De Rank

Curieplein 21 7242 KH Lochem

  • De ingang en het speelplein voor de groepen 1, 2 en 3.
  • De ingang en het speelplein voor de groepen 4 t/m 8.

In het kort

Toelichting van de school

De Rank is een Daltonschool in oprichting. Dat houdt in dat we ons de afgelopen jaren hebben gericht op hoe Daltononderwijs in de school vorm moet krijgen, terug te vinden is in de doorgaande lijn en waarbij de kernwaarden de basis zijn van goed onderwijs op maat in een veilig klimaat. Verderop in deze gids gaan we dieper in op wat Dalton betekent voor ons onderwijs.

Met deze schoolgids verstrekken wij u informatie over ons onderwijs en hoe er dit in de dagelijkse praktijk uit ziet. U vindt een deel van ons schooljaarplan terug en verder hoe wij formele zaken geregeld hebben. Naast de schoolgids verstrekken wij jaarlijks en aan nieuwe ouders een informatieboekje met handzame informatie en zaken die belangrijk zijn om te weten als uw kind onze school bezoekt. Hierin staan de schooltijden, vakanties, gewoontes enz.

De schoolgids kan belangrijk zijn als u een keuze gaat maken voor de juiste school voor uw kind. Deze schoolgids beschrijft de uitgangspunten van ons onderwijs, onderwijsinhoudelijke en organisatorische zaken. We verantwoorden ons hiermee naar ouders en samenwerkingspartners.

Veel informatie uit deze gids en van onze school kunt u terugvinden op de website www.scholenopdekaart.nl. Op deze website vindt u veelzijdige en vergelijkbare informatie over basisscholen. De site biedt o.a. interessante informatie over onderwijs en resultaten. Het geeft een compleet beeld van de scholen in de buurt. U kunt hier eenvoudig scholen vinden en vergelijken door het profiel van de scholen naast elkaar te zetten. Scholen vertellen op "Scholen op de kaart" het verhaal bij cijfers die rechtstreeks van de overheid en inspectie komen. De school voegt daar unieke informatie aan toe over bijvoorbeeld de sfeer, de tevredenheid of het beleid.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • zelfstandigheid
  • verantwoordelijkheid
  • samenwerken
  • effectiviteit
  • reflectie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het schooljaar 2022-2023 zijn we gestart met 136 leerlingen en 7 groepen.

Onze leerlingen komen uit de wijken rondom de Rank, maar ook uit het buitengebied of andere delen van Lochem. 
De keuze voor de Rank komt soms voort uit de keuze voor Daltononderwijs, maar de Rank zet naast de ontwikkeling van de kinderen op eigen niveau (gepersonaliseerd) in de meest brede zin van het woord ook in op zorg, veiligheid en een warm bad voor kinderen en ouders.

Dat "goed onderwijs geen toeval mag zijn", staat duidelijk op ons netvlies. Leerkrachten individueel en ook in teamverband, zorgen door middel van eigen ontwikkeling en scholing voor optimale kennis en vaardigheden om de leerling te laten ontwikkelen. 
Willen kinderen tot leren komen dan zijn rust, regelmaat en routines een voorwaarde. Het steeds weer herhalen, aanbod terug laten komen en vanuit alle zintuigen laten ervaren, maakt dat kennis in het lange termijn geheugen komt en beschikbaar is zodra dat nodig is. 

Dit is een reden voor ouders om hun kinderen aan de leerkrachten van de Rank toe te vertrouwen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
149
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De contacten met de Kinderopvang en Peuterspeelzaal zijn goed. We zijn bezig om een doorlopende ontwikkellijn met elkaar af te stemmen, opdat kleuters met de juiste vaardigheden geoefend kunnen hebben voordat ze naar de basisschool gaan. 

Drie maal per jaar is er een peuter-kleutermoment van 1,5 uur op woensdagochtend. 
Peuters mogen dan mee doen met een activiteit van de kleuters, ouders mogen daarbij aanwezig zijn. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

We willen dat de school een veilige omgeving is voor alle kinderen. Door jaarlijks aan het begin van het schooljaar in te zetten op de normen en waarden en op samenwerking in de groep, gaan we op een duurzame manier aan het werk om pesten aan te pakken. Dit zijn ge zgn. Gouden Weken. 

Groepen doorlopen een ontwikkeling. Deze groepsontwikkeling kunnen we verdelen in vier stadia: forming, storming, norming en performing

Forming: De startfase: enthousiasme, grenzen verkennen, vertrouwen opbouwen
Storming: Eerste teleurstellingen; gesteggel over regels; mogelijk conflicten/wantrouwen
Norming: Besluit: we kunnen dit beter; duidelijkheid scheppen over samenwerking; afspraken
Performing: Toprestatie; nu pas is de groep méér dan de som der delen

Kortom, een fase waarin een groep zo goed functioneert dat niet alleen het werk wordt gedaan en doelen worden gehaald, maar dat kinderen in de groep elkaar stimuleren, uitdagen en verbeteren. De focus ligt in de groep op het geheel, in plaats van op de individuen.
Wanneer een groep een bepaalde fase heeft bereikt, dan betekent dat niet dat het ook blijvend is. Groepen kunnen weer terug vallen in een voorgaande fase. Bijvoorbeeld wanneer de stress in een groep oploopt, of wanneer er nieuwe kinderen in de groep bij komen of uit de groep verdwijnen.

Terug naar boven