Rooms Katholieke Basisschool De Reiger

Azollastraat 47 2165 XP Lisserbroek

 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Reiger
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Reiger
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Reiger
 • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Reiger

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool De Reiger is een warme, eigentijdse school die midden in het prachtige dorp Lisserbroek staat. Op onze school vinden we het belangrijk dat leerlingen een sterk vertrouwen hebben in hun eigen leervermogen. Wij stimuleren ze boven zichzelf uit te stijgen en grenzen te verleggen. Maar bovenal bieden we kinderen een veilige plek waar ze zichzelf kunnen zijn en zich thuis voelen. Waar ze fouten durven maken en ook durven excelleren. Waar hun interesses serieus worden genomen en waar ze veel kunnen spelen en bewegen. Kortom; waar ze elke dag met plezier heengaan.

Als uw interesse gewekt is, nodigen wij u graag uit om een kijkje te nemen in de school.

U kunt ook informatie vinden op onze website www.rkbsdereiger.nl

Schoolbestuur: Stichting Jong Leren, www.jl.nu

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Haarlemmermeer

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Uitstekende basisvaardigheden
 • Betekenisvol leren
 • Groeihelden skills
 • Digitale geletterdheid
 • Wereldburgerschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op De Reiger zitten op peildatum 01-10-2021 178 leerlingen. Het aantal 4- jarigen (toekomstige basisschool leerlingen) in Lisserbroek neemt de komende jaren volgens de gemeentelijke prognoses af. De gemeente geeft in de prognose aan dat het leerlingaantal rond de 170 zal liggen.

De typische Reiger-leerling is een leerling die graag naar school komt en zich onderdeel voelt van de hechte schoolgemeenschap. Reiger-leerlingen zijn sociaal vaardig. De typische Reiger-leerling:

 • heeft ouders die een MBO-HBO opleiding of hoger gevolgd
 • woont in een rijtjeshuis (huur of koop) 
 • woont in het dorp dat wordt omsloten door een drukke doorgaande weg

De leerling heeft ouders die qua opvoedingsstijl, betrokkenheid en gedrag:

 • een beschermde opvoeding met een blik op de wereld bieden
 • hart voor hun kind hebben en veelal tevreden zijn met dat wat het kind laat zien 
 • ondersteuning bij het leerproces bieden als er door school om gevraagd wordt 
 • betrokkenheid tonen bij de ontwikkeling van hun kind op school
 • betrokkenheid tonen bij de activiteiten van de school

Dorpskern en faciliteiten: de school bevindt zich in de dorpskern waar een aantal faciliteiten te vinden zijn, zoals jeugdhonk De Nooduitgang, dorpshuis De Meerkoet, de tennisvereniging, voetbalvereniging Kagia en speelplaatsen. Voor een breder sportaanbod en andere faciliteiten gaan ouders vaak naar Lisse of Nieuw Vennep. Er is geen bibliotheek in Lisserbroek. Kinderen gaan vaak naar de bibliotheek in Lisse.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
182
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Kinderopvang Kindergarden heeft een locatie in onze school. Zij bieden zowel voorschoolse-, tussenschoolse- als naschoolse opvang. U kunt meer lezen over Kindergarden op www.kindergarden.nl

Een aantal leerlingen maken ook gebruik van de naschoolse opvang van 't Woudlopertje. De leerlingen worden opgehaald van school. Meer informatie over 't Woudlopertje kunt u vinden op www.woudlopertje.nl

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheidsbeleid

Kinderen, ouders en personeel moeten in een veilige omgeving kunnen werken en leren. De school heeft hiervoor een veiligheidsplan opgesteld. Hierin wordt beschreven welke afspraken zijn gemaakt om de fysieke en sociale veiligheid op school te garanderen, om onveilige situaties te voorkomen en hoe te handelen bij een incident. Denk bij fysieke veiligheid bijvoorbeeld aan hygiëne, veilige speeltoestellen en ontruiming van de school bij een calamiteit. Sociale veiligheid gaat over privacy, omgangsvormen, het voorkomen van pesten, seksuele intimidatie, geweld of discriminatie. 

Het veiligheidsplan is opgesteld met instemming van de GMR en op schoolniveau verder uitgewerkt met instemming van de MR (zie bijlage). Onderliggende protocollen zijn te vinden op www.jl.nu/ouders en/of op onze schoolwebsite. Ieder jaar evalueren wij het veiligheidsplan en nemen we actie als we vinden dat dit nodig is. Deze evaluatie bespreken wij ook met de MR. 

Privacybeleid

De privacy van onze leerlingen en medewerkers vinden wij belangrijk. In ons beleid en dagelijks handelen voldoen wij aan de relevante wet- en regelgeving. De nieuwe Europese privacywet (de algemene verordening gegevensbescherming, AVG) die vanaf 25 mei 2018 geldt, hebben wij vertaald naar een informatiebeveiligings- en privacybeleid. Op basis hiervan hebben we passende maatregelen getroffen om zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens van leerlingen en medewerkers van onze school. Deze maatregelen omvatten onder meer: afspraken over het werken met persoonsgegevens, afspraken over het maken en gebruiken van foto’s en filmpjes, het aanstellen van een Functionaris voor Persoonsgegevens en het sluiten van verwerkersovereenkomsten met onze partners/leveranciers. Van alle medewerkers, leerlingen, ouders en samenwerkingspartners wordt verwacht dat zij hun verantwoordelijkheid nemen in het beschermen van ieders privacy. Ons privacybeleid en -reglement vindt u op: www.jl.nu/ouders.

Sociale media, internet en BYOD

Op onze school wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van mediawijsheid bij onze leerlingen. Hierdoor komen zij actief in aanraking met (toepassingen van) ICT in de de breedste zin van het woord. Voor de veiligheid en privacy van u en uw kind(eren), werkt onze school met een protocol en gedragscode ‘Sociale media, internet en Bring Your Own Device (BYOD). De inhoud hiervan wordt tijdens de lessen Mediawijsheid met de kinderen besproken. De kern van deze protocollen en gedragscodes is: gebruik je gezond verstand. Wees je bewust van het - vaak onbedoelde - effect dat een bericht op een van de sociale media (Twitter, Facebook, Instagram) of andere internetgerelateerde programma’s of apps kan hebben; op jezelf, op je school, je ouders of een ander. Gepubliceerde teksten of beelden zijn ‘real time’ en blijven voor onbepaalde tijd openbaar en/of vindbaar. 

Verder is afgesproken dat leerlingen zelf verantwoordelijk zijn voor hun mobiele telefoon of ander toestel (Bring Your Own Device, BYOD). Zij mogen het alleen gebruiken als zij toestemming hebben van de leerkracht. Telefoons staan uit en zijn niet zichtbaar aanwezig. Van leerlingen wordt verwacht dat zij niet meedoen aan (digitaal) pesten. Het protocol/gedragscode vindt u op: www.jl.nu/ouders.

We doen op school ons best om de 20-20-2 richtlijn na te leven om myopie te voorkomen: 20 minuten lezen of scherm gebruik - 20 seconden wegkijken in de verte - 2 uur buiten zijn. 

Onze school werkt met Google Suites for Education, een beschermd portaal. Dat betekent dat alle leerlingen een eigen account krijgen, waarmee ze binnen een afgeschermde omgeving leren samenwerken, delen en mailen. Kinderen van groep 1 t/m 4 bereiken dit via Login-plaatjes op school. De oudere kinderen loggen in met een mailadres en wachtwoord, op school of thuis. Daarnaast werkt onze school met andere digitale onderwijsmiddelen ter ondersteuning van het leerproces. Eventueel aanvullen met Snappet, Chromebooks, etc. 

Terug naar boven