Montessorischool Loenersloot

Hollandstraat 25 3634 AS Loenersloot

Schoolfoto van Montessorischool Loenersloot

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

Door het schooljaar heen toetsen we op vaste momenten de leeropbrengsten van de leerlingen. Deze resultaten worden geanalyseerd op individueel, groeps- en schoolniveau. In schooljaren waarin de school weinig leerlingen heeft in leerjaar 8 kunnen resultaten van individuele leerlingen de schoolscore sterk beïnvloeden. Het schoolresultaat is dan minder betrouwbaar. Leerlingen maken ook toetsen op gebied van taal en rekenen. Van elke leerling wordt bekeken of de individuele groei voldoende is. Wanneer de groei lager is dan verwacht bekijken leerkrachten, ouders en leerling samen welke verandering in leerdoelen of leeromgeving de leerling nodig heeft om zich optimaal te blijven ontwikkelen.   

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

Wij gebruiken Parnassys als leerlingvolgsysteem.  Het doel is:

-De leraar maakt zichtbaar welke leeractiviteiten, welke ontwikkelmomenten en welke onderwijsbehoeften hij/zij waarneemt bij het kind in relatie tot de te leren essentie.

-De leraar maakt zichtbaar welke beslissingen hij neemt in relatie tot de waargenomen essenties en laat zien hoe hij zijn/haar handelen afstemt op datgene wat het kind nodig heeft.

-Bij systematisch gebruik van het leerlingvolgsysteem maakt de leraar de ontwikkeling van het kind zichtbaar zoals de leerkracht deze waarneemt.

Ook wordt zichtbaar de wijze van handelen van de leraar: mate van afstemming, wijze van waarneming, mate van proactief handelen, mate van reactief handelen, mate van preventie. Met systematisch en consequent toepassen van het leerlingvolgsysteem is het handelen van de leraar transparant, zowel kwantitatief als kwalitatief.   Bij sommige kinderen is een intensivering van het onderwijs/leren noodzakelijk om een achterblijvende ontwikkeling te voorkomen op 1 of meer domeinen. Dit kan gesignaleerd worden tijdens een observatie of door de toetsresultaten van het CITO. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

Uitstroom naar het Voortgezet Onderwijs.

Na toetsing, observaties in de klas, interne besprekingen en het analyseren van de Cito-LOVS resultaten van de hele basisschoolloopbaan, heeft de leerkracht genoeg informatie om aan de ouders een eindadvies te geven over het doorstromen naar het Voortgezet Onderwijs. Het advies garandeert dan uiteraard ook niet dat het kind werkelijk de geadviseerde opleiding met goed gevolg zal afronden. Uitgangspunt is dat de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling moet aansluiten bij de beginsituatie van het Voortgezet Onderwijs (VO). Of de aansluiting en voortgang goed zullen verlopen, hangt af van de keuze van de richting in het VO ten opzichte van de mogelijkheden en persoonlijkheid van elk kind. Motivatie, werkhouding en zelfbeeld van het kind spelen hierbij zeker een rol. Van alle groep 8 kinderen van onze school krijgen wij een kopie van de rapporten gedurende het eerste jaar in het Voortgezet Onderwijs (VO). Van verschillende scholen krijgen we ook de rapportage in de hogere leerjaren. Uit die terugkoppeling kunnen we concluderen dat onze adviezen gedegen en betrouwbaar zijn. Indien de situatie daartoe aanleiding geeft, is er een persoonlijk overleg over de voortgang van de leerling tussen de docent/mentor van het VO en de basisschoolleerkracht. Door deze rapportage kunnen leerkrachten de schoolvorderingen van de oud-leerlingen volgen. Ook leraren blijven altijd benieuwd hoe “hun” leerlingen het doen in het VO. Tevens kan dit een middel zijn om ons onderwijs te evalueren, want we streven naar een zo goed mogelijke aansluiting met het vervolgonderwijs. Uit landelijke gegevens blijkt dat onze kinderen het uitstekend doen in het voorgezet onderwijs. Een opvallend kenmerk is dat de kinderen mondig en zeer zelfstandig zijn. Door de werkwijze op onze basisschool (zelfstandigheid, dagelijkse verantwoordelijkheid voor hun planning, gerichtheid op zelfstudie enz.) hebben onze leerlingen vaak zelfs een voorsprong.

Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven