obs De Zilvermeeuw

Azollastraat 45 2165 XP Lisserbroek

  • We werken regelmatig groepsdoorbroken om jong en oud van elkaar te laten leren.
  • We hebben een groot plein om lekker buiten te spelen.
  • Achter de school ligt nog een plein, waar de jongere kinderen veilig kunnen spelen.
  • Groep 7 en 8 gaan gezamenlijk op kamp.
  • We werken met moderne middelen, waaronder laptops.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij obs De Zilvermeeuw. 

Plezier in leren, dat is waar wij elke dag voor gaan. Bij ons kunnen leerlingen zichzelf zijn, hebben de leerkrachten echt plezier in hun vak en zijn ouders steeds betrokken bij de ontwikkeling van hun kind. 

Op onze school vindt u reguliere groepen en groepen voor voltijds onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. Samen zijn we één school, waarbij de kinderen, leerkrachten en ouders zorgen voor een fijne sfeer en veel mooie leerervaringen. 

Wilt u meer weten of eens bij ons langskomen, neem dan gerust contact op. U bent van harte welkom.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • plezier in leren
  • persoonlijke aandacht
  • veiligheid
  • actief leren
  • professionaliteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school is kleiner dan gemiddeld. Dat betekent dat iedereen elkaar kent en dat kinderen zich snel vertrouwd voelen bij ons op school. Het team voelt zich met elkaar verantwoordelijk voor alle leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
75
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

PRIVACY

Op obs De Zilvermeeuw gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het privacyreglement van onze stichting. Dat reglement vindt u hier https://www.sopoh.nl/ouders/praktische-informatie/. Het reglement is met instemming van de (G)MR vastgesteld.

De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. In het privacyreglement kunt u precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze school). Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens of specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften (denk aan dyslexie of ADHD). De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem ParnasSys. Ook de vorderingen van de leerlingen worden vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem ParnasSys. Deze programma’s zijn beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school. Omdat De Zilvermeeuw onderdeel uitmaakt van Stichting Openbaar Onderwijs Haarlemmermeer (SOPOH) worden daar ook (een beperkt aantal) persoonsgegevens mee gedeeld in het kader van de gemeenschappelijke administratie en het plaatsingsbeleid.

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind, of met de schooldirecteur.

Privacy en digitale leermiddelen Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt. Wij hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen. U kunt een lijst van de leveranciers waar de school afspraken mee heeft gemaakt opvragen bij het bestuurskantoor van SOPOH. Om leerlingen eenvoudig toegang te geven tot digitaal leermateriaal van de school, maakt de Zilvermeeuw gebruik van Basispoort. Deze software maakt het geven van onderwijs op maat via gedigitaliseerde leermiddelen mogelijk. Het maken van bijvoorbeeld een online toets is alleen mogelijk als de docent weet welke leerling de antwoorden heeft ingevoerd. Hiervoor zijn leerlinggegevens nodig. De school heeft met Basispoort een overeenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over het gebruik van de leerlinggegevens. Basispoort maakt voor het komende schooljaar gebruik van de volgende set met gegevens: een identificatienummer van Basispoort, voornaam, achternaam, tussenvoegsel, geboortedatum, leerlingkey, groepskey, groepsnaam, jaargroep, geslacht en het identificatienummer van de school. Via Basispoort worden er dus geen leer- of toetsresultaten opgeslagen en/of uitgewisseld. Als u wilt weten hoe de digitale leermiddelen omgaan met leerlinggegevens, dan kunt u dat nalezen in de privacybijsluiters die horen bij de leermiddelen die de school gebruikt. U kunt daarvoor terecht bij: https://www.privacyconvenant.nl/het-convenant/

Gebruik foto's en video-opnames van leerlingen Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school of in de nieuwsbrief, vragen wij altijd vooraf uw toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen. Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de leraar/lerares van uw kind, of bij de schooldirecteur.

Terug naar boven