De Zilvermaan - locatie Bloemstede

Bloemstede 225 3608 TA Maarssen

 • In groep 1/2 wordt er met thema's gewerkt. Hier ziet u het thema De Noordpool. Een heuse iglo en dieren die op de Noordpool leven.
 • Elk jaar verzorgt elke groep een open podium. Ouders komen dan kijken naar een voorstelling van de kinderen.
 • Hard aan het werk. Daarna zelf nakijken en bepalen wat goed ging en wat je nog moet oefenen. Eigenaarschap bij kinderen.
 • Hard aan het werk. Daarna zelf nakijken en bepalen wat goed ging en wat je nog moet oefenen. Eigenaarschap bij kinderen.
 • In de bovenbouw werken kinderen aan projecten. Leuk om dat samen te doen. 
Samen leren leven is ook samenwerken.

Het team

Toelichting van de school

Taken/verantwoordelijkheden

De directeur van de school is verantwoordelijk voor de onderwijsinhoudelijke zaken, de kwaliteitsontwikkeling, opbrengstgericht werken, het personeel en de financiën. De algehele dagelijkse leiding is in handen van de directeur.

De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg. Tevens is de intern begeleider onderdeel van het coördinatoren-team. Bij afwezigheid van de directie is de intern begeleider het eerste aanspreekpunt voor ouders en externen. 

De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor het begeleiden van het leerproces en de sociale ontwikkeling van de kinderen in zijn/haar groep. Zij kunnen op die verantwoordelijkheid aangesproken worden door de ouders.

Naast staf en groepsleerkrachten zijn er op school nog enkele andere taken en functies, te weten:

 • OICT-coördinator
 • Parttime conciërge
 • Schoolopleider (voor begeleiding van stagiaires)
 • MR-leden
 • Leescoördinator
 • Rekencoördinator
 • CT-leden (coördinatoren team met directeur)
 • Stagiaires

Samenstelling team

Het team van De Zilvermaan Bloemstede bestaat uit de directie (Addy Akkermans en Femke Goedendorp), intern begeleider (Louise Smit en Christa Oudejans) en de volgende groepsleerkrachten:

 • Groep 1/2: Jacqueline Veldman en Anneke Scherpenzeel
 • Groep 3/4: Ruth v/d Valk
 • Groep 5/6: Nady Janssen en Ilhame Makhoukh 
 • Groep 7/8: Celesta Delput en Ad Menke

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het kan voorkomen dat een leerkracht wegens ziekte of andere omstandigheden niet op school kan komen. Vanzelfsprekend zullen wij ons maximaal inspannen om de lessen doorgang te laten vinden. In eerste instantie zoeken we een vervanger voor de groep. Onze stichting heeft een eigen invalpool. Mocht de invalpool leeg zijn, dan kijkt IPPON in overleg, naar een invaller. Indien dat niet lukt zijn er de volgende mogelijkheden:

 • Er wordt een beroep gedaan op een collega die in deeltijd werkt.
 • Er is wel vervanging voor de onderbouw maar niet voor de bovenbouw. Een onderbouwleerkracht schuift dan door naar de bovenbouw en de vervanger komt in de lagere groep.
 • Een ambulante collega valt in. Hierdoor blijft ander werk liggen en verleggen we het probleem. We zullen hier slechts in uitzonderlijke gevallen voor kiezen.
 • De ouders wordt verzocht hun kind thuis te houden. Dit wordt via de Parro app gecommuniceerd. We proberen dit zo snel mogelijk te doen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Er is een leerrijk aanbod in groep 1/2. Er wordt gewerkt met thema's. Bij elk thema is een speelhoek en een ontdekhoek. Door in thema's te werken is er een hoog taalaanbod in groep 1/2. Passende boeken worden voorgelezen en er zijn veel werkjes met woordenschat. 

Het rekenaanbod wordt, waar kan, ook aan het thema gekoppeld. Een rekendoel wordt drie keer aangeboden. Eerst met lichamelijke oefeningen, dan met concreet materiaal en als laatste op het platte vlak. 

Bij de kleuters wordt er veel spelend geleerd. Zo werken ze aan hun taalvaardigheid, fijne en grove motoriek en hun sociale vaardigheid. 

We volgen de ontwikkeling van de kleuters met MijnKleuterGroep. De leerlingen worden regelmatig geobserveerd.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De bovenstaande onderwijstijden zijn richtlijnen voor de leerkracht. Mocht er meer tijd nodig zijn voor een bepaald vak, dan wordt het rooster aangepast. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Passend onderwijs

Het is wettelijk geregeld dat ouders van kinderen met een handicap (dus met specifieke onderwijsbehoeften), extra geld kunnen aanvragen voor de extra ondersteuning. Deze extra gelden kunnen worden aangevraagd bij het samenwerkingsverband Passenderwijs. Zodra het extra geld is toegewezen, wordt in overleg met de ouders besproken waarde extra gelden voor ingezet gaan worden. Ouders, intern begeleider en directie gaan met elkaar in gesprek om te kijken of de school de juiste zorg kan bieden.

Onze school krijgt vanuit het samenwerkingsverband Passenderwijs middelen (geld dat aan die individuele leerling is gekoppeld) om zelf de nodige hulp te kunnen bieden of die hulp van buitenaf in te huren. De school moet daartoe vooraf aangeven welke mogelijkheden ze heeft en moet ook aangeven wat absoluut niet mogelijk is.

Voor deze extra gelden (met onder meer ambulante begeleiding), kunnen kinderen met één van de volgende handicaps in aanmerking komen:

 • kinderen met een visuele handicap;
 • kinderen met een auditieve en/of communicatieve handicap;
 • kinderen met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap en kinderen die langdurig ziek zijn;
 • kinderen met psychiatrische- en/of gedragsstoornissen.

Als basisschool verwijzen we soms kinderen door naar het speciaal basis onderwijs. De rol van het Samenwerkingsverband is voor de school zeer belangrijk. De meest actuele informatie kunt u lezen op de website van ons Samenwerkingsverband Passenderwijs.

Kinderen met gedragsproblemen

De school hecht erg aan goed gedrag van kinderen naar volwassenen en tussen kinderen onderling. In de dagelijkse praktijk wordt daar veel aandacht aan besteed binnen de lessen van de Vreedzame School. In school worden er accenten gelegd op bepaalde onderdelen van gedrag als:wat is beleefd gedrag, wat verstaan we onder goed luisteren, wat is aandacht hebben voor elkaar?

Als er problemen zijn omtrent het gedrag van een leerling, wordt dit in de eerste instantie besproken tussen de leerkracht en de ouders. We proberen met de ouders op één lijn te komen om het probleem gezamenlijk aan te pakken. We hopen daarbij op begrip en vertrouwen van de ouders als de leerkracht maatregelen neemt t.a.v.het gedrag van de leerling. Ouders die twijfelen of de handelwijze van de leerkracht wel correct is geweest, worden verzocht rechtstreeks contact op te nemen met de leerkracht en niet alleen af te gaan op verhalen van een kind. Tenslotte proberen we met elkaar één lijn te trekken. Mocht dit geen oplossing bieden, dan zal er een gesprek plaatsvinden tussen de ouders, de groepsleerkrachten en de intern begeleider. In overleg kan het kind soms een deel van het gesprek bijwonen. Indien nodig kan daarna de schoolbegeleidingsdienst worden ingeschakeld of een andere hulporganisatie.

Specifieke zorg voor leerlingen 

Wij hebben een leerlingenbestand van ca. 140 leerlingen. De leerlingen komen uit diverse lagen van de bevolking en uit verschillende wijken. Leerlingen waar een leerkracht bezorgd over is worden aangemeld bij de interne begeleiding. Deze geeft advies voor mogelijke hulp en bepaalt welke leerlingen in aanmerking komen voor remedial teaching. De overige leerlingen worden door de leerkracht, met adviezen van de IB-er, verder geholpen. De interne begeleiding houdt de uitslagen bij van de toetsen in het leerlingvolgsysteem en draait de grafieken uit van kinderen die wij als zorgleerlingen in de gaten houden. Kinderen die met name in de lagere groepen niet kunnen voldoen aan een aantal basisvaardigheden, adviseren wij, in overleg met de ouders, een tweede kans in de groep te geven. De leerstof kan op onderdelen waar het kind goed in is, worden aangepast. Dit beleid en al onze zorg voor de leerlingen, heeft ertoe geleid dat we snel problemen signaleren, analyseren en behandelen. Daarmee voorkomen we onnodige uitstroom naar het speciaal onderwijs. Exacte uitstroomcijfers, ook van de leerlingen die groep 8 verlaten, zijn op school verkrijgbaar.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In het kader van passend onderwijs streven wij ernaar ieder kind in de buurt naar school te laten gaan. De intern begeleider werkt daarom nauw samen met de kwaliteitsmedewerker en de schoolpsycholoog van de Stichting. Ook is er een nauwe samenwerking met Passenderwijs.

Het team volgt regelmatig scholing om leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte goed te kunnen begeleiden. De komende schoolplanperiode willen we ons verdiepen in leerlingen met een TOS en hoogbegaafdheid. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven