), de leerprestaties van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en de sociale competenties van leerlingen. 
De inspectie onderscheidt zeven opbrengstindicatoren. Deze betreffen de leerresultaten aan het eind van de basisschool, de scores op tussentijdse toetsen uit het leerlingvolgsysteem  en de doorstroming van leerlingen binnen de school. Daarnaast bevat het twee indicatoren die de adviezen voor en het functioneren in het vervolgonderwijs betreffen. 
De inspectie beoordeelt:
- De resultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht;
- De resultaten van de leerlingen voor Nederlandse taal en voor rekenen en wiskunde tijdens de schoolperiode liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht;
- De leerlingen doorlopen in beginsel de school binnen de verwachte periode van 8 jaar; 
- Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden; 
- De sociale competenties van de leerlingen liggen op een niveau dat mag worden verwacht; 
- De adviezen van de leerlingen voor het vervolgonderwijs zijn in overeenstemming met de verwachtingen op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie; 
- De leerlingen functioneren naar verwachting in het vervolgonderwijs. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Doorstroming op WereldKidz Kievit

Doorgaans blijven de kinderen op WereldKidz Kievit niet zitten. Toch kunnen er op school uitdagingen met een kind ontstaan die niet binnen kortere tijd opgelost kunnen worden. Een groot aantal verschillen tussen kinderen kan in de groep opgevangen worden, aangezien er kinderen van verschillende leeftijden in zitten. Soms komt het voor dat bij (grotere) ontwikkelingsproblematiek de overgang naar groep 3 problematisch is. In dergelijke situaties wordt in overleg met de ouders afgesproken dat een kind een jaar langer over de kleuterbouw doet. Dit kan ook gebeuren bij kleuters die in de loop van het schooljaar instromen. Uiteindelijk stelt het team de groepen samen volgens een vastgestelde procedure. De directie is verantwoordelijk voor de groepssamenstelling. Gemiddeld doen kleuters minimaal twee jaar over de kleuterbouw.
Bij de doorstroming naar de midden- en de bovenbouw kunnen zich dergelijke problemen ook voor doen. In een uitzonderingssituatie doet een kind dan een jaar langer over een leerjaar. Het team stelt de groepen samen en is daarvoor verantwoordelijk. Bij de doorstroming naar het voortgezet onderwijs komt het soms voor dat een kind 'er niet rijp' voor is. In een dergelijke situatie gaat het nooit alleen om een kennisachterstand maar altijd om een ontwikkelingsproblematiek. Het is dan onder een aantal voorwaarden mogelijk om een jaar langer over een leerjaar te doen.
In geval van verhuizing of gewenste of noodzakelijke overplaatsing naar een andere school voor basisonderwijs, verzorgt de leraar een onderwijskundig rapport dat rechtstreeks naar de ontvangende school wordt gezonden.

Verwijzing naar een speciale school voor basisonderwijs

Indien een kind op WereldKidz Kievit ernstige uitdagingen ontmoet zowel qua leerstof en/of gedrag, kan in overleg met de ouders hulp van buiten de school aangetrokken worden.Hierbij valt te denken aan een schoolbegeleidingsdienst, een kinderpsycholoog, etc. Blijft de verwachte ontwikkeling bij een kind uit, dan kan besloten worden om in samenspraak met de ouders een kind te verwijzen naar een school voor speciaal onderwijs. Een dergelijke verwijzing vraagt van de school een zeer zorgvuldige procedure.De beoordeling of een kind al of niet geschikt is voor het speciaal onderwijs wordt niet door de basisschool gedaan. Dit gaat via het samenwerkingsverband waarbij de school is aangesloten. Verwijzingen naar het speciaal onderwijs vinden sporadisch plaats.

De overgang naar het voortgezet onderwijs

Onze school stelt zich ten doel ieder kind een basis te verschaffen op sociaal-emotioneel, cognitief, creatief en motorisch gebied, waarmee het zich verder kan ontplooien in het vervolgonderwijs. Op basis van de ontwikkeling van de kinderen door de jaren heen wordt er een schooladvies geformuleerd. Daarbij wordt het zienswijze van de verschillende leraren meegenomen. Vanaf 2014 is dit schooladvies leidend voor toelating voor een bepaald niveau in het voortgezet onderwijs. De IEP-toets vindt plaats in april en is daarmee niet langer leidend. Alleen wanneer een kind hoger scoort op de cito-eindtoets kan de basisschool haar schooladvies aanpassen. Het schooladvies wordt door ons zorgvuldig opgesteld. Daarbij gaat het om:
- de cognitieve ontwikkeling op basis van methodetoetsen en methode onafhankelijke toetsen (de citotoetsen). 
- de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind
- en heel belangrijk de motivatie en de werkhouding (concetratievermogen, discipline, zelfstandigheid etc.) van een kind.
Met kinderen en de ouders wordt jaarlijks in januari dit advies besproken. Als onderdeel van het schoolkeuzegesprek komen de specifieke kenmerken van de verschillende scholen voor voortgezet onderwijs aan de orde. 

Aanmelding van uw kind bij het VO

Leerlingen die gaan naar VO-scholen die aangesloten zijn bij het samenwerkinsgverband ZOUT (Zuid-Oost Utrecht), daarvan meldt de school de leerlingen aan. De ouders ondertekenen een machtigingsformulier waarmee zij toestemmen dat de leraar het aanmeldingsformulier invult. Ouders hoeven hun kind dus niet zelf aan te melden. Het machtigingsformulier en het onderwijskundig rapport worden door de leraar naar de school van eerste voorkeur gezonden. Voor verdere verwerking, definitieve plaatsing en communicatie met de ouders is het Voortgezet Onderwijs verantwoordelijk. De verschillende scholen voor VO hanteren een eigen toelatingsprocedure. De laatste jaren hanteren enkele scholen voor VO een lotingsysteem. Dit houdt in dat ook kinderen van WereldKidz Kievit uitgeloot kunnen worden, zowel voor hun eerste als tweede voorkeurschool. Leerlingen die naar een VO-school gaan, die aangesloten is bij het samenwerkingsverband van Hilversum, daarvan melden de ouders hun kind aan. Er wordt naar gestreefd om alle kinderen die bij het voortgezet onderwijs worden aangemeld door de leraar met de coördinatoren van de brugklas op vorderingen en gedragingen door te spreken. In november van elk jaar vinden met alle leerlingbegeleiders uit de brugklassen gesprekken plaats over de resultaten van de kinderen in de brugklas.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven