obs Prins Claus

Laan van Rapijnen 26 3461 GH Linschoten

Schoolfoto van obs Prins Claus

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het afgelopen jaar (schooljaar 2021-2022) hebben 15 leerlingen de Cito Eindtoets gemaakt.

De leerlingen van het afgelopen schooljaar hebben een prachtige gemiddelde score gehaald van 535.4 het landelijk gemiddelde was 534.8. De uitslag was dus mooi boven het landelijk gemiddelde en dat is natuurlijk iets om te vieren. Veel belangrijker is dat alle leerlingen naar verwachting hebben gescoord. Ze hebben alles uit zichzelf gehaald! 

Helaas worden de nieuwe gemiddelde scores niet langer gedeeld en blijven hieronder alleen de oude scores zichtbaar. Dit wordt in de toekomst aangepast, zodat recente resultaten zichtbaar zijn.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op onze school worden de leerlingen zorgvuldig gevolgd. We doen dit middels gesprekken, toetsen en observaties

Kindgesprekken

Iedere leerkracht voert regelmatig kindgesprekken met de leerlingen. In deze gesprekken zit als onderdeel het bespreken van de resultaten. De leerling vertelt zelf waar hij of zij in is gegroeid of waar het nog niet zo lukt. De leerkracht laat zien wat hij of zij heeft gezien. 

In de groepen 3 t/m 8 is te zien aan welke doelen wordt gewerkt. Leerlingen geven aan wat ze al weten en waar ze nog aan werken. Na een toets wordt besproken wat nodig is voor de volgende stap. De toetsen geven vooral de ontwikkeling weer. Leerlingen leren dat de mate van beheersing niets zegt over hoe je bent als mens. In de gesprekken komt vooral naar voren waar de leerling in is gegroeid ten opzichte van zichzelf. 

Dagelijks

Iedere dag volgt de leerkracht de leerling bij de instructie en het verwerken van de leerstof. De leerkracht bekijkt dan ook dagelijks wat de volgende dag meegenomen moet worden in de planning. Zijn de doelen van die dag beheerst? En zo nee, wanneer komt dit dan nog eens aan bod? De leerkracht houdt dagelijks in de gaten hoe het zit met het leerplezier en de betrokkenheid. Iedere leerling moet in voldoende mate succes kunnen halen maar mag zeker ook in bepaalde mate leren doorzetten. Leerkrachten houden regelmatig observaties over hoe de leerlingen werken. 

Blokperiode 

Naast de dagelijkse observatie, volgt de leerkracht de leerlingen in blokken van ongeveer 10 weken. Iedere methode heeft zo zelf zijn indeling. Bij de afsluiting van een blok wordt bekeken wat deze leerling van dit blok heeft geleerd. Bij de toetsen zitten vaak ook onderdelen van het blok daarvoor. 

Half jaarlijkse toetsen 

Ieder half jaar nemen we de Cito-toetsen af. Hierin bekijken we wat de leerlingen in het afgelopen halfjaar hebben geleerd, maar ook wat ze eventueel al weten van leerstof die in de komende periode aangeboden gaat worden. Leren doe je immers niet alleen op school. 

De afstemming van ons aanbod en de instructie hangt samen met de bovenstaande gegevens. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs doen wij middels een zorgvuldig proces. In alle jaren volgen wij de leerlingen hoe zij zich cognitief en sociaal emotioneel ontwikkelen. In groep 7 stellen wij met al deze informatie een voorlopig advies op. Deze wordt met de leerlingen en ouders besproken. Dit voorlopig advies wordt in februari van groep 8 definitief gemaakt waardoor alle leerlingen zich voor 1 maart kunnen inschrijven op een school naar keuze. In april in groep 8 maken de leerlingen de Eindtoets, na deze toets kan het zijn dat er nog een heroverweging plaatsvind. Het is het totaalbeeld waarmee we ons advies opstellen, niet alleen de toets gegevens! Een leerling is immers meer dan alleen een getal. Belangrijk is dat de leerlingen daar uitstromen waar ze met een gezonde inzet succes kunnen behalen en tussen medeleerlingen zitten waar ze goed contact mee kunnen maken. We volgen de leerlingen ook in het voortgezet onderwijs om onze kennis en inzicht bij het opstellen van een advies te vergroten. Ook hebben we ieder jaar contact met het voortgezet onderwijs om te kijken of de aansluiting en het niveau van instromen juist is.  
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Iedere leerling voelt zich veilig. Onze leerlingen zijn in staat contacten aan te gaan. Ze kunnen adequaat problemen oplossen en weten goed wie ze zelf zijn. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Relatie
  • Autonomie
  • Competentie

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Twee jaar geleden hebben wij een bezoek gehad van de Inspectie waarbij is gekeken naar het thema didactisch handelen. Dit thema bezoek heeft geen officiële beoordeling. Wel hebben wij mooie complimenten gekregen over de uitstekend pedagogische sfeer en het hoge niveau van didactisch handelen.

Terug naar boven