Openbare Basisschool De Vennegotte

Pearsonplein 23 7242 JA Lochem

  • De kinderen werken ook op de leuke werkplekken in de hal.
  • Welkom op de Vennegötte om een keer te komen kijken naar hoe wij ons onderwijs vorm geven.
  • Wij werken samen op de Vennegotte, want samen leer je meer.
  • Door te spelen leren wij heel veel.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De CITO eindtoets geeft een beeld van de resultaten van de leerlingen in groep 8. De Vennegötte scoort voldoende volgens de inspectienorm. Dit betekent dat gemiddeld alle leerlingen uitstromen op het niveau wat van ze verwacht mag worden.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We vinden het belangrijk dat leerlingen zich ontwikkelen naar hun mogelijkheden. Op de Vennegötte hebben we daarom een leerlingvolgsysteem. Naast de resultaten op de toetsen van de methodes, nemen we twee keer per jaar Cito-toetsen af. Hiermee meten we of de leerlingen zich ontwikkelen zoals we verwachten. Ook kijken we naar de kwaliteit van onderwijs op groeps- en schoolniveau.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De schooladviezen op de Vennegötte worden gebaseerd op een aantal jaren onderwijsresultaten en toetsen. De Vennegötte geeft de adviezen op basis van een overleg met de leerkracht van groep 7, groep 8 , de intern begeleider en de directeur.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Sociale opbrengsten

Onder sociale opbrengsten verstaan we het leren van sociale vaardigheden. Dit is ook een opbrengst van onderwijs, naast leerprestaties op de verschillende vakgebieden. Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving (burgerschap).

Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen, planmatig een taak aanpakken en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap. 

Wij zijn een Kanjerschool en werken daarom met de Kanjermethodiek. Wij leren de kinderen een open houding en oplossingen zoeken voor conflicten. Door duidelijke afspraken en het stellen van heldere regels wordt de totstandkoming van een veilige en rustige omgeving bevorderd. Dit draagt ertoe bij dat de kinderen zich kunnen ontplooien tot een harmonieuze persoonlijkheid in de samenleving waarvan zij deel uit maken, zodat ze volwaardig kunnen participeren.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • respect
  • samen
  • leiderschap

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Basisschool de Vennegötte heeft zijn kwaliteit op orde. Alle onderdelen van de inspectie hebben een voldoende oordeel gekregen.  Wij zijn hier trots op.

De inspectie is in 2022 nog naar de taalschakelklas komen kijken en heeft een gesprek gevoerd met de betrokken leerkracht en met de directie. Daar kwam he volgende uit:

We bezochten de Taalschakelklas (hierna: TSK) op de Vennegötte om te verifiëren of hetgeen wat het bestuur voorstaat, daadwerkelijk tot uitvoering komt in het onderwijs. Uit de gesprekken die we voerden met de directeur en de verantwoordelijke leraar, concluderen we dat de TSK een duidelijk plek heeft in het denken en het handelen van het bestuur. De TSK maakt vanzelfsprekend onderdeel uit van de kwaliteitscyclus van de stichting. Er werken professionals die zich door het bestuur ondersteund weten in hun vaak complexe taken. De betrokkenheid van het bestuur blijkt daarnaast uit de snelle manier waarop extra accommodatie is geregeld om de TSK te huisvesten terwijl tegelijkertijd de groep onderdeel kan blijven van OBS de Vennegötte. We stelden bovendien vast tijdens ons bezoek in de groep dat het onderwijs deze leerlingen volop de kansen biedt om tot leren (van de Nederlandse taal) te komen. 

Terug naar boven