Rooms Katholieke Basisschool De Klepper

Kapellerweg 4 5575 BG Luyksgestel

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Klepper
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Klepper
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Klepper
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Klepper

Het team

Toelichting van de school

De vakleerkracht voor bewegingsonderwijs verzorgt 1 les per week aan de groepen 3 t/m 8. In deze lessen worden verschillende technieken aangeleerd en geoefend. Alle groepen krijgen 2x per week gymles. De tweede gymles wordt door de eigen leerkracht verzorgd, en is (meestal) een spel-les.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van een leerkracht wordt een verzoek ingediend voor vervanging via de vervangingsmanager. Indien er geen vervanger beschikbaar is, wordt een verzoek ingediend bij qrabbl. Indien ook daar niemand beschikbaar is, lossen we het intern op. Hiermee wordt een extra druk op de taakbelasting van de leerkrachten en directie gelegd en het beïnvloedt de kwaliteit van het onderwijs. Het tekort aan vervanging is een landelijk probleem. Vaak kan de school het gebrek aan vervanging intern regelen en voor korte duur 'oplossen'. In een uiterst geval moet een groep kinderen door dit tekort een dag thuisblijven. We hopen van harte dat deze maatregel niet of nauwelijks nodig zal zijn.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 wordt een beredeneerd, plannend aanbod verzorgd, middels thematisch werken. Hierin is een nauwe samenwerking met groep 3 bewerkstelligd.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Alle leerlingen gaan per dag op de lange dagen 5,75 uur naar school, en op de korte dagen 3,75 uur. Binnen deze schooltijd wordt er aandacht besteed aan:

* Lezen
* Taal en Spelling
* Rekenen
* Wereld oriënterende vakken (Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuur&Techniek)
* Creatieve vakken (tekenen, handvaardigheid, drama, muziek)
* Engelse taal
* Sociaal-emotionele ontwikkeling
* Gymnastiek
* ICT-vaardigheden

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op basisschool de Klepper bieden wij volop ruimte aan kinderen om zich te ontwikkelen in een veilige en rijke leeromgeving. Zie ons schoolondersteuningsprofiel voor meer informatie.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Samenwerking is niet alleen met het peuterprogramma in het schoolgebouw; er is ook een samenwerking met de kinderopvang in het dorp: Kiekeboe

Terug naar boven