Basisschool Sint Albertus

Dorpsstraat 44 5471 NB Loosbroek

Schoolfoto van Basisschool Sint Albertus

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Jaarlijks doen de leerlingen van groep 8 mee aan een landelijke eindtoets. SKPO Novum heeft gekozen voor Route 8. De behaalde resultaten geven onder andere een indicatie van de cognitieve capaciteiten van onze leerlingen. De toetsuitslag is een aanvulling op het schooladvies. Scoort de leerling op de toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan wordt het schooladvies heroverwogen. Tevens gebruiken wij de uitslagen van deze toets voor het bijstellen van ons onderwijskundig beleid. Het geeft een weergave van de sterke en zwakke punten van de school. De behaalde resultaten van onze schoolverlaters van de afgelopen jaren zijn op deze pagina te zien. Leerlingen die uitstromen naar praktijkonderwijs worden niet meegeteld in de berekening.  

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tussenresultaten in relatie tot het onderwijsproces

Om het onderwijsproces te volgen en zicht te hebben op ontwikkeling van kinderen volgen we de kinderen in groep 1-2 via Kijk!. Daarnaast hebben we een eigen toetsinstrument ontwikkeld rondom de aanvankelijk lees- en rekenvoorwaarden. Bij groep 3 tot en met 8 nemen twee keer per jaar de Citotoetsen af, naast de methodegebonden toetsen. Hiermee volgt onze school vanaf binnenkomst systematisch informatie over kennis en vaardigheden voor Taal en Rekenen en Wiskunde. Dit gebeurt vanaf groep 3 met betrouwbare en valide toetsen die tevens een indicatie geven van de bereikte referentieniveaus.

Belang van het doel:

Met de methodeonafhankelijke toetsen van Cito meten we specifieke vaardigheden. We zetten deze toetsen in om leerlingen over een langere tijd te volgen en te kunnen vergelijken met de normgroep. Het is een check om te beoordelen of de beoogde doelen zijn bereikt en om vast te stellen welke interventies nodig zijn om resultaten te verbeteren en de doelen te halen. De methodeonafhankelijk toetsen van Cito geven de behaalde leeropbrengsten van de school weer. Een belangrijk uitgangspunt bij het toetsen is dat we niet meer toetsen dan nodig is om kinderen goed te kunnen volgen. Dit betekent ook dat we jaarlijks kritisch kijken naar de toetsen op de toetskalender.

Wij stellen twee keer per jaar de schoolzelfevaluatie op, op basis van data uit Citotoetsen en de input vanuit de aanpak Data, Duiden, Doelen, Doen. Deze wordt door leerkrachten verwerkt in focusplannen per groep op basis van nauwkeurige analyse en observaties. In clustergroepsbesprekingen nemen we twee keer per jaar alle gegevens vanuit de focusplannen door met leerkrachten, teamcoördinator en intern begeleider. Op basis daarvan worden individuele, groeps- en schooldoelen vastgesteld. 

We ambiëren een gemiddeld vaardigheidsniveau van II per groep (minimaal 75% van de kinderen behaalt een I, II of III score en maximaal 25% van de kinderen een IV of V score). 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In groep 7 en 8 krijgen ouders te maken met de vraag welke vorm van voortgezet onderwijs het best aansluit bij de mogelijkheden en capaciteiten van hun kind.   

Het pré-advies ontvangen kinderen tijdens het eerste gesprek in groep 7. Dit advies geeft richting bij het bezoeken van open dagen van de omliggende voorgezet onderwijsscholen. Een goede oriëntatie helpt bij het maken van de uiteindelijke schoolkeuze in groep 8.  

Tijdens het eerste oudergesprek in groep 8, krijgt jullie kind het voorlopig advies. Het definitieve advies ontvangt jullie kind medio groep 8. Met de invoering van de verplichte eindtoets primair onderwijs is het schooladvies leidend geworden bij de advisering en plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs. De eindtoets geldt als een onafhankelijk en objectief tweede gegeven naast het schooladvies.   

Bij het vaststellen van het advies wordt gebruik gemaakt van alle beschikbare gegevens van de leerling zoals die verzameld zijn in het dossier. De leerkrachten, de intern begeleider en het managementteam worden gevraagd mee te denken over het uit te brengen advies. Het uiteindelijke advies is gebaseerd op die vorm van voortgezet onderwijs die:

-maximaal aansluit bij de ontwikkelbehoeften van de leerling;

-gebaseerd is op zowel de cognitieve als sociaal emotionele kennis en vaardigheden;

-de leerling de meeste kans geeft met succes het voortgezet onderwijs te doorlopen.   

Over het algemeen zien wij dat onze adviezen passend zijn en zitten kinderen na 3 jaar nog op het niveau passend bij ons schooladvies. Het beeld in de tabellen is enigszins vertekend vanwege de dubbele of juist enkele adviezen die gegeven zijn en waarbij kinderen toch in een dubbele of juist enkele klas geplaatst zijn.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2018-2019 heeft de inspectie onze school bezocht n.a.v. het bestuursonderzoek. Zij heeft onze school als voldoende beoordeeld. Per item ziet dat er als volgt uit:

Onderwijsproces: 

  • Aanbod: voldoende
  • Zicht op ontwikkeling: voldoende
  • Didactisch handelen: voldoende
  • (Extra) ondersteuning: voldoende

Schoolklimaat: 

  • Veiligheid: voldoende 
  • Pedagogisch klimaat: goed  

Onderwijsresultaten: 

  • Resultaten: voldoende  

Kwaliteitszorg en ambitie: 

  • Kwaliteitszorg: voldoende 
  • Kwaliteitscultuur: goed 

Terug naar boven