Rooms Katholieke Basisschool De Reiger

Azollastraat 47 2165 XP Lisserbroek

 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Reiger
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Reiger
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Reiger
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Reiger

Het team

Toelichting van de school

Stabiel en ervaren team

Het team van De Reiger is stabiel en er is sprake van continuïteit in de samenstelling. Het team bestaat uit gemotiveerde, ervaren en zeer ervaren leerkrachten. Zij worden ondersteund door een Intern Begeleider en een leerkrachtondersteuner. De gemiddelde leeftijd van de medewerkers ligt iets boven het landelijk gemiddelde. Op de Reiger werkt in de formatie een mannelijke leerkracht.

Over het personeel van Jong Leren

Van het personeel van alle Jong Leren-scholen wordt verwacht dat zij bijdragen aan goed onderwijs; het stimuleren van leerlingen om het maximale uit zichzelf te halen. Zo kunnen de kinderen zich, binnen hun mogelijkheden, optimaal ontwikkelen en voorbereiden op de toekomst. Ons personeel geeft hen ruimte, richting en ruggensteun met behulp van toekomstgerichte onderwijsconcepten. Om dit mogelijk te maken blijven onze medewerkers zich regelmatig (bij)scholen en ontwikkelen. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Er is een groot lerarentekort en iedere vervanging vraagt om flexibiliteit. Op De Reiger prijzen we ons gelukkig met een stabiel team. Veel leerkrachten zijn al jaren verbonden aan De Reiger. Er is nauwelijks verloop van personeel.

Toch hebben we samen met onze MR een noodplan opgesteld voor kortdurend en langdurend verlof. Voor ons staat de kwaliteit van het onderwijs en het welbevinden van onze leerlingen en leraren altijd voorop. Bij ziekte of verlof zoeken wij in samenspraak met collega’s een passende oplossing waarbij we collega’s en ouders zo min mogelijk belasten en op zoek gaan naar een zo stabiel mogelijke situatie voor de leerlingen. Dit vereist maatwerk. We hebben een zeer ervaren leerkrachtondersteuner in dienst die onder supervisie van de leerkracht kortdurend verlof kan overnemen. Daarnaast hebben we een aantal leerkrachten verbonden aan onze school die kunnen invallen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In de ochtend zijn kinderen bezig met taal en rekenen. Bij deze vakken profiteren ze van een gestructureerde manier van lesgeven. De leerkracht staat voor de klas en geeft een gelaagde instructie: eerst volledige uitleg van de theorie en daarna praktische oefeningen. In de middag geven we thematisch onderwijs waarbij de kinderen leren en ontdekken. Daarnaast geven we vakken zoals Engels, programmeren, schrijven, knutselen en gym.

In het kort kan het type onderwijs dat gegeven wordt omschreven worden als: kindgericht met oog voor verschillen tussen kinderen. Oog voor ieder kind is een kernwaarde van onze school.

De organisatie van de leeromgeving in de ochtend bestaat uit een aantal elementen:

 1. De start van een reken- of taalles begint meestal met een korte groepsinstructie voor alle leerlingen.
 2. Na deze korte instructie kunnen kinderen aan de slag gaan er is er een extra instructiemoment voor kinderen die dat nodig hebben.
 3. De leerkracht geeft ondersteuning als hij of zij tijdens de les rondloopt en signaleert.
 4. Na de basisstof is er verdiepingsstof voor de leerling die meer aankan en herhalingsstof voor de leerling die moeite heeft met een onderdeel.
 5. Het zelfstandig verder gaan met taken die daarvoor geschikt zijn is een volgende stap. Het vergroten van de zelfstandigheid van kinderen, het leren indelen van werktaken en het werken met een z.g.n. weektaak zullen vanaf groep 3 steeds meer voorkomen.
 6. Bij kleuters worden vaardigheden in een kleine kring aangeleerd.

In de middag is er tijd voor wereldoriëntatie, aanleren van digitale vaardigheden (waaronder mediawijsheid en programmeren), Engels (vanaf groep 5), expressievakken, lichamelijke oefening, schrijven (typen in groep 6), Kanjertraining en verkeer. Tijdens de middag werken kinderen veel samen in kleine groepjes en maakt de bovenbouw gebruik van de aula.

Het team van De Reiger

Het team van De Reiger bestaat uit een directeur die samen met twee bouwcoördinatoren en een intern begeleider (IB) het MT vormt. De groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor de groep waaraan zij lesgeven en zijn het eerste aanspreekpunt voor ouders/verzorgers bij vragen over hun kind. De vakleerkracht Gym heeft specifieke expertise en geeft de lessen voor o.a. bewegingsonderwijs. De leerkrachtondersteuner ondersteunt de groepsleerkrachten in de begeleiding van kinderen. Zij geeft deze begeleiding in of buiten de groep aan individuele- of groepjes kinderen. De indeling van deze begeleiding wordt in overleg tussen de IB'er en de groepsleerkrachten bepaald.

De school kan niet zonder de ondersteuning van een ICT-er en administratief medewerker. Zij doen verschillende werkzaamheden ter ondersteuning van de kinderen, directie, het zorgteam, de groepsleerkrachten, vakleerkracht en leerkrachtondersteuner. Binnen het team hebben leerkrachten extra expertise opgedaan. Zo is er een leescoördinator, een cultuur coördinator, kindercoach, ICT-er, specialist hoogbegaafdheid en een gedragsspecialist. In het schooljaar 2021-2022 zal een leerkracht zich opleiden tot rekenspecialist. We maken in de organisatie gebruik van hun expertise. 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Kleuteronderwijs

Bovenstaande uren zijn een indicatie. Bij de kleuters werken we in thema's (onderzoekend en spelend leren). Spelend en onderzoekend leren daagt kinderen uit en geeft onderwijs betekenis. De nieuwsgierigheid van jonge kinderen speelt hierin een belangrijke rol. In een rijke speelleeromgeving gaan de kinderen op ontdekkingstocht waarbij de leerkracht vooral een coachende rol aanneemt. Kinderen worden gestimuleerd om hun eigen creativiteit te gebruiken en oplossingen te bedenken wanneer ze tegen problemen aanlopen. Door spel te kiezen dat dicht bij de kinderen ligt, wordt de belevingswereld en betrokkenheid van de kinderen vergroot. De kinderen zijn actief betrokken, doordat ze zelf meedenken en bijdragen aan het verloop van het spel. De leerkracht neemt een sturende rol aan wanneer het op leren aankomt. De aangeboden lesstof past bij het spel en is daardoor betekenisvol voor de kinderen en, na dit eerst samen te hebben geoefend , direct toepasbaar. Bovenstaande vakken zijn verweven in ons aanbod.

Groepen 3 t/m 8

Bovenstaande tabel is een indicatie. De uren worden altijd afgestemd op de behoeften van de groep. Op De Reiger brengen we een goed evenwicht aan tussen het aanleren van kennis, het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling en het aanleren van praktische vaardigheden. De vakken rekenen, taal en lezen vormen de kern van ons onderwijs. Deze vakken krijgen op De Reiger veel nadruk. Ze vormen de basis voor elke andere ontwikkeling. 

Twee keer per jaar worden de resultaten van de groep geanalyseerd. Indien noodzakelijk worden er aanpassingen gemaakt in bovenstaand rooster.


Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Levensbeschouwing en Kanjertraining worden om de week een half uur gegeven. Het gemiddelde is 15 minuten per week. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Aan welke doelgroep(en) biedt de school onderwijs aan?

Aannamebeleid

Ieder kind, met of zonder ondersteuningsbehoefte, is in principe welkom op onze school. Op onze school maken wij geen onderscheid tussen geloof, ras, geaardheid of afkomst. Voorwaarden van de aanname is dat ouders de grondslag en het onderwijsbeleid van de school respecteren of verklaren dit te onderschrijven. 

In de wet Passend Onderwijs is opgenomen dat ouders hun kind schriftelijk bij de school van voorkeur aanmelden. Scholen moeten ouders vragen of ze hun kind al eerder bij een andere school hebben aangemeld. Als een kind extra ondersteuning nodig heeft, moeten ouders dit aangeven. De school zal vragen of er gegevens beschikbaar zijn die inzicht geven in de ondersteuningsbehoefte, bijvoorbeeld onderzoeksrapporten van externe instanties. U kunt hierover meer lezen in het aanname protocol op: www.jl.nu/ouders.

U kunt via onze website een aanmeldformulier invullen en opsturen. Wij nemen contact met u op voor een rondleiding en kennismakingsgesprek. Dit moet minimaal tien weken voor de 4e verjaardag. Wij gaan ervan uit dat kinderen die voor het eerst naar school gaan zindelijk zijn. In overleg is het mogelijk dat uw kind op onze school start als hij/zij 3 jaar en 10 maanden is.

Als de school de leerling met een ondersteuningsbehoefte niet kan toelaten, zoekt de school, in samenspraak met de ouders, een passende onderwijsplek op een andere school. Belangrijk daarbij is een goede balans tussen de wensen van ouders en de mogelijkheden van de school.

Als blijkt dat we uw kind de ondersteuning kunnen bieden die het bij het onderwijs nodig heeft en dat uw kind leerbaar is (en blijft), dan wordt er samen met de ouders een plan van aanpak opgesteld. In alle gevallen evalueren wij minimaal tweejaarlijks. Als dan blijkt dat de school tegen een grens aanloopt, wordt samen naar mogelijke oplossingen binnen het samenwerkingsverband gezocht. 

In het schoolondersteuningsprofiel geeft de school aan wat het basisaanbod, het breedteaanbod, het diepteaanbod en het plusaanbod is van het onderwijs. Het breedte en diepteaanbod is een intensivering van de onderwijsaanpak zoals de school het biedt in het basisaanbod in de groep. Het plusaanbod kan in de groep of buiten de groep gegeven worden. Het onderwijsprofiel geeft zicht op het onderwijsaanbod voor alle leerlingen van de school.

Extra zorg

Ondanks het feit dat we met ons onderwijs rekening houden met de individuele verschillen tussen de kinderen, kan het toch voorkomen dat de ontwikkeling van een kind niet volgens de verwachtingen verloopt. Als blijkt dat een kind niet voldoende is vooruitgegaan, gaan we na waar dit aan kan liggen en worden zo nodig extra maatregelen getroffen. Er kunnen ook zorgen zijn op sociaal- emotioneel gebied. Middels groeps- en leerlingbesprekingen signaleren we kinderen die extra zorg nodig hebben. Wanneer blijkt dat een leerling een andere leerlijn moet volgen dan de reguliere basisstof wordt het nieuwe aanbod in een handelingsplan beschreven. Ondersteuning of begeleiding op sociaal-emotioneel gebied wordt ook in een handelingsplan beschreven. Het handelingsplan wordt altijd in overleg met ouders opgesteld. 

Ontwikkelingsvoorsprong

Op onze school is ook aandacht voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Deze leerlingen bieden wij leerstof uit de bestaande methodes verkort aan. De compacte basisstof wordt aangevuld met verrijkingsstof en we bieden extra uitdaging in de klas. Met deze werkwijze willen we de kinderen blijven uitdagen. Er is een specialist hoogbegaafdheid in huis die leerkrachten ondersteunt bij het aanbieden van verrijkend materiaal. 

Versnellen/verlengen

Als uit de resultaten van het leerlingvolgsysteem een voorsprong blijkt op meerdere gebieden, bestaat de mogelijkheid om het kind te laten versnellen naar een volgende groep. Bij een achterstand doet zich de mogelijkheid tot verlengen van het leerjaar voor. De beslissing hierover ligt in handen van de school, na overleg met ouders.

Leerlingondersteuning

Kinderen met speciale onderwijsbehoeften die buiten de reguliere lesstof van de jaargroep werken, worden begeleid door een leerkracht of leerkrachtondersteuner. De kinderen worden in een klein groepje, op individueel niveau, begeleid zodat er meer aandacht en tijd is om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoefte van deze kinderen. De leerkrachtondersteuner ondersteunt de leerkrachten in of buiten de groep door individuele of groepjes kinderen te begeleiden.

Speciale onderwijsbehoeften/ ontwikkel-perspectief (OPP)

We spreken bij een kind van speciale onderwijsbehoeften als:

- het kind een advies heeft voor speciaal (basis)onderwijs of hier vandaan wordt teruggeplaatst;

- er sprake is van gedragsproblematiek;

- als er door de leerling een afwijkend programma in één of meerdere vakgebieden gevolgd wordt of moet gaan worden. 

Indien er speciale onderwijsbehoeften aan de orde zijn, zullen we eerst de hulpvragen inventariseren. Vervolgens bekijken wij of onze school in staat is om dit kind in zijn/haar onderwijsproces te begeleiden en te ondersteunen. Daarbij spelen de volgende factoren een rol:

- pedagogisch en didactisch klimaat; 

- organisatie van de leerlingenzorg; 

- professionaliteit van de leerkrachten; 

- externe hulp en ondersteuning; 

- inzet en rol van de ouders; 

- mogelijkheden van het gebouw; 

- groepsgrootte;

- aantal kinderen in de betreffende groep die al extra zorg ontvangen van de leerkracht. 

Indien één of meerdere factoren niet voldoet/voldoen aan de basis-voorwaarden om het kind te kunnen begeleiden en ondersteunen, verwijzen we de leerling door. Het besluit tot toelating of weigering is altijd een teambesluit.

Samenwerkingsverband passend onderwijs

Soms heeft een kind moeite bij het leren en meedoen. De scholen van Jong Leren vinden dat alle kinderen een zo passend mogelijke plek binnen het onderwijs verdienen. Wij gaan uit van hun talenten en mogelijkheden. Daarbij wordt rekening gehouden met eventuele beperkingen of kansen. Als het kan, gaan kinderen naar het regulier onderwijs. Wanneer dit mogelijk is, bieden wij extra ondersteuning in samenwerking met speciale (basis)scholen of door inzet van specialisten. Als u verwacht dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, geeft u dit aan bij aanmelding van uw kind op school. Elke basisschool in Nederland maakt deel uit van een samenwerkingsverband passend onderwijs. Een samenwerkingsverband telt verschillende basisscholen en één of meer speciale scholen voor basisonderwijs. Onze school werkt samen met Passend Onderwijs Haarlemmermeer, Graan voor Visch 14302, 2132 VJ Hoofddorp, (023) 554 1588 toestel 229, vraag@passendonderwijshaarlemmermeer.nl, www.passendonderwijshaarlemmermeer.nl

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Kindcentrum Lisserbroek en 't Woudlopertje in Nieuw Vennep bieden voor- en vroegschoolse educatie aan. De communicatielijnen tussen de school en Kindcentrum Lisserbroek en 't Woudlopertje zijn kort. Er vindt op regelmatige basis overleg plaats.

Terug naar boven