Basisschool Sint Albertus

Dorpsstraat 44 5471 NB Loosbroek

Schoolfoto van Basisschool Sint Albertus

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Jaarlijks doen de leerlingen van groep 8 mee aan een landelijke eindtoets. Afgelopen schooljaar was dat Route 8. De behaalde resultaten geven onder andere een indicatie van de cognitieve capaciteiten van onze leerlingen. De toetsuitslag is een aanvulling op het schooladvies. Scoort de leerling op de toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan wordt het schooladvies heroverwogen.

Tevens gebruiken wij de uitslagen van deze toets voor het bijstellen van ons onderwijskundig beleid. Het geeft een weergave van de sterke en zwakke punten van de school. De behaalde resultaten van onze schoolverlaters van de afgelopen jaren zijn op deze pagina te zien. Leerlingen die uitstromen naar praktijkonderwijs worden niet meegeteld in de berekening.  

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tussenresultaten in relatie tot het onderwijsproces

Om het onderwijsproces te volgen en zicht te hebben op ontwikkeling van kinderen volgen we de kinderen in groep 1-2 via Kijk!. Daarnaast hebben we een eigen toetsinstrument ontwikkeld rondom de aanvankelijk lees- en rekenvoorwaarden. Bij groep 3 tot en met 8 nemen twee keer per jaar de Citotoetsen af, naast de methodegebonden toetsen. Hiermee volgt onze school vanaf binnenkomst systematisch informatie over kennis en vaardigheden voor Taal en Rekenen en Wiskunde. Dit gebeurt vanaf groep 3 met betrouwbare en valide toetsen die tevens een indicatie geven van de bereikte referentieniveaus.

Belang van het doel:

Met de methodeonafhankelijke toetsen van Cito meten we specifieke vaardigheden. We zetten deze toetsen in om leerlingen over een langere tijd te volgen en te kunnen vergelijken met de normgroep. Het is een check om te beoordelen of de beoogde doelen zijn bereikt en om vast te stellen welke interventies nodig zijn om resultaten te verbeteren en de doelen te halen. De methodeonafhankelijk toetsen van Cito geven de behaalde leeropbrengsten van de school weer. Een belangrijk uitgangspunt bij het toetsen is dat we niet meer toetsen dan nodig is om kinderen goed te kunnen volgen. Dit betekent ook dat we jaarlijks kritisch kijken naar de toetsen op de toetskalender.

Wij stellen twee keer per jaar de schoolzelfevaluatie op, op basis van data uit Citotoetsen en de input vanuit de aanpak Data, Duiden, Doelen, Doen. Deze wordt door leerkrachten verwerkt in focusplannen per groep op basis van nauwkeurige analyse en observaties. In clustergroepsbesprekingen nemen we twee keer per jaar alle gegevens vanuit de focusplannen door met leerkrachten, teamcoördinator en intern begeleider. Op basis daarvan worden individuele, groeps- en schooldoelen vastgesteld. 

We ambiëren een gemiddeld vaardigheidsniveau van II per groep (minimaal 75% van de kinderen behaalt een I, II of III score en maximaal 25% van de kinderen een IV of V score). 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In groep 7 en 8 krijgen ouders te maken met de vraag welke vorm van voortgezet onderwijs het best aansluit bij de mogelijkheden en capaciteiten van hun kind.   

Het pré-advies ontvangen kinderen tijdens het eerste gesprek in groep 7. Dit advies geeft richting bij het bezoeken van open dagen van de omliggende voorgezet onderwijsscholen. Een goede oriëntatie helpt bij het maken van de uiteindelijke schoolkeuze in groep 8.  

Tijdens het eerste oudergesprek in groep 8, krijgt het kind het voorlopig advies. Het definitieve advies ontvangt het kind medio groep 8. Met de invoering van de verplichte eindtoets primair onderwijs is het schooladvies leidend geworden bij de advisering en plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs. De eindtoets geldt als een onafhankelijk en objectief tweede gegeven naast het schooladvies.   

Bij het vaststellen van het advies wordt gebruik gemaakt van alle beschikbare gegevens van de leerling zoals die verzameld zijn in het dossier. De leerkrachten, de intern begeleider en het managementteam worden gevraagd mee te denken over het uit te brengen advies. Het uiteindelijke advies is gebaseerd op die vorm van voortgezet onderwijs die:

-maximaal aansluit bij de ontwikkelbehoeften van de leerling;

-gebaseerd is op zowel de cognitieve als sociaal emotionele kennis en vaardigheden;

-de leerling de meeste kans geeft met succes het voortgezet onderwijs te doorlopen.   

Over het algemeen zien wij dat onze adviezen passend zijn en zitten kinderen na 3 jaar nog op het niveau passend bij ons schooladvies. Het beeld in de tabellen is enigszins vertekend vanwege de dubbele of juist enkele adviezen die gegeven zijn en waarbij kinderen toch in een dubbele of juist enkele klas geplaatst zijn.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze visie op sociale opbrengsten wordt weergegeven door de kernwaarden persoonlijkheid, verbondenheid en eigenaarschap.

Wij zitten in een professionaliseringstraject gericht op opbrengst- en handelingsgericht werken in de groep en PLG met Sjoerd Verheijden (bureau Wolters) ter verbreding en verdieping en tevens om samen, van en met elkaar te leren. 

Hij geeft als feedback:  "In de afgelopen twee schooljaren ben ik geregeld te gast geweest op Basisschool Sint Albertus. Als ik de school binnenstap, voel ik telkens weer een ontspannen sfeer en rust. ?Het pedagogisch klimaat van de school is veilig en er is voldoende ruimte voor socialisatie op alle niveaus. Basisschool Sint Albertus, een school waar kinderen zich op een ontspannen wijze kunnen en mogen ontwikkelen, waarbij er sprake is van hoge verwachtingen en een fijnmazige afstemming". 

Dit komt overeen met de uitslag van het bestuursonderzoek door Inspectie betreffende het schoolklimaat: 

 • Veiligheid: voldoende
 • Pedagogisch klimaat: goed

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Persoonlijkheid
 • Verbondenheid
 • Eigenaarschap

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2018-2019 heeft de inspectie onze school bezocht n.a.v. het bestuursonderzoek. Zij heeft onze school als voldoende beoordeeld. Per item ziet dat er als volgt uit:

Onderwijsproces: 

 • Aanbod: voldoende
 • Zicht op ontwikkeling: voldoende
 • Didactisch handelen: voldoende
 • (Extra) ondersteuning: voldoende

Schoolklimaat: 

 • Veiligheid: voldoende 
 • Pedagogisch klimaat: goed  

Onderwijsresultaten: 

 • Resultaten: voldoende  

Kwaliteitszorg en ambitie: 

 • Kwaliteitszorg: voldoende 
 • Kwaliteitscultuur: goed 

Terug naar boven