De Rank

Curieplein 21 7242 KH Lochem

 • De ingang en het speelplein voor de groepen 1, 2 en 3.
 • De ingang en het speelplein voor de groepen 4 t/m 8.

Het team

Toelichting van de school

Op de Rank is één dag per week een vakleerkracht bewegingsonderwijs aangesteld.

Ook worden regelmatig vakdocenten voor de diverse vakken uitgenodigd.

Extra komt voor Beweegimpuls een sportcoach van de Brede School (1x per maand)

Muziek: We hebben een vakdocent muziek in ons team en daarnaast leden van muziekvereniging Advendo (project Klasse(n)orkest)

Cultuur: Op uitnodiging van ons of door aanbod van andere partijen werken we ook met dichters, kunstenaars, metaalbewerkers enz. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof proberen we dit intern op te lossen door extra inzet van leerkrachten die normaal op die dag niet werken.

Indien dit niet mogelijk is, wordt een beroep gedaan op de invalpool van PON.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Kleuteronderwijs neemt op de Rank een bijzondere plaats in. De kern is ‘spelenderwijs leren’, dat via spelletjes en fantasie voorbereidt op het ‘echte’ leren vanaf groep 3. Voorbereidend lezen dus, schrijven en rekenen, maar ook de ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden en de motoriek.

We werken graag met speel-leermaterialen. Kleuters werken in spelvorm aan een ontwikkelingsdoel. Omdat ze zelf het resultaat zien, geeft het ze voldoening en werkt het motiverend. Veel speel-leermaterialen hebben opdrachten in verschillende niveaus, van makkelijk naar moeilijk. Zo kan ieder kind zich op zijn niveau ontwikkelen. Kleuters  worden voorbereid op het werken van 3d naar 2d. Speel-leermaterialen geven structuur en voorspelbaarheid en bieden mogelijkheden tot samenwerking. Speel-leermaterialen stimuleren de concentratie, taak-werkhouding en het geheugen. Kleuters zijn actief betrokken, daardoor is er een optimaal leermoment. Speel-leermaterialen kunnen gekoppeld worden aan de ontwikkelingslijnen. Daarvoor is het belangrijk dat ze niet alleen de doelen maar ook de materialen goed kennen. Er zijn speel-leermaterialen op verschillende gebieden als taal- en rekenvaardigheden, motoriek, ruimtelijk inzicht, begrippen, sociaal-emotioneel, techniek, enz.  

De meeste woorden leren kinderen door interactie. We bieden kleuters daarom veel taal aan: praten, voorlezen, liedjes zingen en taalspelletjes. Kinderen leren door onze rustige manier van praten waar een woord begint en ophoudt en we helpen hen klankverschillen te herkennen. Vierjarigen hebben meestal nog moeite met clusters van medeklinkers en het verschil tussen bijvoorbeeld ‘tap’ en ‘trap’. Hoe beter ze zulke klanken leren herkennen, hoe beter ze leren lezen. Voorlezen draagt bij aan de taalvaardigheid. Kinderen leren nieuwe woorden, beginnen verhaalopbouw te begrijpen en snappen hoe begrijpend lezen werkt.

We helpen kleuters gericht om hun gedrag te sturen en te begrijpen. Dit doen we door orde te houden, maar ook met spelletjes of voorleesverhalen kunnen we hen begeleiden. We laten gevoelens verwoorden en nadenken over verschillen tussen zichzelf en anderen, waar ze trots op zijn en hoe ze anderen kunnen helpen.

In groep 2 hebben veel kinderen al de aandacht en motoriek om de eerste letters en cijfers op papier te zetten, maar nog niet allemaal. We beginnen hiermee als een kind zelf interesse in schrijven toont. Vanzelfsprekend bieden we met name gedurende het tweede jaar veel aan, waardoor interesse vaak gewekt wordt. De leerlijn richting groep 3 is samen met de leerkracht van groep 3 vorm gegeven. Ook gaan ze in de laatste weken voor de zomervakantie vier keer een bezoek brengen aan groep 3 en mogen aan hun tafeltje een "groep 3-achtig" werkje doen. Hierdoor is de start in groep 3 minder groot en weten ze al deels wat er van hen verwacht wordt. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De weergave van uren en minuten onderwijstijd is relatief in het Daltononderwijs. Doordat kinderen hun eigen weektaak plannen, maken zij ook keuzes in tijdsduur. Er is een afspraak aangaande minimale tijd voor een vak, als ook een maximum aan inzet van tijd. Daartussen gaan we op basis van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid met kinderen afstemmen wat ze nodig hebben en waar de grens ligt. 
Instructies worden op meerdere niveaus aangeboden. Naast de basisgroep, is er een groep die meer instructie behoeft of juist minder instructie. Leerlingen met een eigen leerlijn krijgen waar nodig extra instructie, maar zeker voor kinderen die extra uitdaging behoeven, wordt ook een beroep gedaan op doorzettingsvermogen en eigen initiatieven van de leerling. Hierdoor komen ze soms op een andere wijze tot het gewenste resultaat zonder daar altijd de leerkracht voor nodig te hebben. 

Daarnaast is er een keuze aan opdrachten, die allen gerelateerd zijn aan leerstof waar we mee bezig zijn, verrijking of verdieping of juist om de nieuwsgierigheid van de kinderen te prikkelen en buiten de comfortzone liggen. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften qua:

Werkhouding

Wij kunnen onderwijs verzorgen als het gedrag van het kind beïnvloedbaar (gedragsverandering en emotieregulatie).
Focus ligt op welbevinden en betrokkenheid binnen een taakgerichte aanpak. Bij stoornis in het autistisch spectrum werken we samen met ouders en externe professionals als ambulant begeleider met een gezamenlijke aanpak. Zo ook voor kinderen met antisociaal gedrag. De veiligheid en het opvoedkundig klimaat in de groep mogen niet ernstig verstoord worden. Het onderwijs aan de hele groep moet doorgang kunnen vinden.

Leren en ontwikkeling

Wij kunnen onderwijs verzorgen aan kinderen met ontwikkeling- perspectief niveau eind groep 6 na acht jaar onderwijs en kinderen met leesproblemen/ dyslexie.

Bij complexe problematiek en comorbiditeit (leer- en psychische problemen) is extra externe ondersteuning nodig.   

 • Diagnose en aanpak dyslexie met behandeling door externe specialist of logopedist. 
 • Dyscalculie ondersteunen met externe specialist.
 • Meer- en hoogbegaafden extra aanbod in overleg met Samenwerkingsverband

  Wij verwijzen bij gediagnosticeerde verstandelijke beperking en ernstige spraak- en taalmoeilijkheden

Fysiek en medisch
Visuele en auditieve beperkingen kunnen wij met ambulante begeleiding onderwijs bieden, dat geldt ook voor fysieke beperking.
Leerkrachten doen geen medische handelingen
Het schoolgebouw is beperkt toegankelijk voor rolstoel gebruik en kinderen met een visuele en auditieve beperking. 

Sociaal emotioneel

Kinderen oefenen in de groep sociale vaardigheden met Kanjertraining en taakspel Bij kinderen met psychische problemen, waaronder depressie, werken we samen met ouders en psycholoog.
Aangaande complexe problemen zoals hechtingsproblematiek en antisociaal gedrag (agressie) hebben wij niet de tools en vaardigheid om kinderen het juiste aanbod te geven en verwijzen wij naar een school met een specialisme.

Thuissituatie

Kindgesprekken worden gehouden door leerkracht of IB’er binnen een veilige omgeving en pedagogische klimaat.     
Bij complexe thuissituaties werken we samen met ouders en Het Baken
Bij stagnatie in leerontwikkeling en/of ernstige gedragsproblemen is het mogelijk dat wij verwijzen moeten naar daartoe gespecialiseerd onderwijs.

        

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

VVE.

Deze afkorting staat voor voor- en vroegschoolse educatie. Maar wat is dat eigenlijk precies? 
Voor- en vroegschoolse educatie is gericht op het voorkomen en bestrijden van ontwikkelings- en onderwijsachterstanden van jonge kinderen van twee tot vier jaar. Kinderen die deelnemen aan zo’n programma, kunnen zo een betere start maken op de basisschool. Dat kan een positief effect hebben op een verdere schoolloopbaan. Voor- en vroegschoolse educatie VVE-programma’s beginnen in de voorschoolse voorziening en lopen door tot en met groep 2 van de basisschool, zo ook op de Rank.

Voorschoolse educatie is bestemd voor peuters van twee tot vier jaar. Het vindt plaats op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven en valt onder de verantwoordelijkheid van gemeenten.
Vroegschoolse educatie vindt plaats op basisscholen en is gericht op kleuters van vier tot zes jaar en vindt ook plaats op de Rank.

VVE is gericht op jonge kinderen die risico lopen op een onderwijsachterstand. Sinds 2019 gebruikt de overheid daarvoor de volgende kenmerken:

 • Het opleidingsniveau van beide ouders
 • Herkomstland van de moeder
 • Verblijfsduur van de moeder in Nederland
 • Gemiddelde opleidingsniveau van alle moeders op de school
 • Ouders in de schuldsanering
  Meestal verwijst het consultatiebureau op basis van deze criteria jonge kinderen door naar voorschoolse educatie.

  Aangaande VVE wordt gekeken naar vier ontwikkelingsgebieden en gebruik gemaakt van erkende methodes.

  Het richt zich op vier ontwikkelingsgebieden:
 • Taalontwikkeling: woordenschat en het stimuleren van beginnende geletterdheid.
 • Beginnende rekenvaardigheid: leren tellen, meten en oriëntatie in ruimte en tijd.
 • Motorische ontwikkeling: ontwikkelen van grove en fijne motoriek.
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling: stimuleren van zelfstandigheid, zelfvertrouwen en samen spelen en werken.

Terug naar boven