Kindcentrum HET KLEURENORKEST - 'Leren wie je nog meer kunt zijn.'

Hogeweg 55 1906 CC Limmen

  • Schoolfoto van Kindcentrum HET KLEURENORKEST - 'Leren wie je nog meer kunt zijn.'
  • Schoolfoto van Kindcentrum HET KLEURENORKEST - 'Leren wie je nog meer kunt zijn.'
  • Schoolfoto van Kindcentrum HET KLEURENORKEST - 'Leren wie je nog meer kunt zijn.'

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Het Kleurenorkest neemt als eindtoets de IEP af. De resultaten liggen op het landelijk niveau als je kijkt naar de totaalscore. Vanaf het nieuwe schooljaar gaan we werken met referentieniveaus. Daarom hebben we daar de afgelopen twee jaar al naar gekeken. Ook het gemiddelde referentieniveau ligt op het landelijk gemiddelde.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In onze school zijn de dagelijkse observaties en de directe feedback de belangrijkste vormen van monitoren hoe het met de kinderen gaat. Zowel cognitief als sociaal-emotioneel. Daarnaast hebben we nog een aantal hulpmiddelen die tussentijds inzicht geven. Dit zijn:
  1. Portfolio's met bijbehorende gesprekken
  2. Schoolzelfevaluatie
  3. Kijk (van 2 tot 7 jaar)
  4. Zien 
  5. Citotoetsen

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Bij het laatste bezoek van de inspectie was de inspectie tevreden. Vooral over het pedagogisch klimaat van de school. Recentelijk hebben we meegedaan aan een themaonderzoek van de inspectie. Ook al volgde hieruit geen oordeel, toch gaf de inspecteur aan tevreden te zijn met de antwoorden en de informatie. Er is geen reden voor een bezoek aan de locatie in de nabije toekomst.

Terug naar boven