Montessorischool Loenersloot

Hollandstraat 25 3634 AS Loenersloot

Schoolfoto van Montessorischool Loenersloot

Het team

Toelichting van de school

De personeelsopbouw binnen Stichting Monton is relatief verdeeld over verschillende leeftijdsgroepen. Medewerkers tot 25 jaar zijn nog ondervertegenwoordigd en de groep tussen de 35 en de 45 jaar is het grootst. Er is echter ook een behoorlijk grote groep medewerkers die nu tussen de 55 en 67 jaar is en waarvan de komende jaren er rekening mee moet worden gehouden dat zij de pensioengerechtigde leeftijd gaan bereiken. In het integraal personeelsbeleid zal een paragraaf worden opgenomen over vitaliteitsbeleid, waarin beschreven wordt hoe Stichting Monton omgaat met de verschillende leeftijdsfasen van haar personeel.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Zoveel mogelijk intern opgelost (door inzet duo-collega's, IB en directie). Lukt dit niet dan hebben we een vaste invalleerkracht die ook ouder is voor de OB en MB. We zijn ook aangesloten bij de PIO invalpool. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In een montessorigroep zitten, waar mogelijk, drie leeftijdsgroepen leerlingen bij elkaar: de onderbouw (4-6 jaar), middenbouw (6-9 jaar) en bovenbouw (9-12 jaar). Het geeft kinderen de kans zich te spiegelen aan anderen. Ieder kind is een periode de jongste, de middelste en de oudste in een groep. Zo leren kinderen met, van en door elkaar.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Zie hiervoor de tekst hierboven.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Montessorischool Loenersloot werkt met een vast weekrooster (weekplanning), opgedeeld met afwisseling tussen inspanning en ontspanning. De weekroosters wisselen per groep en zitten in de groepsmappen van de leerkrachten. Tijdens de werkuren werken de kinderen zelfstandig of samen aan een vakgebied. Dat kunnen verschillende vakgebieden zijn. De leerkrachten helpen de kinderen op weg tijdens de rondes en geven lesjes (instructies). Soms zijn er groepsinstructies, dit kan dan een gedifferentieerd aanbod zijn (voor de kinderen waarvoor het nodig is) of per jaargroep. Dit alles komt terug in de weekroosters van de leerkrachten. 

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Leerlingen ontwikkelen zich volgens bepaalde fases. De ontwikkelingsfases vormen voor ons het uitgangspunt bij de begeleiding. Aanleg, tempo, interesse en thuissituatie van de leerlingen zullen onderling variëren. Wij houden rekening met deze verschillen en begeleiden hen op individuele wijze. Zij kunnen zich in eigen tempo en op eigen niveau ontwikkelen. De meeste leerlingen volgen de gewone ontwikkelingslijn, maar er zijn ook leerlingen voor wie de leerroute aangepast wordt door ander, meer, moeilijker of juist gemakkelijker werk aan te bieden. Volgens de gedachte van Passend Onderwijs wordt er van uitgegaan dat zo veel mogelijk leerlingen met speciale onderwijsbehoeften op de basisschool blijven en daar de hulp/begeleiding ontvangen die ze nodig hebben voor hun eigen leerlijn. Zolang dit binnen onze mogelijkheden valt, bieden wij hen de kans zich op hun eigen niveau te ontwikkelen. In ons Ondersteuningsplan en het Ondersteuningsplan van ons samenwerkingsverband, Passenderwijs, is vastgelegd hoe onze zorgstructuur (leerlingondersteuning) werkt. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven