Rooms Katholieke Basisschool De Lemborgh

Salviusstraat 2 6141 LK Limbricht

  • Het Leescafé is bedoeld om het leesplezier te bevorderen voor alle kinderen van onze school. 
Het aanbod is recent volledig vernieuwd!
  • Taalontwikkeling rondom het boek. We spelen en beleven de inhoud van het boek. In de groepen 1 t/m 6 beelden we op deze manier het boek uit.
  • Bij de kleuters wordt thematisch gewerkt. Rond het thema museum werd een heus museum gebouwd waarbij iedereen van harte welkom was!
  • Het zorgteam draagt zorg voor alle kinderen op onze school. Samen met de leerkrachten kijken we naar de behoefte van de groep en het kind.
  • Doorlopend zijn er allerlei creaties van kinderen te bewonderen in de verschillende hallen. Elke groep presenteert zijn werk op eigenwijze.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Elk jaar kijken we naar onze resultaten van de EindCITO. De afgelopen jaren scoren we met het groepsgemiddelde steeds boven de landelijke norm (535). Aan deze verwachting willen we het komend schooljaar ook weer voldoen.

De EindCITO gegevens worden op school- en leerlingniveau ieder jaar geanalyseerd.<span style="line-height:1.5;">Op schoolniveau hebben we de afgelopen jaren gezien dat studievaardigheden aandacht verdient. Met een verbeterplan zijn de leerkrachten in de bovenbouw aan de slag gegaan met extra interventies. Blits, een methode voor studievaardigheden is aangeschaft en toegevoegd aan het curriculum in groep 7 en 8. In de EindCITO van 2013 hebben we gezien dat dit onderdeel beduidend beter is gemaakt.</span>

Een ander voorbeeld waren de wereldoriënterende vakken die minder goed gescoord werden dan men van onze kinderen zou mogen verwachten. Na een intensief traject hebben we een nieuwe wereld-oriënterende methode gekozen, namelijk Argus Clou. In de toekomst hopen we hiervan de vruchten te kunnen plukken.

De EindCITO is ook dit jaar naar kunnen door de kinderen op individueel niveau gemaakt. Je kijkt als school naar het leerlingvolgsysteem in combinatie met de Entreetoets van groep 7 en alle andere gegevens die van de kinderen bekend zijn. Zo mogen wij stellen dat we trots op onze kinderen zijn!

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Limbricht is een forensendorp waar veel hoogopgeleide ouders wonen, die hun werk buiten het dorp hebben. Het feit dat de score van de EindCITO boven het landelijk gemiddelde ligt, is hier ook aan te wijten. Leerlingen brengen al veel baggage mee als zij naar school komen. Hier kan onze school dan mee aan de slag.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven