De Zilvermaan - locatie Bloemstede

Bloemstede 225 3608 TA Maarssen

  • In groep 1/2 wordt er met thema's gewerkt. Hier ziet u het thema De Noordpool. Een heuse iglo en dieren die op de Noordpool leven.
  • Elk jaar verzorgt elke groep een open podium. Ouders komen dan kijken naar een voorstelling van de kinderen.
  • Hard aan het werk. Daarna zelf nakijken en bepalen wat goed ging en wat je nog moet oefenen. Eigenaarschap bij kinderen.
  • Hard aan het werk. Daarna zelf nakijken en bepalen wat goed ging en wat je nog moet oefenen. Eigenaarschap bij kinderen.
  • In de bovenbouw werken kinderen aan projecten. Leuk om dat samen te doen. 
Samen leren leven is ook samenwerken.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij blijven streven naar goede opbrengsten. Elk jaar bespreken we als team de opbrengsten van de Cito eindtoets en de toetsen van het leerlingvolgsysteem van Cito, zodat we adequaat kunnen inspelen op de ontwikkelingen. We zijn blij met de ontwikkeling op het voortgezet onderwijs dat er niet alleen wordt gekeken naar de Cito eindtoets, maar dat ons leerlingvolgsysteem vanaf groep 6 een belangrijke rol speelt bij de verwijzing naar het vervolgonderwijs.

In schooljaar 2022-2023 heeft groep 8 de eindtoets goed gemaakt. De resultaten en de uitstroom is zoals verwacht mag worden van een school met onze leerlingpopulatie. 

Vanaf schooljaar 2023-2024 gaan alle leerlingen van groep 8 in februari de doorstroomtoets maken. Deze toets vervangt de eindtoets. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om de vorderingen van de leerlingen goed te kunnen volgen, maken wij gebruik van het CITO leerlingvolgsysteem. Dit leerlingvolgsysteem hebben wij ingevoerd vanaf groep 2. In groep 1 en 2 worden de kinderen ook gevolgd met een ontwikkelings-volgmodel via de methode “KIJK”. Vanaf groep 3 worden de kinderen 2 maal per jaar getoetst op rekenen, lezen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen om te bezien of zij de aangeboden stof van de afgelopen maanden voldoende beheersen. In groep 8 worden de kinderen tenslotte getoetst met de Centrale Eindtoets.

De gegevens van de toetsen worden opgeslagen in een leerlingvolgsysteem en zijn bedoeld voor intern schoolgebruik. Wanneer een leerling een bepaalde CITO toets onvoldoende maakt, maken we een foutenanalyse. Na aanleiding van deze analyse wordt het groepsplan aangepast. Het groepsplan wordt steeds gemaakt/aangepast voor een half jaar. Mocht uit de analyse blijken dat voor een bepaald onderdeel een intensivering nodig is voor een 6 tot 8 weken, waarin het kind extra ondersteuning nodig heeft, dan wordt dat in het groepsplan bij het kind vermeld. Na 8 weken evalueren we of de extra inzet tot verbetering heeft geleid. In deze hulpfase zullen de ouders worden ingeschakeld. Indien blijkt dat extra inzet te weinig vooruitgang geeft, kan een kind aangemeld worden voor een onderzoek door de schoolbegeleidingsdienst. (CED / Eduniek)

Wanneer een kind tussentijds, bijvoorbeeld door verhuizing, de school verlaat, sturen we op basis van het leerlingvolgsysteem een uitgebreid onderwijskundig rapport naar de nieuwe school.

U ziet dat we als school heel veel doen en kunnen om kinderen op onze school te houden, ook al hebben ze leer- en/of gedragsproblemen. Toch kan het mogelijk zijn dat ondanks alle goede zorgen, het kind bij ons geen vorderingen meer maakt. Dan kloppen we aan bij de Permanente Commissie Leerling-zorg (PCL) van ons samenwerkingsverband. Zij bekijken met ons en de ouders welke andere school een goede mogelijkheid tot verder leren biedt voor deze leerling. Een samenwerkingsverband wordt gevormd door een groep basisscholen en een school voor speciaal onderwijs, die met elkaar proberen de instroom in het speciaal onderwijs zo laag mogelijk te houden.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs gebeurt zorgvuldig. Er wordt gekeken naar het totaalbeeld van de leerling. Hierbij worden de resultaten van CITO uit groep 6 tm 8, de methodetoetsen, de eindtoets en de observaties van de leerkracht meegenomen. De leerkracht van groep 8 bespreekt de adviezen met de intern begeleider en de vorige leerkracht. 

Op deze manier wordt het advies van de leerling bepaald en besproken met de leerling en zijn ouders. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Inspectie van het Onderwijs heeft ons als voldoende beoordeeld.

Terug naar boven