Basisschool de Flecht

Buorsterwyk 36 8408 JA Lippenhuizen

  • Schoolfoto van Basisschool de Flecht
  • Schoolfoto van Basisschool de Flecht
  • Schoolfoto van Basisschool de Flecht
  • Schoolfoto van Basisschool de Flecht
  • Schoolfoto van Basisschool de Flecht

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In 2022-2023 hebben de leerlingen van groep 8 de eindtoets van Route 8 gemaakt. De leerlingen scoorden boven verwachting. Voor vier leerlingen geldt dat het uitstroomniveau naar boven is bijgesteld. De 1F norm halen 100% van de leerlingen, dit is boven het landelijk gemiddelde. De 2F/ 1S norm halen 60% van de leerlingen. Dit is ook het landelijk gemiddelde.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Het inspectietoezicht is zich steeds meer gaan richten op de schoolbesturen. Schoolbesturen moeten hierbij aantonen zicht te hebben op de kwaliteit van de scholen. Comprix heeft veel scholen en om zicht te hebben op de kwaliteit van alle scholen en tijdig mogelijke risico’s te onderkennen is een effectief systeem voor kwaliteitszorg noodzakelijk. Om dit te realiseren zonder dat dit te veel personele inzet vraagt, moet op onderdelen meer eenduidig worden gewerkt, zodat het verwerken van de opbrengsten tot duidelijke overzichten eenvoudiger is. Transparantie en zowel in- als extern verantwoording afleggen is niet alleen voor de scholen van belang, maar ook voor het bestuur en het stafbureau. Dit betreft niet alleen de opbrengsten van het onderwijs, maar ook andere beleidsterreinen zoals personeel en financiën. Het systeem voor kwaliteitszorg en de PDCA-cyclus omvat dus meer dan alleen de opbrengsten van het onderwijs op de scholen. Vanzelfsprekend ligt de focus wel op ons onderwijs. Doel is inzicht hebben en daarmee het tijdig kunnen onderkennen van risico’s binnen alle beleidsterreinen. Voor een sterke kwaliteitscultuur is het van belang dat het constante streven naar verbetering door iedereen wordt gedeeld en binnen alle onderdelen van de organisatie aanwezig is. Dit uit zich in transparantie en de bereidheid om met elkaar het gesprek aan te gaan over resultaten en werkwijzen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Voor de advisering naar en de plaatsing in het voortgezet onderwijs wordt met ingang van 2013-2014 in Friesland de Plaatsingswijzer gebruikt. Hierbij is de meerjarige ontwikkeling van de leerling het uitgangspunt, zoals die zichtbaar wordt in het leerlingvolgsysteem van de school. De basisschool verzamelt door de jaren heen veel gegevens over de leerlingen. Denk aan de resultaten van de toetsen die uw kind maakt. Deze gegevens legt de school vast in het leerlingvolgsysteem. Bij de advisering en plaatsing kijken de scholen naar de gegevens vanaf groep 6. Omdat de ontwikkeling van uw kind veel beter laat zien welke school bij hem of haar past dan één toetsmoment, staat het leerlingvolgsysteem vanaf groep 6 centraal bij het opstellen van het advies.

De Cito-eindtoets kan als aanvullende informatie worden gebruikt.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De kwaliteiten en onderwijsbehoeften van onze leerlingen zijn zeer divers. We hebben extra aandacht voor het omgaan met verschillen.

Hiervoor werken we met de uitgangspunten van de Vreedzame school.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • ontwikkelen persoonlijkheid
  • relatie met de ander
  • relatie met de wereld

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Onze school is ingenomen met het door de inspectie afgegeven predicaat basisarrangement.

Terug naar boven