Basisschool St. Joseph

Prins Frisolaan 12 a 7242 GZ Lochem

  • Schoolfoto van Basisschool St. Joseph
  • Schoolfoto van Basisschool St. Joseph
  • Schoolfoto van Basisschool St. Joseph
  • Schoolfoto van Basisschool St. Joseph
  • Schoolfoto van Basisschool St. Joseph

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging bij ziekte vindt, indien mogelijk, plaats door collega-leerkrachten die al op school werkzaam zijn. Indien deze verhinderd zijn wordt een invaller gezocht via IJsselpool. Op dit moment merken wij de effecten van het lerarentekort voor in een tekort aan potentiële invallers. Voor het geval de IJsselpool niet kan voorzien in een invalvraag, heeft de school een noodplan. Het uitgangspunt van dit noodplan is dat de school, in beginsel, geen groepen naar huis stuurt.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Aan de leerlingen van de groepen 1-2 wordt onderwijs gegeven aan de hand van ontwikkelingsleerlijnen. Dit gebeurt door diverse, op elkaar afgestemde activiteiten zoals kringgesprekken waar veel taal aan de orde komt, werken met ontwikkelingsmateriaal, spel en expressie. De kleuter krijgt ook volop gelegenheid om op zijn eigen gevoel en belangstelling af te gaan en zo de wereld om zich heen te ontdekken. Hierbij wordt het kind uiteraard begeleid en door de aangeboden materialen gestimuleerd. De ontwikkeling wordt geregistreerd in het registratiesysteem van Digikeuzebord. We werken vanuit het OGO-concept.(Ontwikkelings Gericht Onderwijs).

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Hier kunt u bij benadering lezen hoe wij de beschikbare lestijd verdelen over de diverse vakgebieden. Deze verdeling geeft een indicatie, in de praktijk maakt de leerkracht wekelijks een afweging welke tijdsinvestering in een bepaald vakgebied nodig is om de gewenste doelen te bereiken.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onderwijs moet geschikt zijn voor elk kind. Ieder kind is anders, met andere behoeften en mogelijkheden. Voor alle leerlingen wil de St Josephschool ‘passend onderwijs’ bieden, ook als hij of zij wat extra ondersteuning nodig heeft.  

Als kinderen extra ondersteuning nodig hebben, is de school verplicht die te bieden. Dat wordt ook wel de zorgplicht genoemd. Uitgangspunt in de extra ondersteuning is: ‘regulier onderwijs waar het kan, speciaal onderwijs, als het moet’.  

Basis en extra

Elke school biedt basisondersteuning, het ‘gewone’ onderwijs voor alle leerlingen. Heeft een kind extra behoeften, dan kan een school meer ondersteuning bieden. Denk aan extra individuele aandacht, extra (bij)lessen of een andere lesmethode. Heeft een leerling veel ondersteuning nodig? Dan kan het zijn dat een leerling in aanmerking komt voor speciaal basisonderwijs.  

De leerkrachten bekijken - in nauw overleg met de intern begeleider, ouders en andere externen – of er signalen zijn dat een kind extra ondersteuning nodig heeft. Vervolgens zoeken zij naar de beste oplossing.  

Die oplossing zoeken ze samen met een ondersteuningsteam. Daarin zitten een leerkracht, de intern begeleider, een onderwijscoach (van het samenwerkingsverband tussen scholen) en een gezinscoach (vanuit Centrum voor Jeugd en Gezin). Eventueel schuiven andere deskundigen aan, zoals een orthopedagoog, psycholoog, logopedist, fysiotherapeut, speltherapeut of ergotherapeut.  

Ontwikkeling bijhouden

Extra ondersteuning voor een leerling begint altijd in de groep. Leerkrachten maken de kinderen dagelijks mee, ze leren ze kennen en houden hun cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling goed in de gaten. Als hulpmiddelen kunnen zij allerlei methoden en toetsen gebruiken om de voortgang van leerlingen te meten. Door de ontwikkeling goed te volgen, kunnen zij tijdig ingrijpen als de ontwikkeling anders loopt dan verwacht.  

Soms komt een bepaalde vorm van extra ondersteuning vaker voor. Daarvoor worden steeds meer standaard methoden ontwikkeld, dit noemen we ‘protocollen’. Voor dyslexie en meerbegaafdheid bestaan op de St Josephschool al protocollen. Bij dyslexie zijn er speciale leermethoden en bij een voorsprong in de ontwikkeling kan men extra leerstof aanbieden.  

In het Ondersteuningsplan Passend Onderwijs 2020-2021 lees je alles over de mogelijkheden voor kinderen die iets extra’s nodig hebben. Je kunt het complete Ondersteuningsplan ook opvragen bij het secretariaat.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven