De Rank

Curieplein 21 7242 KH Lochem

  • De ingang en het speelplein voor de groepen 1, 2 en 3.
  • De ingang en het speelplein voor de groepen 4 t/m 8.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Ondanks een gebroken schooljaar door de lockdown zijn de resultaten en niveaus van de eindtoets groep 8 geheel conform verwachting en mogelijkheden. We zitten ruimschoots boven het landelijk gemiddelde, daarbij uitgaande van het feit dat elk kind op de Rank op werkelijke waarde geschat wordt en als zodanig ook lessen en instructies heeft kunnen volgen.

Wij zijn trots op elk kind dat het maximale uit zichzelf kan halen en met die bagage de toekomst zonder vrees in kan gaan. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Met ingang van het schooljaar 2020/2021 kijken wij op een nieuwe manier of de leerlingen genoeg geleerd hebben. Dit doen we door te kijken welke referentieniveaus de leerlingen beheersen voor lezen, taalverzorging en rekenen. Fundamentele niveaus en streefniveaus onderwijs. Het fundamentele niveau (F-niveau) is de basis die zo veel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool moeten beheersen. Het streefniveau (S-niveau) is voor leerlingen die meer aankunnen. 

Door op deze wijze naar elk kind te kijken, kunnen we al vroeger signaleren welke lesstof we aan moeten bieden passen bij dat kind. Niet elk kind heeft aan het eind van groep 8 hetzelfde beheersingsniveau en daarom is het aan ons om de lesstof daar op aan te passen en op niveau aan te bieden. De onderwijsinspectie kijkt dan ook naar het gemiddelde van alle groepen over zes jaar en beoordeelt scholen niet meer uitsluitend op basis van de Eindtoets. 

Om de kinderen goed te kunnen volgen gebruiken hiervoor het leerlingvolgsysteem. Dit is een programma dat de leerkrachten inzicht geeft in de ontwikkeling van de leerlingen, zowel op individueel als op groepsniveau. Dit inzicht wordt gebruikt om het onderwijsaanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de groep en de individuele leerlingen.
De leerkracht voert toetsresultaten in van methodetoetsen (aansluitend bij blokken en thema's die dan net behandeld zijn in de klas) en methodeonafhankelijke toetsen (de landelijke cito-toetsen die per groep twee maal per jaar afgenomen worden).
Zo houden we de vorderingen en resultaten van de leerlingen bij en van de landelijke toetsen op de vakgebieden Nederlandse taal en rekenen-wiskunde. Een leerkracht in de bovenbouw kan dus hierdoor zien hoe de groei van de leerling door de jaren heen is geweest. Ook kan hij (terug)kijken of de leerresultaten van zijn leerlingen een stijgende of dalende lijn laten zien.  

Het gaat echter niet alleen om studieresultaten, ook informatie over de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt getoetst en sociale opbrengsten voortkomende uit de toets worden geanalyseerd. Deze toetsen die we afnemen met KANVAS, het registratiesysteem dat door de Kanjertraining aangeboden wordt.
We meten hier het welbevinden in de groep, met de leerkracht etc., maar tevens nemen we een sociogram af.  Kinderen vullen dit digitaal en geheel persoonlijk in, waarna het voor de leerkracht de mogelijkheid biedt een leerling en zijn ouders of verzorgers inzicht te geven in zijn persoonlijke ontwikkeling, maar tevens voor de leerkracht om de verhoudingen in een groep goed in beeld te hebben.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In groep 8 krijgen de leerlingen een definitief advies voor het Voortgezet Onderwijs. Door het leerlingvolgsysteem wat gedurende de gehele schoolloopbaan ingevuld wordt, is er een goed beeld van de ontwikkeling van het kind. Toch spelen meer factoren een rol bij verwijzing naar het Voortgezet Onderwijs en zijn naast leeropbrengsten ook de aanleg, werkhouding en ontwikkeling van belang.

Eind groep 7 wordt een prognose afgegeven. De leerkracht geeft in overleg met de IB'er een indicatie welke vorm van VO voor het kind het meest geschikt is.

In groep 8 krijgen de kinderen in november een voorlopig advies. Dit advies wordt gegeven in een gesprek door de leerkracht van groep 8 met ouders en de desbetreffende leerling. De leerkracht legt uit waar de bevindingen op gebaseerd zijn.
In februari krijgen de leerlingen uit groep 8 hun definitieve advies, welke tot stand komt uit overleg van de leerkracht, de IB'er en de directeur. Dit advies is leidend voor het VO. De Eindtoets moet dan nog gemaakt worden en indien het advies wat voortkomt uit de resultaten van deze toets hoger is dan wat de school gegeven heeft, moet er een heroverweging gedaan worden door de school. Een heroverweging houdt in dat de school opnieuw met leerkracht, IB'er en directeur kijkt of de leerling mogelijk tot een hoger advies kan dan in februari gegeven, dit op basis van nieuw verkregen inzichten. De heroverweging kan ook resulteren in een handhaving van het advies daar de momentopname van de Eindtoets geen recht doet aan de realiteit en de mogelijkheden van de leerling. Een lagere score op de Eindtoets is niet relevant voor het advies en kan niet tot wijziging van het advies leiden. 

Bezwaren op het definitieve advies kunnen bij de leerkracht kenbaar gemaakt worden. Er zal dan een extra gesprek plaatsvinden en verwezen worden naar de mogelijkheid van heroverweging bij een Eindtoets die een hoger advies aangeeft. Een advies is echter altijd weloverwogen tot stand gekomen en aanpassing van het advies zal alleen kunnen op basis van reële gronden. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven