Rooms Katholieke Basisschool De Reiger

Azollastraat 47 2165 XP Lisserbroek

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Reiger
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Reiger
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Reiger
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Reiger

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Gemiddelde CITO-Eindscore is 535,2!

Inspectie van het onderwijs heeft de gemiddelde score vastgesteld op 535,2. Mijn Vensters hanteert een ander rekenmodel. Hierdoor valt hun gemiddelde score lager uit.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Voor het geven van instructie delen de leerkrachten in de onderbouw de leerlingen in in groepen. De indeling wordt gebaseerd op de observatie van de leerkrachten en de resultaten bij toetsen (methodegebonden toetsen en niet methode toetsen).  In de bovenbouw bieden wij gepersonaliseerd onderwijs door de inzet van onder andere Snappet. Tijdens de instructie onderscheiden we de volgende groepen: instructie afhankelijk, instructie gevoelig en instructie onafhankelijk. In de lessen krijgen kinderen op basis van deze indeling langere, kortere, of een ander type instructie. De indeling wordt met name gehanteerd bij de vakken rekenen en taal/spelling. Dit kan per vak en per leerdoel verschillen en er wordt regelmatig geëvalueerd of een leerling de instructie krijgt die bij hem of haar past. Om na te gaan welke ontwikkeling onze leerlingen doormaken, neemt onze school regelmatig tussentijdse toetsen af. Naast de methodegebonden toetsen zijn er ook toetsen die onafhankelijk de kennis en vaardigheid van leerlingen in een betreffende vak in kaart brengen. Deze nemen we twee maal per jaar af. Met behulp van groepsplannen wordt gewerkt aan doelen, uitgaande van de ontwikkeling van de leerling. Een tussentijdse evaluatie door de groepsleerkracht en de IB-er zorgt ervoor dat de ontwikkeling van de individuele leerling wordt gemonitord en waar nodig het aanbod wordt aangepast. Twee maal per jaar worden er groepsplannen gemaakt, die een tussenevaluatie kennen en een eindevaluatie. De resultaten van zowel de methode-toetsen als de niet methode gebonden toetsen worden met u gedeeld in het rapport.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In bovenstaande grafiek leest u vanaf schooljaar 2014-2015 de gemiddelde scores op de centrale eindtoets van CITO. In het schooljaar 2018-2019 hebben we de CITO eindtoets vervangen door de eindtoets van Route 8.

In het schooljaar 2019-2020 is vanwege het Covid-19 virus de eindtoets niet afgenomen.

Uitstroom schooljaar 2019-2020

Totaal 24 leerlingen:

  • VWO 9 leerlingen (37,5%)
  • HAVO-VWO 3 leerlingen (12,5 %)
  • HAVO 3 leerlingen (12,5 %)
  • MAVO-HAVO 3 leerlingen (12,5 %)
  • MAVO 5 leerlingen (21%)
  • VMBO-kader 1 leerling (4%)


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Reiger is in 2018 beoordeeld door de inspectie en heeft het predicaat: Goed.

Eens per vier jaar bezoekt de inspectie ons schoolbestuur en enkele van onze scholen. Deze aanpak is sinds 1 augustus 2017 ingevoerd, dus het kan zijn dat u op het internet nog een oud inspectierapport van onze school kunt vinden. In de bijlage vindt u het meest recente rapport over onze school. In dit inspectierapport van 2018 leest u ook meer over de waardering van de inspectie over onze stichting. 

Daarnaast kent onze school een systeem van audits, zelfevaluaties en schoolbezoeken, geïnitieerd door het bestuur van Jong Leren. 

Terug naar boven