CBS 't Fundament

Zeehaanstraat 3 9866 AT Lutjegast

 • Schoolfoto van CBS 't Fundament
 • Schoolfoto van CBS 't Fundament
 • Schoolfoto van CBS 't Fundament
 • Schoolfoto van CBS 't Fundament
 • Schoolfoto van CBS 't Fundament

Het team

Toelichting van de school

Het team op 't Fundament bestaat uit: 7 leerkrachten, 1 leraarondersteuner, 1 IB-er, 1 administratief medewerker, 1 conciërge.

Een leerkracht is opgeleid als taalcoördinator en een leerkracht werkt als rekencoördinator.

 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Binnen ons team werken veel leerkrachten parttime en kunnen leerkrachten daarnaast duurzaamheidsverlof opnemen.

Soms lukt het om de vervanging binnen het team op te lossen, zo niet dan wordt de vervanging door ‘SLIM’ geregeld. De flexpool van Quadraten is aangesloten bij dit uitzendbureau.

Wij proberen lesuitval zoveel mogelijk te voorkomen. Ondanks alle inspanningen kan het voorkomen dat het niet lukt in een bepaalde situatie bij ziekte of verlof in de vervanging te voorzien. Uiteraard wordt op schoolniveau dan toch nog geprobeerd het probleem d.m.v. interne verschuivingen op te lossen, maar dat lukt niet altijd. De inzet van de directeur tijdens de taakrealisatie of de interne begeleidster tijdens de uren "zorgcoördinatie" is hierbij geen vanzelfsprekende optie. Dit geldt ook voor het verdelen van leerlingen van de desbetreffende groep over andere groepen. Soms valt er niet aan te ontkomen een groep leerlingen naar huis te sturen. Wij zorgen ervoor dat u wordt geïnformeerd en controleren of de kinderen een opvangadres hebben. Is dit niet het geval, dan worden de kinderen op school opgevangen. We gaan er vanuit dat de vervangingsproblematiek na een dag is opgelost. Is dit niet het geval, dan kan het voorkomen dat een andere groep leerlingen naar huis wordt gestuurd. Zo wordt voorkomen dat dezelfde groep gedurende een langere periode geen les krijgt.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op school wordt gewerkt met een onderbouwteam (groepen 1 t/m 4) en een bovenbouwteam (groepen 5 t/m 8). De leerkrachten van ieder team zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor alle kinderen die onder dit team vallen

Gedurende de schooldag zijn de kinderen veel met rekenen, taal en andere vakken bezig. Als we dat doen maken we zoveel mogelijk groepen/groepjes waarbij kinderen hetzelfde niveau en/of qua leren dezelfde manier van verwerken hebben. Het streven is om iedere leerling zoveel mogelijk op maat te begeleiden.

We leren de kinderen zelfstandig te werken. In de verschillende taken zitten verplichte en vrije opdrachten. Groep 1/2 werkt met het (digitaal) planbord. Vanaf groep 3 starten we met weektaken. De bedoeling van het zelfstandig werken is dat kinderen meer verantwoordelijkheid krijgen, leren plannen en leren samenwerken. De leerkracht krijgt op deze manier meer tijd voor de begeleiding van kleine groepjes.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 worden de activiteiten zoveel mogelijk afgestemd op het ontwikkelingsniveau van de kinderen. Getracht wordt activiteiten te bieden in de zone van de naaste ontwikkeling om de kinderen te laten groeien in hun complete ontwikkeling.
In deze groepen werken we themagericht. De nadruk ligt op spelend leren en specifieke activiteiten in de grote en kleine kring met name op de gebieden van beginnende geletterdheid en beginnende gecijferdheid.

Het onderwijs is erop gericht de cognitieve-, creatieve-, sociaal-emotionele, zintuiglijke en motorische bekwaamheden van de kinderen zo goed mogelijk te laten ontwikkelen.Het gaat hierbij om de volgende ontwikkelingsgebieden:

Persoonlijkheidsontwikkeling: gericht op de ontwikkeling van de eigenheid van het kind.De nadruk wordt gelegd op de ontwikkeling van interesses, eigen keuzes, zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Zo leert het kind vertrouwen te krijgen in zichzelf en in de ander.

Motorische ontwikkeling: stimuleren van de ontwikkeling van de grove en fijne motoriek.

Creatieve ontwikkeling: kinderen leren zich op eigen manier te uiten d.m.v. vormgeving, muziek, spel en drama.

Taal-denk-ontwikkeling: als bijdrage aan de totale ontwikkeling maar ook als communicatiemiddel en als middel om te leren.

Oriëntatie op tellen en getalbegrip,ruimte en tijd: we willen de kinderen (be)grip en ordening op de omgeving en de wereld om hen heen bieden door ze inzicht te bieden in de telrijen, inzicht te bieden in het omgaan met hoeveelheden en getalbegrip. Ook laten we ze kennismaken en inzicht krijgen in begrippen rondom meten en tijd. De lesactiviteiten zijn gerelateerd aan de domeinen, de doelen en de leerlijnen voor ontluikende gecijferdheid voor groep 1 en 2. (SLO doelen)

Wereldverkenning: door te werken met thema’s laten we de kinderen kennismaken met de omgeving in al zijn facetten in hun nabijheid maar ook met de wereld die verder van het kind afstaat. Deze thema’s hebben o.a. betrekking op de eigen leefwereld van de kinderen, “de wijdere wereld”, de natuur en de cultuur.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Onze school biedt de kerndoelen aan door enerzijds te werken met kwalitatief goede methodes die geschreven en ontwikkeld zijn aan de hand van genoemde kerndoelen. Door deze methodes te volgen zoals staat beschreven in de handleiding zorgen we ervoor dat deze doelen allemaal aan bod komen.
Anderzijds wordt in groep 5 t/m 8 niet meer gewerkt met een methode voor rekenen, taal en spelling, maar een planning waarin dagelijks één doel per vak centraal staat zodat er intensiever met deze doelen gewerkt/ geleerd kan worden. Een goede jaarplanning zorgt ervoor dat alle doelen gepland en herhaald worden.

Om het onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op de kinderen gebruiken we PlanB2. In dit systeem brengen we de onderwijsbehoeften van de kinderen, het aanbod en het handelen van de leerkrachten zo dicht mogelijk bij elkaar. Het is voor de leerkracht een belangrijk hulpmiddel om te bepalen welke begeleiding en extra ondersteuning een leerling nodig heeft.
Natuurlijk is er een grote verscheidenheid aan vakken op school, maar we streven er vooral naar om de kinderen te laten leren vanuit betekenisvolle situaties, d.w.z. dat er zoveel mogelijk aansluiting moet zijn bij de leefwereld van een kind.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De ondersteuning op onze school is gebaseerd op de principes van hulpverlening, preventie en afstemming.

Op 't Fundament hebben wij als doel tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van alle kinderen.
Wij denken door middel van onderstaande handelingen hieraan tegemoet te kunnen komen: 

 • zo nodig eigen leerlijn en individueel handelingsplan opstellen
 • opstellen ontwikkelingsperspectief (voor uitstroom naar VO)
 • inzet specialisme vanuit SWV 20.01 (het samenwerkingsverband primair onderwijs voor de provincie Groningen en de gemeente Noordenveld of (preventieve) ambulante begeleiding.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Door de inzet van ambulante tijd van de leerkracht en de inzet van de leraar ondersteuner kunnen we de leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte nog beter begeleiden.

Het team is geschoold in meer- en hoogbegaafdheid. Het aanbod voor deze leerlingen wordt nog verder ontwikkeld.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Het Vroeg Erbij Team is een samenwerkingsverband tussen MEE Groningen, GGD Groningen en Jonx.

Vroeg Erbij is een expertiseteam voor integrale vroeg-hulp en vroeg-signalering voor kinderen van 0 tot 12 jaar.
Door vroegtijdig passende hulp en ondersteuning te bieden, kunnen problemen op latere leeftijd worden beperkt of wellicht zelfs worden voorkomen.
De problemen van jonge kinderen zijn heel divers. Dat vraagt om verschillende deskundigheden. Bij Vroeg Erbij brengt ieder zijn eigen deskundigheid mee. Zo krijgt het kind de ondersteuning die het nodig heeft. 

Terug naar boven