obs De Zilvermeeuw

Azollastraat 45 2165 XP Lisserbroek

  • We werken regelmatig groepsdoorbroken om jong en oud van elkaar te laten leren.
  • We hebben een groot plein om lekker buiten te spelen.
  • Achter de school ligt nog een plein, waar de jongere kinderen veilig kunnen spelen.
  • Groep 7 en 8 gaan gezamenlijk op kamp.
  • We werken met moderne middelen, waaronder laptops.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De resultaten die onze leerlingen halen geven belangrijke informatie over hoe ze zich ontwikkelen en hoe wij ze daar het best bij kunnen ondersteunen. 

Dagelijkse observaties in de klas

Aan de hand van observaties tijdens de les en het werk dat in de klas gemaakt wordt, kijkt de leerkracht hoe het leren verloopt. Valt op dat een leerling al verder is, of juist meer oefening nodig heeft, dan wordt daar in de planning van de volgende dagen rekening mee gehouden. We werken op school met weekplanningen. Daardoor is er veel flexibiliteit om de planning aan te passen aan dat wat de leerlingen nodig hebben. 

Methodetoetsen

Onze methodes voor taal, spelling, begrijpend lezen en rekenen bieden na elk blok toetsen. Die nemen we af om te checken of de leerlingen inderdaad geleerd hebben wat er aangeboden is. De resultaten van de toetsen worden door de leerkrachten geanalyseerd om te kijken wat het effect van hun lessen is geweest. Als leerlingen nog extra oefening nodig blijken te hebben, wordt dat ingepland.

Cito-toetsen

Twee keer per jaar nemen we in de groepen 3 t/m 8 Cito-toetsen af. Deze toetsen geven ons de mogelijkheid om de ontwikkeling van onze leerlingen te vergelijken met het landelijk gemiddelde. Ons doel is om elke leerling in een leerjaar minstens een jaar groei te laten doormaken. Bij kinderen die dat niet halen, analyseert de leerkracht hoe dat komt. Wat kan deze leerling wel en niet? Wat kan de leerkracht doen om deze leerling meer te laten leren? Is er ander lesmateriaal nodig? Is er meer leertijd nodig? Met de antwoorden op deze vragen gaan leerkracht en leerling in de nieuwe periode aan de slag.  

Executieve functies in de voltijds HB-groepen

Hoogbegaafde leerlingen lopen soms vast, omdat ze onvoldoende ontwikkelde executieve functies hebben. Executieve functies horen bij het denkvermogen. Het zijn hogere denkprocessen die nodig zijn om activiteiten te plannen en aan te sturen. Je kunt ze zien als een 'dirigent'. Ze helpen bij alle soorten taken.
Om in kaart te brengen hoe de executieve functies bij de leerlingen in onze hoogbegaafdengroepen ontwikkeld zijn, hebben onze IB-er en een leerkracht een meetinstrument ontwikkeld. Dit meetinstrument helpt ons om vast te stellen welke executieve functies verder versterkt kunnen worden.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven