Oecumenische Basisschool De Ladder

Breeschotenlaan 26 3951 VL Maarn

  • Met het thema duurzaamheid binnen ons projectonderwijs zijn onze leerlingen naar de lezen van Andre Kuipers geweest.
  • Tijdens de nationale voorleesdagen heeft Prinses Laurentien voorgelezen en de pluimuitreiking door stichting lezen.
  • Schoolfoto van Oecumenische Basisschool De Ladder

Het team

Toelichting van de school

Het team van De Ladder bestaat uit 20 enthousiaste en deskundige mensen. In iedere groep zijn 1 of 2 leerkrachten samen verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg.

Er is een evenwichtige leeftijdsopbouw in het team.

20% van het onderwijzend personeel is man en 80% is vrouw. In totaal zijn er van de 20 personeelsleden 3 mannen die voor de klas staan.

Personeelstevredenheidsonderzoek

In november 2018 is het personeelstevredenheidsonderzoek afgenomen. De gemiddelde tevredenheid ligt op een 8,5. Dit is een stijging t.o.v. de vorige peiling. Pluspunten volgens personeel is de sfeer, veiligheid, samenwerking collega's, contacten leerlingen en ouders, taakverdeling, extra uitdaging voor leerlingen, groepsgrootte, waardering, vervanging bij ziekte, nakomen van afspraken, geringe werkdruk en schoolimago. 

Aandachtspunten zijn het uiterlijk en onderhoud van het gebouw, sfeer en inrichting en de ontspanningsmogelijkheden in de pauze.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof/ ziekte van leerkrachten proberen wij in eerste instantie vervanging te zoeken binnen het schoolteam. Als er meerdere leerkrachten ziek zijn, zullen wij proberen een vervanger te vinden vanuit de invalpoule. Als dat niet lukt zullen wij in derde instantie bepaalde groepen combineren of intern wat schuiven. Op het moment dat er geen vervanger beschikbaar is én het combineren van groepen niet goed is voor de leerkrachten en leerlingen, zal een groep leerlingen niet naar school kunnen komen. Dit wordt één dag vooraf per mail gecommuniceerd dat er geen vervanger beschikbaar is om de groep les te geven, zodat de ouders maatregelen kunnen nemen. In de afgelopen jaren is dit (nog) niet voorgevallen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Ladder heeft een vakdocent gym die iedere woensdag de gymlessen verzorgt voor de groepen 3 t/m 8.

Daarnaast heeft De Ladder een vakdocent natuur die iedere dinsdag natuurlessen verzorgt voor de groepen 1 t/m 8.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Speel- werkles. Iedere dag is er twee keer een moment waarop de leerlingen in de klas gaan spelen in de hoeken, met allerlei constructiematerialen, ontwikkelingsmaterialen, spellen met vorm en kleur en knutselmaterialen. 

Kringactiviteiten rekenen en taal, muziek en drama

Bewegingsonderwijs en motorische ontwikkeling Dagelijks spelen de kleuters in onze eigen kleutergymzaal of buiten

Engels: Vanaf groep 1 krijgen kinderen via methode 'Take ik Easy' spelenderwijs Engels met native speaker

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

 De doelgroep van De Ladder is onderwijs bieden aan leerlingen tussen de 4 en 12 jaar oud. 

Dit faciliteren wij door het werken volgens de cyclus van handelingsgericht werken (HGW) en de Kanjerprincipes. HGW is een systematische manier van werken, waarbij waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren centraal staat. Waarnemen gebeurt door het evalueren van het groepsplan, het verzamelen van leerlingengegevens in een groepsoverzicht en het signaleren van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Bij het begrijpen worden deze specifieke onderwijsbehoeften benoemd. Tijdens het plannen worden de leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften geclusterd en wordt er een groepsplan op drie niveaus opgesteld: het minimumniveau, het basisniveau en het verrijkingsniveau. Als laatste wordt het uitvoeren van het groepsplan gerealiseerd.

Leerlingen met o.a. dyslexie, dyscalculie werken binnen de groep met extra hulpmiddelen en krijgen extra inoefening. Kinderen die op sociaal emotioneel vlak extra ondersteuning nodig hebben krijgen extra structuur. Dit wordt gefaciliteerd door remedial teaching of hulp van de onderwijsassistent op drie dagen per week.

Er zitten ook grenzen aan hetgeen wij leerlingen aan extra ondersteuning kunnen bieden. Wij zijn een reguliere school met gemiddeld 25 leerlingen in een groep. Voor leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte zullen wij samen met ouders bespreken of we op school de juiste begeleiding kunnen bieden. Dit hangt af van de gevraagde begeleiding en de context van de groep waar een leerling in geplaatst moet worden (grootte groep, onderwijsbehoefte van de andere leerlingen). Indien wij dit niet kunnen bieden, zullen we samen met de ouders op zoek gaan naar een andere school. 

Leerlingen die vanuit het signaleringsinstrument SIDI meerbegaafdheid naar vorig komen dat de verrijkingsstof die in de klas geboden wordt onvoldoende is, krijgen begeleiding buiten de klas in de RT-extra, waar de leerlingen 'leren leren', leren kritisch denken en probleemoplossend vermogen vanuit de hogere denkordes.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven