Skoalle mei de Bibel 'De Griffel'

Siniastrjitte 13 9134 NX Lioessens

Schoolfoto van Skoalle mei de Bibel 'De Griffel'

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof wordt in eerste instantie intern een oplossing gezocht. Wanneer dit niet mogelijk is maken we gebruik van een invalleerkracht. Indien er geen vervanging te vinden is, zullen wij een klas naar huis moeten sturen. Op de eerste ziektedag zullen wij de kinderen waar thuis geen opvangmogelijkheden voor zijn, in andere klassen opvangen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Kinderen ontwikkelen zich van nature. Ze zijn nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws leren. Op school stimuleren we de kinderen en dagen ze uit om steeds iets nieuws te ontdekken. Als de ontwikkeling wat minder vanzelfsprekend verloopt, bieden we extra hulp. Hoewel de school valt onder het reguliere systeem van klassikaal onderwijs, wordt er binnen elke groep gedifferentieerd les gegeven; er wordt rekening gehouden met het leervermogen van de kinderen. Zo kan een leerling binnen de eigen sociale leeftijdsgroep leerstof op een aangepast niveau volgen. Onze vernieuwde rekenmethode ‘De Wereld In Getallen’ past dit toe binnen de aangeboden leerstof.

Voor de Engelse les komt Miss Irma al jaren op onze school in de vorm van Native Speaker. Als gevolg hiervan is het niveau Engels van zowel de kinderen als de leerkrachten van ruim voldoende kwaliteit.

De technieklessen worden gegeven door meester Hans. Hij komt een aantal keer per jaar langs.

De kinderen krijgen muziekonderwijs van Opus3. Ze krijgen zangles en leren zowel snaar-, slag-, toets- als blaasinstrumenten te bespelen.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De aanpak in groep 1 en 2 verschilt van die in de andere groepen. Ook de inrichting van het lokaal en de manier van werken is anders dan in de midden- en bovenbouw.

Wanneer de kinderen ’s ochtends binnenkomen wordt er gewerkt met een circuit; kinderen kiezen hierbij elke dag uit een andere kast. Daarnaast wordt gewerkt en geleerd in de kring, aan tafels en in de hoeken waar verschillende doelen op het gebied van rekenen, taal en voorbereidende schrijfoefeningen aan de orde komen. Dit gebeurt meestal aan de hand van een bepaald thema (bv. ‘herfst’). Ook wordt er veel gewerkt aan de sociale omgang en motoriek van de kinderen. Voor Engels en muziek wordt een externe docent ingeschakeld.

Om in de kleutergroepen goed zicht op de ontwikkeling van kinderen te hebben, worden ze gevolgd via het registratiesysteem van het digikeuzebord en de leerlijnen van het Jonge Kind.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In de lessentabel wordt globaal weergegeven hoeveel tijd er per week aan de verschillende vakken wordt besteed. Het gaat hierbij om gemiddelden.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven