Basisschool Sint Albertus

Dorpsstraat 44 5471 NB Loosbroek

Schoolfoto van Basisschool Sint Albertus

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Jaarlijks doen de leerlingen van groep 8 mee aan een landelijke doorstroomtoets. Op onze school is dat Route 8. De behaalde resultaten geven onder andere een indicatie van de cognitieve capaciteiten van onze leerlingen. De toetsuitslag is een aanvulling op het schooladvies

Tevens gebruiken wij de uitslagen van deze toets voor het bijstellen van ons onderwijskundig beleid. Het geeft een weergave van de sterke en zwakke punten van de school. De behaalde resultaten van onze schoolverlaters van de afgelopen jaren zijn op deze pagina te zien. Leerlingen die uitstromen naar praktijkonderwijs worden niet meegeteld in de berekening.  

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tussenresultaten in relatie tot het onderwijsproces

Om het onderwijsproces te volgen en zicht te hebben op ontwikkeling van kinderen volgen we de kinderen in groep 1 en 2 via Kijk!. Daarnaast hebben we een eigen toetsinstrument ontwikkeld rondom de aanvankelijk lees- en rekenvoorwaarden. Bij groep 3 tot en met 8 nemen twee keer per jaar de Citotoetsen via Leerling in Beeld af, naast de methodegebonden toetsen. Hiermee volgt onze school vanaf binnenkomst systematisch informatie over kennis en vaardigheden voor Taal en Rekenen en Wiskunde. Dit gebeurt vanaf groep 3 met betrouwbare en valide toetsen die tevens een indicatie geven van de bereikte referentieniveaus.

Belang van het doel:

Met de methodeonafhankelijke toetsen van Cito meten we specifieke vaardigheden. We zetten deze toetsen in om leerlingen over een langere tijd te volgen en te kunnen vergelijken met de normgroep. Het is een check om te beoordelen of de beoogde doelen zijn bereikt en om vast te stellen welke interventies nodig zijn om resultaten te verbeteren en de doelen te halen. De methodeonafhankelijk toetsen van Cito geven de behaalde leeropbrengsten van de school weer. Een belangrijk uitgangspunt bij het toetsen is dat we niet meer toetsen dan nodig is om kinderen goed te kunnen volgen. Dit betekent ook dat we jaarlijks kritisch kijken naar de toetsen op de toetskalender.

Wij stellen twee keer per jaar de schoolzelfevaluatie op, op basis van data uit Citotoetsen en de input vanuit de aanpak Data, Duiden, Doelen, Doen. Deze wordt door leerkrachten verwerkt in focusplannen per groep op basis van nauwkeurige analyse en observaties. In clustergroepsbesprekingen nemen we twee keer per jaar alle gegevens vanuit de focusplannen door met leerkrachten, intern begeleider en MT. Op basis daarvan worden individuele, groeps- en schooldoelen vastgesteld. 

We ambiëren een gemiddeld vaardigheidsniveau van II per groep (minimaal 75% van de kinderen behaalt een I, II of III score en maximaal 25% van de kinderen een IV of V score). 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In groep 7 en 8 krijgen ouders te maken met de vraag welke vorm van voortgezet onderwijs het best aansluit bij de mogelijkheden en capaciteiten van hun kind.   

Het pré-advies ontvangen kinderen tijdens het eerste gesprek in groep 7. Dit advies geeft richting bij het bezoeken van open dagen van de omliggende voorgezet onderwijsscholen. Een goede oriëntatie helpt bij het maken van de uiteindelijke schoolkeuze in groep 8.  

Tijdens het eerste oudergesprek in groep 8, krijgt het kind het voorlopig advies. In februari maken de leerlingen uit groep 8 een doorstroomtoets. De doorstroomtoets geldt als een onafhankelijk en objectief tweede gegeven naast het schooladvies. Het definitieve advies ontvangt het in mrt/ apr medio groep 8.

Bij het vaststellen van het advies wordt gebruik gemaakt van alle beschikbare gegevens van de leerling zoals die verzameld zijn in het dossier. De leerkrachten, de intern begeleider en het managementteam worden gevraagd mee te denken over het uit te brengen advies. Het uiteindelijke advies is gebaseerd op die vorm van voortgezet onderwijs die:

-maximaal aansluit bij de ontwikkelbehoeften van de leerling;

-gebaseerd is op zowel de cognitieve als sociaal emotionele kennis en vaardigheden;

-de leerling de meeste kans geeft met succes het voortgezet onderwijs te doorlopen.   

Over het algemeen zien wij dat onze adviezen passend zijn en zitten kinderen na 3 jaar nog op het niveau passend bij ons schooladvies. Het beeld in de tabellen is enigszins vertekend vanwege de dubbele of juist enkele adviezen die gegeven zijn en waarbij kinderen toch in een dubbele of juist enkele klas geplaatst zijn.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Persoonlijkheid

Kinderen zijn uniek, en dat moet zo blijven; ieder mag zijn of haar eigen dromen hebben. Je moet kunnen zijn wie je bent en worden wat je wilt. Op basisschool Sint Albertus begeleiden wij je daarbij. Ook voor alle professionals geldt dat het belangrijk is dat je kunt zijn wie je bent en kunt werken aan je eigen ontwikkeling.

Verbondenheid

Dat staat bij ons voor een goede sfeer, positief, in verbinding met elkaar, elkaar zien, aandacht en betrokkenheid. Leren en ontwikkelen doe je samen. Professionals, met kinderen en ouders.

Eigenaarschap

Motiveert kinderen en professionals tot actief leren en werken, het nemen van initiatieven en het afleggen van verantwoording. Het geeft ruimte en mogelijkheden. Het richt zich op het leren, op het leven en het groeien.

De uitslag van het bestuursonderzoek door Inspectie betreffende het schoolklimaat: 

  • Veiligheid: voldoende
  • Pedagogisch klimaat: goed

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Persoonlijkheid
  • Verbondenheid
  • Eigenaarschap

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven