obs Prins Claus

Laan van Rapijnen 26 3461 GH Linschoten

Schoolfoto van obs Prins Claus

Het team

Toelichting van de school

Professioneel sterk team

In het komende schooljaar hebben we weer een sterk team. Bijna alle leerkrachten hebben een specialisatie en versterken elkaar door vanuit relatie kritisch en opbouwend met elkaar te werken. In het komende jaar zitten we ook nog eens ruim in de bezetting waardoor we onze expertise nog meer kunnen uitbouwen en we de leerlingen zeer goed onderwijs kunnen bieden. 

Verder is het bijzonder dat we in ons team 4 mannen hebben. Dit maakt het team divers. 

In deze tijd is het niet zomaar gewoon om voldoende personeel te hebben. Ik ben dan ook een zeer dankbare en rijke directeur! 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De leerkracht heeft verlof

Het kan zijn dat een leerkracht door omstandigheden niet kan werken, denk aan ziekteverlof, verlof voor een trouwerij, studie, enz.

Verlof wordt meestal door collega's opgevangen.

We staan voor elkaar klaar! 

In enkele gevallen lukt dit niet. We bekijken per keer of de leerlingen verdeeld kunnen worden over de andere groepen of dat wij helaas geen onderwijs op school kunnen verzorgen. Als wij geen onderwijs op school kunnen bieden, hoort u dit tijdig. Leerlingen worden nooit tijdens een schooldag naar huis gestuurd als de leerkracht onverhoopt niet kan blijven. 

Verdelen

Bij verdelen van de leerlingen kijken we per situatie wat de mogelijkheden zijn. De veiligheid en het onderwijs moeten in voldoende mate gewaarborgd kunnen worden. Wij vinden het niet wenselijk om bijv. de leerlingen van groep 1 en 2 een hele dag te verdelen. Leerlingen van groep 8 verdelen we niet als er bijv. de Cito-eindtoets op het programma staat.

Geen leerkracht aanwezig

In het geval dat wij geen onderwijs op school kunnen bieden, zijn er 2 mogelijkheden:

- De leerkracht kan wel lesgeven vanuit huis, bijv. in afwachting van de uitslag van een test. De leerlingen krijgen dan online les. Als dit de dag ervoor bekend is, geven we de leermiddelen die dag al mee. Is het later bekend, hebben de leerlingen de mogelijkheid om de leermiddelen tussen 8.20 uur en 8.30 uur op te halen.

- Als de leerkracht geen onderwijs kan bieden, kunnen de leerlingen zelfstandig aan de leerstof werken. De leerlingen hebben of het werk de vorige dag meegekregen of worden in de gelegenheid gesteld om dit van 8.20 uur tot 8.30 uur op te halen. Ouders krijgen tijdig bericht.

Mocht opvang thuis niet mogelijk zijn, kunnen ouders met de schoolleiding overleggen naar de mogelijkheden. In het afgelopen jaar hebben ouders begrip getoond bij de vraag de kinderen thuis te houden bij gebrek aan leerkracht. Dit waarderen wij zeer.  

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op OBS Prins Claus wordt in de ochtend voornamelijk volgens het leerstofjaarklassensysteem gewerkt. Leerlingen van ongeveer dezelfde leeftijd zitten bij elkaar in een groep. In de middag werken we vaak groepsdoorbroken. Tussen twee lokalen zit een flexibele wand. Deze wordt in de middag weggehaald waardoor twee leerjaren in één ruimte werken. We doen dit omdat leerlingen op deze manier samen kunnen werken met anderen leeftijden. Het is immers niet altijd de leeftijd die iets zegt over jouw ontwikkeling en waarom je met iemand zou moeten samen werken. Het gaat in deze momenten juist om interesse en de mogelijkheid om ook buiten je groep met anderen leerlingen contact te hebben. Daarnaast biedt dit de mogelijkheid aan de leerkracht om kindgesprekken te houden. Vaak is één leerkracht verantwoordelijk voor het grote geheel, de andere leerkracht krijgt hierdoor de tijd om met individuele of enkele leerlingen een activiteit of een gesprek te voeren. Verder vinden we het belangrijk om met elkaar verantwoordelijk te zijn voor onze leerlingen. Meerdere collega's met verschillende expertise zijn betrokken bij de leerlingen. 

Klasindeling

  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Het efficiënt benutten van onderwijstijd wordt op onze school zorgvuldig gemonitord. Hier valt te denken aan weinig tijdverlies na een pauze, aandacht voor snel stil zijn in de groep en andere voorwaarden om de tijd die voor een onderdeel van het onderwijs staat ook daadwerkelijk te benutten. De leerlingen betrekken we bij het opstellen van regels en routines. 

Tijd is één van de factoren die van invloed is op de behaalde resultaten.

Goed aanbod en efficiënte lessen volgen. In onze onderwijsplannen staat per vak beschreven hoeveel tijd we aan dit vak besteden, wat het aanbod is en hoe wij lesgeven. Ieder half jaar wordt bekeken of we de juiste dingen doen. Met het volgsysteem FocusPO volgen we de leerlingen en kunnen we zeer efficiënt ons aanbod samenstellen, de tijd verdelen over de verschillende vakken.  

Muziek is bij ons een onderdeel van Kunstzinnige en creatieve vorming. Levensbeschouwing is bij ons een onderdeel van wereldoriëntatie. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Iedereen is welkom op OBS Prins Claus. Echter niet elk kind heeft dezelfde onderwijsbehoeften.  De onderwijsbehoefte van een kind geeft aan wat hij/zij nodig heeft om te leren en zich te kunnen ontwikkelen binnen onze school. Binnen de groep werken we met subgroepen met min of meer dezelfde onderwijsbehoeften. Zo hebben we een basisgroep, een groep waarbij regelmatig verlengde instructie nodig is en een groep die meer kan en dus meer uitdaging nodig heeft. In enkele gevallen volgt een leerling een individuele leerlijn. 

Heel veel kinderen vallen binnen de wettelijk vastgestelde basisondersteuning die in het schoolondersteuningsprofiel nader staat uitgewerkt.

Soms is het nodig om naast de begeleiding van de leerkracht extra begeleiding in te zetten. Op onze school wordt dit gegeven door een andere leerkracht met een specialisme, de coördinator leerlingenzorg of de onderwijsassistent. Voorbeelden hiervan zijn:

- begeleiding op het gebied van hoogbegaafdheid (door hoogbegaafdheidsspecialist)

- extra instructie (door een leerkracht)

- extra begeleiding bij gedrag (door de gedragsspecialist) 

- extra inoefening (door de onderwijsassistent)

In het komende schooljaar zijn de groepen rond de 20 leerlingen. Hierdoor heeft de leerkracht zelf veel tijd om extra begeleiding te geven, die kent de kinderen immers het beste! Ook kan zij korte instructie herhalen waardoor dit nog krachtiger is. Soms krijgen leerlingen buiten de groep extra begeleiding, dit gaat altijd onder supervisie van de leerkracht. Bij onze school werken een aantal collega's op vrijwillige basis, dit zijn goed geschoolde krachten die aangestuurd worden door de leerkracht. We zijn heel blij dat deze mensen ons team versterken! 

Verder hebben we leerlingen die extra begeleiding krijgen in het Leerlab. In het Leerlab zitten leerlingen die (hoog) begaafd zijn en begeleid worden bij de hulpvragen die hierbij passen. Het gaat hier vooral om om te gaan met de uitdagingen die passen bij hoogbegaafdheid zoals plannen, doorzetten, keuzes maken en bijvoorbeeld omgaan met fouten. De begeleiding wordt verzorgd door gekwalificeerde collega's die deel uitmaken van ons team. Op deze manier is het lijntje met de leerkracht kort en kan het geleerde ook gevolgd worden in de groep. De extra tijd die deze begeleiders krijgen, wordt ook deels gefaciliteerd door Passenderwijs.  

Soms krijgen sommige leerlingen begeleiding van externen. Hiervoor vragen wij een arrangement aan bij het samenwerkingsverband Passenderwijs. Bij het samenwerkingsverband zijn scholen uit de omgeving aangesloten. Het samenwerkingsverband ondersteunt bij expertise en arrangementen. Zo kunnen wij arrangementen aanvragen voor bijvoorbeeld leerlingen met Autismespectrumstoornis of een taalontwikkelingsstoornis. Ook de leerkrachten van deze leerlingen krijgen begeleiding bij het vergroten van de expertise.


Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In het schooljaar 2021-2022 zijn we gestart met het programma FocusPO. Hiermee zijn de leerlingen nog beter te volgen en houden ze structureel bij wat de leerlingen al weten en wat de volgende stap in de ontwikkeling is. Het kan zijn dat een leerling een bepaald doel niet beheerst heeft, we noemen dit bezemdoelen,  in de periode dat dit is aangeboden en dat hier extra ondersteuning bij nodig is om dit wel te beheersen. Wij zetten extra formatie in voor het begeleiden van leerlingen met 'bezemdoelen'.  Het kan ook zijn dat een leerling al meer beheerst dan het reguliere aanbod, ook dan krijgen deze leerlingen begeleiding op maat. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij hebben nauw contact met deze organisaties om de warme overgang van vroegschoolse educatie naar de basisschool te bewerkstelligen

Terug naar boven