Montessorischool Loenersloot

Hollandstraat 25 3634 AS Loenersloot

Schoolfoto van Montessorischool Loenersloot

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Door het schooljaar heen toetsen we op vaste momenten de leeropbrengsten van de leerlingen. Deze resultaten worden geanalyseerd op individueel, groeps- en schoolniveau. In schooljaren waarin de school weinig leerlingen heeft in leerjaar 8 kunnen resultaten van individuele leerlingen de schoolscore sterk beïnvloeden. Het schoolresultaat is dan minder betrouwbaar. Leerlingen maken ook toetsen op gebied van taal en rekenen. Van elke leerling wordt bekeken of de individuele groei voldoende is. Wanneer de groei lager is dan verwacht bekijken leerkrachten, ouders en leerling samen welke verandering in leerdoelen of leeromgeving de leerling nodig heeft om zich optimaal te blijven ontwikkelen.   

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij gebruiken Parnassys als leerlingvolgsysteem.  Het doel is:

-De leraar maakt zichtbaar welke leeractiviteiten, welke ontwikkelmomenten en welke onderwijsbehoeften hij/zij waarneemt bij het kind in relatie tot de te leren essentie.

-De leraar maakt zichtbaar welke beslissingen hij neemt in relatie tot de waargenomen essenties en laat zien hoe hij zijn/haar handelen afstemt op datgene wat het kind nodig heeft.

-Bij systematisch gebruik van het leerlingvolgsysteem maakt de leraar de ontwikkeling van het kind zichtbaar zoals de leerkracht deze waarneemt.

Ook wordt zichtbaar de wijze van handelen van de leraar: mate van afstemming, wijze van waarneming, mate van proactief handelen, mate van reactief handelen, mate van preventie. Met systematisch en consequent toepassen van het leerlingvolgsysteem is het handelen van de leraar transparant, zowel kwantitatief als kwalitatief.   Bij sommige kinderen is een intensivering van het onderwijs/leren noodzakelijk om een achterblijvende ontwikkeling te voorkomen op 1 of meer domeinen. Dit kan gesignaleerd worden tijdens een observatie of door de toetsresultaten van het CITO. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Uitstroom naar het Voortgezet Onderwijs.

Na toetsing, observaties in de klas, interne besprekingen en het analyseren van de Cito-LOVS resultaten van de hele basisschoolloopbaan, heeft de leerkracht genoeg informatie om aan de ouders een eindadvies te geven over het doorstromen naar het Voortgezet Onderwijs. Het advies garandeert dan uiteraard ook niet dat het kind werkelijk de geadviseerde opleiding met goed gevolg zal afronden. Uitgangspunt is dat de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling moet aansluiten bij de beginsituatie van het Voortgezet Onderwijs (VO). Of de aansluiting en voortgang goed zullen verlopen, hangt af van de keuze van de richting in het VO ten opzichte van de mogelijkheden en persoonlijkheid van elk kind. Motivatie, werkhouding en zelfbeeld van het kind spelen hierbij zeker een rol. Van alle groep 8 kinderen van onze school krijgen wij een kopie van de rapporten gedurende het eerste jaar in het Voortgezet Onderwijs (VO). Van verschillende scholen krijgen we ook de rapportage in de hogere leerjaren. Uit die terugkoppeling kunnen we concluderen dat onze adviezen gedegen en betrouwbaar zijn. Indien de situatie daartoe aanleiding geeft, is er een persoonlijk overleg over de voortgang van de leerling tussen de docent/mentor van het VO en de basisschoolleerkracht. Door deze rapportage kunnen leerkrachten de schoolvorderingen van de oud-leerlingen volgen. Ook leraren blijven altijd benieuwd hoe “hun” leerlingen het doen in het VO. Tevens kan dit een middel zijn om ons onderwijs te evalueren, want we streven naar een zo goed mogelijke aansluiting met het vervolgonderwijs. Uit landelijke gegevens blijkt dat onze kinderen het uitstekend doen in het voorgezet onderwijs. Een opvallend kenmerk is dat de kinderen mondig en zeer zelfstandig zijn. Door de werkwijze op onze basisschool (zelfstandigheid, dagelijkse verantwoordelijkheid voor hun planning, gerichtheid op zelfstudie enz.) hebben onze leerlingen vaak zelfs een voorsprong.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven