De Wegwijzer

Kampstraat 21 5943 AR Lomm

  • Schoolfoto van De Wegwijzer
  • Schoolfoto van De Wegwijzer
  • Schoolfoto van De Wegwijzer
  • Schoolfoto van De Wegwijzer
  • Schoolfoto van De Wegwijzer

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op het moment dat een leerkracht ziek is wordt vervanging aangevraagd. Indien er geen vervanging beschikbaar is wordt er intern gekeken naar oplossingen. Dat kan zijn inzet van een ambulante leerkracht of indien dit niet mogelijk is worden de kinderen verdeeld over andere groepen. Dit is voor de eerste ziektedag. Op het moment dat er tijdens de tweede ziekte dag ook geen vervanging is, is de school genoodzaakt de ouders op de hoogte te brengen van het feit dat de kinderen die dag geen school hebben.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De school gaat uit van basisgroepen en leerformaties. De basisgroepen zijn gebaseerd op pedagogische aspecten. Dit is de groep waarin een leerling de dag start en ook altijd afsluit. De leerformatie is meer ook didactisch gericht. Het aanspreken van de naaste zone van ontwikkeling vormt hier uitgangspunt.  De indeling van klassen vindt dan plaats op basis van leeftijd, cognitie, vaardigheden en sociaal emotionele ontwikkeling. De school plaatst de leerlingen dus pedagogisch en didactisch.  Bij Rekenen/Taal  en Lezen wordt het klassenverband –indien noodzakelijk- dus doorbroken. Kinderen kunnen dan elders op eigen niveau in een leerformatie  rekenen of lezen.

Voor kinderen met HB is er aangepast aanbod en zijn er aangepaste groeperingsvormen binnen en buiten de school.In onze school kennen we samen met BS De Weiert de HB groep De Speedboten (1 dd per week) Binnen Fortior (ism OGVO) kennen we voor meer- en hoogbegaafden de Talentengroep, DaVinciJunior (i.s.m. College Den Hulster) en de masterclasses van OGVO.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De basis voor het inzetten van de lesuren is het gewenste lesaanbod en de verplichte onderwijstijd.

De school legt elk jaar de onderwijstijden in het formatieplan voor aan de MR.

Hierin staat opgenomen: het vakantierooster,de urenberekening voor het betreffende leerjaar, de urenberekening voor de onderbouw en voor de bovenbouw en de totale onderwijstijd voor de kinderen.

De onderwijstijd:Groep 1 en 2;   

Groep 1 820 uur op jaarbasis

Groep 2 938 uur op jaarbasis

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Onderwijstijd:

Groep 3 938 uur op jaarbasis

Groep 4 t/m 8 1001 uur op jaarbasis

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij willen in principe alle kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar die bij ons aangemeld worden onderwijs aanbieden.De beperkingen geven wij aan in ons Schoolondersteuningsprofiel. In voorkomende gevallen zullen wij onze Zorgplicht naleven.

Extra toegevoegd is de opvang en onderwijs aan de Oekraïense kinderen vanaf schooljaar 21/22

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De school heeft geïnvesteerd in de opleiding van een specialist Hoogbegaafdheid. We willen onze ondersteuningsmogelijkheden op dit terrein verbreden.

We gaan een leerkracht opleiden als Strongkids trainer om faalangstreductietraining en weerbaarheidstraining te verzorgen.

We beschikken over een gediplomeerde NT2 leerkracht en gaan een 2e persoon in 23/24 opleiden

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school werkt nauw samen met  peuterspeelzaal binnen het gebouw van onze school. De samenwerking bestaat uit een regelmatig overleg over het onderwijsaanbod (i.v.m. doorgaande lijnen), het educatief handelen en de zorg en begeleiding. Onze school werkt thematisch en stemt af met de peuterspeelzaal. Dit item is nog wel in ontwikkeling.We onderhouden een zeer goede relatie met de peuterspeelzaal en er is in alle gevallen van plaatsing op de basisschool sprake van een warme overdracht.

Terug naar boven