De Rank

Curieplein 21 7242 KH Lochem

  • De ingang en het speelplein voor de groepen 1, 2 en 3.
  • De ingang en het speelplein voor de groepen 4 t/m 8.

In het kort

Toelichting van de school

De Rank is een Daltonschool in oprichting. Dat houdt in dat we ons de afgelopen jaren hebben gericht op hoe Daltononderwijs in de school vorm moet krijgen, terug te vinden is in de doorgaande lijn en waarbij de kernwaarden de basis zijn van goed onderwijs op maat in een veilig klimaat. Verderop in deze gids gaan we dieper in op wat Dalton betekent voor ons onderwijs.

Met deze schoolgids verstrekken wij u informatie over ons onderwijs en hoe er dit in de dagelijkse praktijk uit ziet. U vindt een deel van ons schooljaarplan terug en verder hoe wij formele zaken geregeld hebben. Naast de schoolgids verstrekken wij jaarlijks en aan nieuwe ouders een informatieboekje met handzame informatie en zaken die belangrijk zijn om te weten als uw kind onze school bezoekt. Hierin staan de schooltijden, vakanties, gewoontes enz.

De schoolgids kan belangrijk zijn als u een keuze gaat maken voor de juiste school voor uw kind. Deze schoolgids beschrijft de uitgangspunten van ons onderwijs, onderwijsinhoudelijke en organisatorische zaken. We verantwoorden ons hiermee naar ouders en samenwerkingspartners.

Veel informatie uit deze gids en van onze school kunt u terugvinden op de website www.scholenopdekaart.nl. Op deze website vindt u veelzijdige en vergelijkbare informatie over basisscholen. De site biedt o.a. interessante informatie over onderwijs en resultaten. Het geeft een compleet beeld van de scholen in de buurt. U kunt hier eenvoudig scholen vinden en vergelijken door het profiel van de scholen naast elkaar te zetten. Scholen vertellen op "Scholen op de kaart" het verhaal bij cijfers die rechtstreeks van de overheid en inspectie komen. De school voegt daar unieke informatie aan toe over bijvoorbeeld de sfeer, de tevredenheid of het beleid.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • zelfstandigheid
  • verantwoordelijkheid
  • samenwerken
  • effectiviteit
  • reflectie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het schooljaar 2021- 2022 zijn we gestart met 149 leerlingen en 7 groepen.

Onze leerlingen komen uit de wijken rondom de Rank, maar ook uit het buitengebied of andere delen van Lochem. 
De keuze voor de Rank komt soms voort uit de keuze voor Daltononderwijs, maar de Rank zet zich naast de ontwikkeling van de kinderen op eigen niveau (gepersonaliseerd) in de meest brede zin van het woord ook in op zorg, veiligheid en een warm bad voor kinderen en ouders. Dit is een reden voor ouders om hun kinderen aan de leerkrachten van de Rank toe te vertrouwen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
149
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven