Oecumenische Basisschool De Ladder

Breeschotenlaan 26 3951 VL Maarn

  • Met het thema duurzaamheid binnen ons projectonderwijs zijn onze leerlingen naar de lezen van Andre Kuipers geweest.
  • Tijdens de nationale voorleesdagen heeft Prinses Laurentien voorgelezen en de pluimuitreiking door stichting lezen.
  • Schoolfoto van Oecumenische Basisschool De Ladder

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De resultaten van de Eindtoets van De Ladder zijn al jaren op rij goed t.o.v. het landelijk gemiddelde en in vergelijking met de vergelijkingsgroep. In 2021 is op de Eindtoets een gemiddelde gehaald van 540,1 wat boven het streefniveau van De Ladder ligt.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De Ladder houdt de leervorderingen van elk kind zorgvuldig bij om tijdig te kunnen signaleren of een leerling extra aandacht of ondersteuning nodig heeft. Wij houden de ouders op de hoogte van de resultaten van hun kind. Ouders kunnen op ieder gewenst moment de prestaties inzien in het ouderportaal van het leerlingvolgsysteem van Parnassys, waarvoor iedere ouder een unieke inlogcode krijgt. In het leerlingvolgsysteem houdt de school de ontwikkeling van alle leerlingen bij op cognitief en sociaal-emotioneel gebied. Dit gebeurt door observeren, afnemen van methode-gebonden en niet-methode-gebonden toetsen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Vanaf groep 7 ontvangen de ouders van ons een beeld over het niveau waarop de leerling vermoedelijk zal uitstromen naar het voortgezet onderwijs. Dit beeld wordt gevormd op de wijze waarop de leerling zich de voorgaande jaren sociaal, emotioneel en cognitief heeft ontwikkeld. Naast kennis zijn doorzettingsvermogen, omgang in de groep, houding ten opzichte van het werk en eigen initiatief belangrijke eigenschappen voor de toekomst. Er wordt dus niet alleen naar de cito-scores en toets gegevens gekeken.

Het schooladvies komt als volgt tot stand:

-       Advies van de leerkrachten groep 6,7 en 8, intern begeleider, directeur. Gekeken wordt naar inzet, concentratie, verantwoordelijkheid en werkhouding.

-       Resultaten methodetoetsen

-       Resultaten leerlingvolgssysteem vanaf eind groep 6 (niveau I t/m V)

-       Richtlijnen vanuit het voortgezet onderwijs

Alle leerlingen presteren naar vermogen. Wij stimuleren dat leerlingen en ouders dat onderwijs kiezen, waar je én gelukkig kunt zijn én je talent mag ontwikkelen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Uit het inspectierapport van maart 2016 is gebleken dat De Ladder op alle onderzochte onderdelen voldoende of goed scoort. Het bestuur van De Ladder beschouwt de aanbevelingen als zeer waardevol voor de schoolontwikkeling en herkent deze zoals ze in het inspectierapport zijn opgesteld. Het rapport geeft een goede weergave van de ontwikkelingen van de school over de afgelopen vier jaar. Belangrijk is dat de directie en leerkrachten het niveau vasthouden en daar waar nodig verder verbeteren. De aanbevelingen van de inspectie helpen hierbij en zullen worden meegenomen in het schoolplan 2016-2020.

Terug naar boven