Basisschool Sint Albertus

Dorpsstraat 44 5471 NB Loosbroek

Schoolfoto van Basisschool Sint Albertus

Het team

Toelichting van de school

Het team van Sint Albertus bestaat in 2023-2024 uit 8 leerkrachten, 1 intern begeleider, 1 teamcoördinator en 1 directeur. Het team wordt ondersteund door 1 onderwijsassistent, 1 administratief medewerkster en 1 conciërge. 

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Door ziekte of afwezigheid van een groepsleerkracht kan een kind te maken krijgen met een vervangende leerkracht. Wij streven ernaar de voortgang van het onderwijs en de rust in de groep zoveel mogelijk te waarborgen. Voor het vinden van vervangende leerkrachten doen wij een beroep op een centrale personeelsvoorziening, CPV Ingenium. Indien er vanuit CPV geen vervanging te krijgen is, zullen we voor zover mogelijk een beroep doen op de parttimers binnen de schoolteams. Als ook dat niet mogelijk blijkt, bekijken we of de groep verdeeld wordt over andere groepen in de school. Pas als er echt geen andere oplossing te vinden is, zijn we genoodzaakt de leerlingen van de betreffende groep naar huis te sturen. Jullie worden hierover zo snel als mogelijk van op de hoogte gesteld. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij zijn een school met ongeveer 100 kinderen en wij werken met combinatiegroepen. We gaan uit van de kracht van deze groepen door vooral de verbinding op te zoeken, zowel tussen jaargroepen (op vakgebied of domein) als tussen diverse vakken. 

Kinderen hebben zicht op hun eigen leerproces en op hun eigen kwaliteiten en talenten. Zij mogen en durven zelf keuzes te maken, krijgen verantwoordelijkheid en kunnen deze ook nemen. Ze leren zelfstandig functioneren en initiatief nemen. Kinderen hebben plezier in hun werk en zijn trots op zichzelf en elkaar. Zij voelen zich gezien, gehoord en gewaardeerd en worden uitgedaagd om zich nog verder te ontwikkelen. De leeromgeving wordt betrokken bij en is geïntegreerd in het leerproces van de kinderen, wat het leren betekenisvol maakt.

Van onze leerkrachten vragen we brede kennis en vaardigheden, zowel pedagogisch, als didactisch en vooral passie. Met hart en ziel gaan voor het beste voor ieder kind. De relatie tussen leerkracht en kind is van zeer groot belang. De leerkracht maakt het verschil. Een leerkracht die een positieve relatie heeft met de kinderen en die ze helpt en ondersteunt op de juiste manier, bevordert de motivatie en betrokkenheid, waardoor de leerprestaties vergroot worden. Samen verzorgen we dagelijks een uitdagend aanbod voor kinderen, waarin spelen, leren, ontwikkelen, ontspanning en elkaar ontmoeten centraal staan. Dat is waar we voor gaan om samen te groeien op Sint Albertus!

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de eerste twee leerjaren werken wij thematisch, waarin de activiteiten verbonden worden aan de leerdoelen passend bij de leerlijnen van Kijk! Met Sprongen Vooruit wordt hierbij ingezet als bronnenboek en er is veel aandacht voor het exploreren en het werken vanuit de vertaalcirkel om het begrip te vergroten en kinderen kennis en vaardigheden aan te leren, zowel op cognitief vlak als rondom de sociaal emotionele ontwikkeling.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De onderwijstijd in groep 3 t/m 8 wordt ingevuld m.b.v. gerenommeerde methodes. Daarnaast is er natuurlijk aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling, creativiteit, expressie en burgerschap

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij zijn een school waar kinderen zich op een ontspannen wijze kunnen en mogen ontwikkelen, in een veilig pedagogisch klimaat, waarbij voldoende socialisatie is op alle niveaus. Er sprake is van hoge verwachtingen en een fijnmazige afstemming. Wij maken gebruik van overzichtelijke focusplannen op cognitief en sociaal emotioneel vlak, waarin volgens de 4D wijze alle data goed geduid wordt. Leerkrachten kunnen signaleren, analyseren en geven vervolgens de doelen en onderwijsbehoeften aan in één document wat tevens voor de overdracht gebruikt wordt. 

Het team is zeer leergierig, betrokken en heeft een onderzoekende houding. Leerkrachten zijn voortdurend op zoek naar wat leerlingen van hen nodig hebben en hoe ze de afstemming in de dagelijkse praktijk kunnen realiseren. De onderwijsassistente is in staat om de aanvullende ondersteuning aan kinderen te bieden, waar dit nodig is.

Onze grenzen aan zorg zijn afhankelijk van de mate van zorg die een leerling nodig heeft, de kwaliteiten van de leerkracht en de aan- of afwezigheid van experts. Tevens maakt dat de grootte van de school meespeelt in het aanbod qua ondersteuning en voorzieningen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Als team zijn we altijd in ontwikkeling om goed onderwijs voor de kinderen te verzorgen. De onderwijsassistent zorgt op zes dagdelen voor extra handen in en buiten de klas, zodat er extra ondersteuning geboden kan worden. Daarnaast zal een leerkracht zich op twee dagdelen onder andere inzetten om kinderen van extra ondersteuning te voorzien bij het leren leren.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Sint Albertus is geen VVE-school. Wij werken samen met kinderopvangorganisatie Humankind om voor- en vroegschoolse educatie te kunnen bieden. De peuteropvang van Humankind is gehuisvest in een gebouw aangrenzend aan onze speelplaats en de buitenschoolse opvang in ons schoolgebouw. Tevens kunnen kinderen terecht bij de locaties van Humankind in Heeswijk-Dinther, Stap voor Stap in Vorstenbosch of de Benjamin in Nistelrode voor het VVE-aanbod.

Terug naar boven