Christelijke Nationale Basisschool J.C. van der Wal

Zwanenkamp 1305 3607 NZ Maarssen

Schoolfoto van Christelijke Nationale Basisschool J.C. van der Wal

Het team

Toelichting van de school

Een voorwaarde om een goede school te zijn, is een professioneel team. Ons schoolteam heeft alles in zich om goed onderwijs te kunnen en willen geven, daar zijn we van overtuigd. In het team zitten leerkrachten met jarenlange onderwijservaring, maar ook jonge leerkrachten die nieuwe onderwijskundige inzichten met zich mee brengen. Beide kwaliteiten maken onze school tot wat hij is. Ons team bestaat uit 13 groepsleerkrachten, twee onderwijsassistenten, een intern begeleider, een directeur, een administratief medewerkster, een conciërge, vakleerkracht gym en een vakleerkracht muziek. Onze groepsleerkrachten zijn professionals die met passie, expertise en intuïtie kinderen zelf laten ontdekken hoe zij zo optimaal mogelijk leren. 

Als team zijn wij samen verantwoordelijk voor alle leerlingen van onze school. Een voorbeeld hiervan is dat wij alle leerlingen aanspreken op gedrag (niet alleen de leerlingen van je eigen groep) en dat leerlingen dit volkomen gewend zijn. Met elkaar zijn wij één school. Wij zijn samen krachtig omdat we verschillend zijn van elkaar en elkaar aanvullen. We werken samen aan een professionele cultuur waarin iedereen zich veilig en gezien voelt. Door ‘het Belbinmodel’ weten we van elkaar welke rollen we in het team vervullen. Deze rollen beschrijven de manier waarop iemand zich gedraagt, zijn bijdrage levert en omgaat met anderen. Ieder van ons heeft kwaliteiten die van belang zijn voor ons team. Bij alle rollen horen daarnaast ook kenmerkende zwakke punten. We ondersteunen elkaar en vormen samen een sterk team waarbij we op elkaars kwaliteiten kunnen bouwen. Er is harmonie en we hebben respect voor elkaar. In deze veilige omgeving oefenen we steeds meer met het geven van open en eerlijke feedback aan elkaar. Wij ontwikkelen ons, groeien samen en voelen ons verantwoordelijk voor een positieve teamcultuur. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Indien een leerkracht afwezig is, om welke reden dan ook, hanteren wij het volgende protocol:

Bij een ziekmelding schatten we in hoe lang vervanging noodzakelijk is en proberen we een vervanger te vinden via een gecontracteerde invalpool. We maken hierbij gebruik van verschillende invalbureaus en zullen hiervoor ons uiterste best doen tbv de continuïteit van het onderwijs. Indien geen (interne of externe) vervanger beschikbaar is, dan bekijken we de mogelijkheid om de groep op te splitsen. Is er echt geen andere mogelijkheid? Dan vragen we u de kinderen thuis te houden. Wij hopen dat u, met oog op het lerarentekort begrip heeft voor een dergelijke situatie. Alle ouders worden zo snel mogelijk per mail op de hoogte gesteld. Leerlingen die thuis of elders geen opvang hebben, kunnen naar school komen en worden opgevangen in één van de andere klassen. Om het ongemak te verdelen zal in het geval van langdurige of regelmatige afwezigheid gestreefd worden naar een gelijke verdeling van deze dagen over verschillende groepen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven