Franciscusschool

Zwanenkamp 1304 3607 NZ Maarssen

  • Schoolfoto van Franciscusschool
  • Schoolfoto van Franciscusschool
  • Schoolfoto van Franciscusschool
  • Schoolfoto van Franciscusschool
  • Schoolfoto van Franciscusschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op KBS Franciscus,

Als school zijn wij ons bewust van onze taak om kinderen voor te bereiden op de toekomstige maatschappij. Het is belangrijk dat kinderen kennis hebben van en kennismaken met alle facetten die het onderwijs te bieden heeft op zowel cognitief als sociaal-emotioneel gebied. Door samen te leven en te leren bevorder je wederzijds begrip en respect, punten die wij als Kanjerschool essentieel vinden. KBS Franciscus is een school waar samen werken en samen leren centraal staan. Het motto in alles wat we doen is: ‘Wij halen het beste uit ieder kind'. Onze speerpunten hierbij zijn: effectief en gevarieerd lesgeven, een goede sfeer, betrokkenheid en sociale veiligheid.

De missie van onze school is een school te zijn waar alle leerlingen en personeel volop kansen krijgen om hun talenten te ontdekken deze optimaal kunnen te ontwikkelen en vervolgens te benutten. Het is belangrijk dat kinderen, ouders en medewerkers zich thuis voelen op onze school. Dat iedereen zich gezien weet en vol vertrouwen in elkaar zich kan ontplooien. Onze visie op de ontwikkeling van kinderen kenmerkt zich door de kinderen in de gelegenheid te stellen zich te ontwikkelen tot zelfstandige mensen, die beschikken over een kritische onderzoekende houding. Daarbij tegemoetkomend aan de competentie en de eigenheid van elke leerling.

Mocht u meer over onze school willen weten, zie onze website www.kbsfranciscus.nl.
Tot ziens op KBS Franciscus,

Stephan van Slooten
directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • respect
  • verantwoordelijkheid
  • samenwerking
  • vertrouwen
  • (zelf)ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

KBS Franciscus is een populaire school met een stabiele leerlingenpopulatie. In de onderbouw worden de leerlingen verdeeld over verschillende kleutergroepen. Hierdoor is sprake van een overzichtelijke klas bij de start na de zomervakantie en een geleidelijke instroom gedurende het schooljaar. Deze instroom vindt plaats met inachtneming van de aanmeldings- en plaatsingslijsten. Binnen de school wordt gewerkt met zowel homogene als heterogene jaargroepen. Dit vanwege het aantal leerlingen.

Binnen de Scholenstichting Pastoor Ariëns is een afweging gemaakt voor wat betreft de groepsgrootte. Uitgangspunt daarbij is het realiseren van hoogwaardig onderwijs vanuit een gezonde financiële basis. Hierdoor wordt onder andere ook de inzet van fulltime interne begeleiding, onderwijsassistenten, de remedial teacher en de vakdocenten gymnastiek mogelijk gemaakt. Als voor een klas (of een leerjaar) de maximale groepsgrootte wordt bereikt, geldt voor die groep of dat leerjaar een stop op het plaatsen van nieuwe leerlingen. Over alle leerjaren gerekend is de gemiddelde groepsgrootte op KBS Franciscus per de teldatum 23. Voor de kleutergroepen geldt een maximum aantal leerlingen binnen een range van 26 tot 32. Daarbij geldt ook dat de omvang van de groepen 2 in verhouding moet zijn met de maximale omvang van de groepen 3. Voor de groepen 3 tot en met 8 wordt een maximale range tussen de 30 en 32 leerlingen gehanteerd. Het gebouw van KBS Franciscus heeft geen lift. In het schooljaar 2022-2023 is sprake van 14 groepen. Het aannamebeleid van de school is als bijlage opgenomen op de schoolpagina van Scholen op de kaart.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
301
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

KBS Franciscus werkt met een continurooster. Dit houdt in dat alle leerlingen verplicht op school overblijven. Tijdens de lunchpauze laat de school zich voor de TSO (tussenschoolse opvang) ondersteunen door vrijwilligers met als doel het enerzijds verantwoord invullen van de pauze en anderzijds het voldoen aan de pauzeverplichtingen voor de medewerkers zoals die worden omschreven in de cao. Om de inzet van de vrijwilligers te financieren wordt aan de ouders een specifiek hiervoor bedoelde vrijwillige bijdrage gevraagd. KBS Franciscus biedt de leerlingen meer uren onderwijs aan dan volgens de wettelijke norm verplicht is. Ook in de onder- en middenbouw is hierdoor een rijk onderwijsaanbod mogelijk dat past bij de leerlingen van de school.


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In een gezond schoolklimaat voelen zowel leerlingen als leerkrachten zich aangenaam. Het is nauw verwant met de sfeer in de school. Hierbij is veiligheid een belangrijk begrip. Kinderen moeten zich op sociaal gebied veilig voelen. Ook de betrokkenheid en het meeleven van leerkrachten en ouders speelt een grote rol. Er zijn grofweg vier soorten schoolklimaten:

1.  Het eerste type is het ondersteunende klimaat, waarin sociale element het belangrijkste is.

2.  Het tweede type is het innovatieve klimaat, met veel ruimte voor initiatief, groei en stimulans.

3. Het derde type is het klimaat waarin respect voor regels centraal staat. Er is veel aandacht voor structuur, veiligheid en uniformiteit.

4. Het vierde type is gericht op productiviteit en efficiëntie. Een team moet zich bewust zijn van het schoolklimaat dat zij (willen) hebben, en     nadenken over de eventuele schaduwkanten daarvan.

KBS Franciscus voldoet aan alle vier de type schoolklimaat. Er heerst een prettig en veilig klimaat. Mede door onze goede sociaal-emotionele methode Kanjertraining voelen leerlingen zich erg prettig op de school.

Terug naar boven