Basisschool Sint Jozef

Langwijkstraat 6 5396 PP Lithoijen

  • Schoolfoto van Basisschool Sint Jozef
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Jozef
  • Schoolfoto van Basisschool Sint Jozef

In het kort

Toelichting van de school

Dit Schoolvenster biedt u inzichten in de resultaten van basisschool Sint Jozef. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school.

Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Meer informatie over de school is te vinden via de website

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Positive Behavior Support
  • Expliciete Directe Instructie
  • Thematisch werken
  • Coöperatief leren /samen leren
  • Een rijke leeromgeving

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
79
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Vakanties en vrije dagen
De ouderkalender wordt ieder jaar aan het einde van het schooljaar per mail naar ouders gestuurd en staat digitaal in de app Parro, zodat u in de vakantie al het jaarrooster heeft voor het komende jaar. U kunt de ouderkalender vinden op onze website. Ouders waarvan de kinderen later in het jaar instromen ontvangen de kalender bij inschrijving of de start van de leerling. Soms veranderen er in de loop van het schooljaar een aantal zaken. Wij brengen u hiervan op de hoogte via de maandelijkse nieuwsbrief of via Parro.

Kennismakingsavond begin schooljaar
Aan het begin van ieder schooljaar is er een informatieavond/kennismakingsavond in de groep waar uw kind onderwijs heeft. U ontvangt dan alle relevante informatie met betrekking tot het onderwijs en diverse activiteiten in de groep. 

Ziekteverzuim

Binnen onze school hebben we extra aandacht voor ziekteverzuim. Als er sprake is van oplopend ziekteverzuim, dus als een leerling vaker of langdurig ziek is, zal de leerkracht hierover in gesprek gaan met de leerling en de ouders.

Bij aanhoudend ziekteverzuim of vragen vanuit school, kan de jeugdarts van de GGD ingeschakeld worden. De jeugdarts bespreekt de klachten en oorzaken van het ziekteverzuim, samen met de leerling en de ouders. Indien nodig kan hij/zijn ook overleggen met betrokken hulpverleners. Op basis van alle informatie stelt hij/zij een advies op aan school en doet een uitspraak over de consequenties die de ziekte of de klachten hebben voor het volgen van de lessen. De jeugdarts heeft beroepsgeheimen zal alleen een terugkoppeling geven na toestemming van de ouders en/of de leerling.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Externe vertrouwenspersoon voor ouders en leerlingen
De ouders/verzorgers en de leerlingen kunnen voor meldingen/vragen betreffende preventie machtsmisbruik (PMM) casuïstiek terecht bij de dienstdoende externe vertrouwenspersoon bij de GGD Hart voor Brabant. De externe vertrouwenspersoon is bereikbaar via het meldpunt EVP tel: 088-3686759 (tijdens kantoortijden). Voor spoedeisende zaken die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag kunt u buiten kantoortijden contact opnemen via het telefoonnummer: 088-3686813.

Terug naar boven