De Linde

Lindelaan 54 1231 CM Loosdrecht

Schoolfoto van De Linde

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De toetsen en de resultaten

Om de resultaten van de leerlingen te meten, worden er methodegebonden toetsen afgenomen op het gebied van: rekenen, taal, spelling, lezen topondernemers, topografie en Engels. Deze toetsen worden door de kinderen gemaakt als ze daaraan toe zijn. Daarnaast worden er per jaar niet-methodegebonden Cito-toetsen gemaakt. Regelmatige evaluatie moet uitmaken of eventuele aanpassingen en/of uitbreidingen van de toetsen nodig is. De resultaten worden in het digitale leerlingvolgsysteem Parnassys ingevoerd en genoteerd/opgenomen in de groepsmappen. Ook worden de resultaten met de ouders besproken.

De stap naar het voortgezet onderwijs is een belangrijke stap. We attenderen ouders van groep 7 al op de open dagen ter oriëntatie. De leerlingen van groep 8 krijgen allerlei informatie. De leerlingen krijgen individueel een advies. Dit laatste is gebaseerd op het leerlingvolgsysteem en de indrukken die men op school heeft van het kind. Dit advies gaat naar de school die ouders met het kind gekozen hebben.Later ontvangt deze school ook de uitslag van de Eindtoets. Het percentage leerlingen dat naar de diverse vormen van voortgezet onderwijs gaat, wisselt van jaar tot jaar en is mede afhankelijk van de individuele kwaliteiten van de betreffende groep leerlingen. We stellen ons uiteraard ten doel het maximale uit elk kind te halen en er zodoende voor te zorgen dat het kind in de voor hem of haar meest geschikte vorm van voortgezet onderwijs terechtkomt.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De stap naar het voortgezet onderwijs is een belangrijke stap. We attenderen ouders van groep 7 al op de open dagen ter oriëntatie. De leerlingen van groep 8 krijgen allerlei informatie. De leerlingen krijgen individueel een advies. Dit laatste is gebaseerd op het leerlingvolgsysteem en de indrukken die men op school heeft van het kind. Dit advies gaat naar de school die ouders met het kind gekozen hebben. Later ontvangt deze school ook de uitslag van de Eindtoets. Het percentage leerlingen dat naar de diverse vormen van voortgezet onderwijs gaat, wisselt van jaar tot jaar en is mede afhankelijk van de individuele kwaliteiten van de betreffende groep leerlingen. We stellen ons uiteraard ten doel het maximale uit elk kind te halen en er zodoende voor te zorgen dat het kind in de voor hem of haar meest geschikte vorm van voortgezet onderwijs terechtkomt.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op onze school besteden we veel tijd en energie aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Samenwerken, helpen en hulp ontvangen, feedback geven en ontvangen, voor jezelf opkomen en meebewegen, zijn vaste onderdelen van onze schooldagen. We bespreken met elkaar welke afspraken we willen om prettig te kunnen samenleven en samenwerken. We bespreken situaties die goed gaan en kijken hoe iets beter kan. We zien de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen als iets dat continue aandacht vraagt en niet iets dat zich beperkt tot een specifiek lesuur. Op onze school heerst een sterk pedagogisch klimaat.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Communiceren en samenwerken
  • Reflecteren en presenteren
  • Respecteren en zorgen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie van het onderwijs ziet toe op de kwaliteit van het basisonderwijs in Nederland en dus ook op de kwaliteit van De Linde. Scholen worden in dat kader regelmatig door de inspectie bezocht. Voor meer informatie over de werkwijze van de inspectie kunt u terecht op www.onderwijsinspectie.nl. Voor algemene vragen over het onderwijs kunt u terecht bij 0800 –8051 (gratis).

Terug naar boven