De Zilvermaan - locatie Bloemstede

Bloemstede 225 3608 TA Maarssen

  • Schoolfoto van De Zilvermaan - locatie Bloemstede
  • Schoolfoto van De Zilvermaan - locatie Bloemstede
  • Schoolfoto van De Zilvermaan - locatie Bloemstede
  • Schoolfoto van De Zilvermaan - locatie Bloemstede

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

Wij blijven streven naar goede opbrengsten. Elk jaar bespreken we als team de opbrengsten van de Cito eindtoets en de toetsen van het leerlingvolgsysteem van Cito, zodat we adequaat kunnen inspelen op de ontwikkelingen. We zijn blij met de ontwikkeling op het voortgezet onderwijs dat er niet alleen wordt gekeken naar de Cito eindtoets, maar dat ons leerlingvolgsysteem vanaf groep 6 een belangrijke rol speelt bij de verwijzing naar het vervolgonderwijs.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

Om de vorderingen van de leerlingen goed te kunnen volgen, maken wij gebruik van het CITO leerlingvolgsysteem. Dit leerlingvolgsysteem hebben wij ingevoerd vanaf groep 2. In groep 1 en 2 worden de kinderen ook gevolgd met een ontwikkelings-volgmodel via de methode “KIJK”. Vanaf groep 3 worden de kinderen 2 maal per jaar getoetst op rekenen, lezen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen om te bezien of zij de aangeboden stof van de afgelopen maanden voldoende beheersen. In groep 8 worden de kinderen tenslotte getoetst met de Centrale Eindtoets.

De gegevens van de toetsen worden opgeslagen in een leerlingvolgsysteem en zijn bedoeld voor intern schoolgebruik. Wanneer een leerling een bepaalde CITO toets onvoldoende maakt, maken we een foutenanalyse. Na aanleiding van deze analyse wordt het groepsplan aangepast. Het groepsplan wordt steeds gemaakt/aangepast voor een half jaar. Mocht uit de analyse blijken dat voor een bepaald onderdeel een intensivering nodig is voor een 6 tot 8 weken, waarin het kind extra ondersteuning nodig heeft, dan wordt dat in het groepsplan bij het kind vermeld. Na 8 weken evalueren we of de extra inzet tot verbetering heeft geleid. In deze hulpfase zullen de ouders worden ingeschakeld. Indien blijkt dat extra inzet te weinig vooruitgang geeft, kan een kind aangemeld worden voor een onderzoek door de schoolbegeleidingsdienst. (CED / Eduniek)

Wanneer een kind tussentijds, bijvoorbeeld door verhuizing, de school verlaat, sturen we op basis van het leerlingvolgsysteem een uitgebreid onderwijskundig rapport naar de nieuwe school.

U ziet dat we als school heel veel doen en kunnen om kinderen op onze school te houden, ook al hebben ze leer- en/of gedragsproblemen. Toch kan het mogelijk zijn dat ondanks alle goede zorgen, het kind bij ons geen vorderingen meer maakt. Dan kloppen we aan bij de Permanente Commissie Leerling-zorg (PCL) van ons samenwerkingsverband. Zij bekijken met ons en de ouders welke andere school een goede mogelijkheid tot verder leren biedt voor deze leerling. Een samenwerkingsverband wordt gevormd door een groep basisscholen en een school voor speciaal onderwijs, die met elkaar proberen de instroom in het speciaal onderwijs zo laag mogelijk te houden.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

Het schooladvies dat wij geven gebeurt in overleg met de leerkrachten van de bovenbouw en de intern begeleider. Hierbij wordt gekeken naar de ontwikkeling van kleuter tot 12-jarige. De Cito resultaten vanaf groep 6 en de score van de eindtoets zijn medebepalend voor het advies.
Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven