Daltonschool Wereldkidz Kievit

Nachtegaallaan 36 3738 EB Maartensdijk

Schoolfoto van Daltonschool Wereldkidz Kievit

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Binnen WereldKidz werken we met verschillende rollen om kinderen in hun ontwikkeling te begeleiden. Naast de leerkracht zijn dit de leraarondersteuner, de onderwijsassistent, de intern begeleider, soms externe specialisten en de schoolleiding. Ieder vanuit een eigen rol. Onderwijsassistenten en leraarondersteuners werken onder directe verantwoordelijkheid van de leerkrachten. Zij werken met een kleine groep kinderen en een leraarondersteuner mag ook een hele groep begeleiden. De leerkracht bepaalt wat de ondersteuner doet en denkt en kijkt mee over de aanpak binnen de groep(je).  In afstemming bepalen leerkracht, schoolleiding en leraarondersteuner wie met ouders communiceert. Door het lerarentekort is het niet altijd mogelijk om een afwezige leerkracht direct te vervangen door een andere leerkracht. Juist door te werken met verschillende rollen binnen de organisatie kunnen we de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs beter waarborgen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Alle vakken in groep 1-2 worden spelenderwijs aangeboden. De letters worden actief geleerd waarbij gebruik wordt gemaakt van gebaren.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Ouders en kinderen krijgen op WereldKidz Kievit de mogelijkheid om te kiezen voor HVO en/of GVO. Deze lessen worden op woensdagochtend gegeven.

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze school is een  ‘smalle zorgschool’. Dit houdt in dat wij extra ondersteuning bieden aan kinderen die het nodig hebben door te differentiëren binnen de groep op diverse niveaus. Dit zijn zowel kinderen die moeilijker leren als de kinderen die extra uitdaging nodig hebben. Kinderen met dyslexie en dyscalculie werken binnen de groep met extra hulpmiddelen en krijgen extra in oefening. Ook hebben we passende  begeleiding voor kinderen die extra structuur nodig hebben of sociaal-emotioneel extra ondersteuning nodig hebben. De intern begeleider adviseert waar nodig leraren (en ouders)  en indien nodig vragen we (tijdelijk) externe ondersteuning via het samenwerkingsverband.Uiteraard zitten er grenzen aan hetgeen wij kunnen bieden. Wij kiezen bewust voor een breed ondersteuningsprofiel met betrekking tot de extra begeleiding. Wij zijn ervan overtuigd zijn dat juist op een basisschool kinderen van elkaar moeten leren in heterogene groepen, zowel cognitief als sociaal-emotioneel. Ook vinden we het belangrijk dat zoveel mogelijk kinderen onderwijs krijgen dichtbij huis. Voor een kind met een specifieke onderwijsbehoefte zullen wij samen met de ouders bespreken of we op school de juiste begeleiding kunnen bieden. Dit hangt af van de gevraagde begeleiding en de context van de groep waar een kind in geplaatst moet worden (grootte van de groep, onderwijsbehoefte van de andere kinderen en expertise van de leerkracht). Indien we dit niet kunnen bieden, zullen we samen met de ouders, op zoek gaan naar een andere school.

WereldKidz Kievit maakt deel uit van het samenwerkingsverband ZOUT. Voor meer informatie over scholen en hun ondersteuningsprofiel zie www.swvzout.nlJaarlijks maakt onze school een zorgplan waarin beschreven staat hoe we werken en hoe onze zorgstructuur eruit ziet.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven