Basisschool t Rendal

Offermansstraat 9 5715 AM Lierop

  • Schoolfoto van Basisschool t Rendal
  • Schoolfoto van Basisschool t Rendal
  • Schoolfoto van Basisschool t Rendal
  • Schoolfoto van Basisschool t Rendal
  • Schoolfoto van Basisschool t Rendal

Het team

Toelichting van de school

Het Rendal is een kindcentrum voor kinderen van 0 t/m 14 jaar.
Het team van Norlandia en 't Rendal werken nauw samen.
Ons team bestaat uit directeur, ib er leerkrachten, twee onderwijsassistenten, een een aantal vrijwilligers, waaronder een conciërge.

Tevens is een een huishoudelijke dienst en een administratieve kracht op woensdagochtend en maandagnamiddag.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We kennen verschillende soorten verlof voor het personeel.
Al het verlof is wettelijk geregeld via onze CAO. Basisonderwijs.

Op deze site vindt u de huidige verlofregeling binnen de CAO.

https://www.poraad.nl/themas/werkgeverszaken/cao-po/cao-po-2018-2019

In tegenstelling tot vroeger is het niet meer zo, dat in elke groep een leerkracht gedurende vijf dagen voor de klas staat en daarmee de enige leerkracht voor de groep is. In principe willen we dat het aantal ‘gezichten’ voor de groep beperkt blijft tot twee. Bij vervanging van leerkrachten kan het moeilijk worden aan dit principe vast te houden. De vervanging van leraren wordt door de directie in goed overleg geregeld met de afdeling personeelszaken van Stichting Prodas. Het kan voorkomen dat er geen vervanging beschikbaar is. Dan bestaat de mogelijkheid dat uw kind niet naar school kan komen. Dit gebeurt echter nooit op de eerste dag van afwezigheid van een leraar. Mocht deze situatie onverhoopt voorkomen, dan wordt u schriftelijk op de hoogte gebracht. Meer informatie hierover kunt u vragen bij de directie. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Ons onderwijs krijgt vorm door middel van het leerstofjaarklassensysteem, zowel in homogene als in heterogene groepen. Door de terugloop in leerlingaantallen zijn er momenteel combinatiegroepen op 't  Rendal. Jaarlijks zullen wij kijken wat de mogelijkheden zijn bij de groepsverdeling. Er kunnen zowel combinatiegroepen als homogene groepen zijn.
Uitgangspunt bij de verdeling is hoe borgen we goed en verantwoord onderwijs.

Wij bieden structuur en duidelijkheid. We gebruiken methoden als instrument om richting te geven aan ons handelen. We werken opbrengst- en handelingsgericht. Leerkrachten geven les volgens het (IG)DI model (directe instructiemodel) Op alle hoofdvakken wordt dit toegepast. Wij bieden de ondersteuning die nodig is om de mogelijkheden van elke leerling te optimaliseren. Wij zetten hierbij zoveel mogelijk differentiatievormen en boeiende werkvormen in (coöperatieve werkvormen).

Wij creëren een veilige leeromgeving waarin leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot een competent en autonoom persoon. Wij investeren in de relatie met leerlingen en leerlingen met elkaar. In het kader van burgerschap willen we onze leerlingen voorbereiden op het meedoen aan de samenleving.

Leerlingen leren met en van ICT. Wij maken de leerlingen mediawijs. We bereiden ze voor op een toekomst waarin communicatie en technologie een belangrijke rol spelen (eigentijds leren).

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het aantal jongens/meisjes is op schoolniveau redelijk eerlijk verdeeld.
In de groepen zelf is de verdeling niet altijd eerlijk.? 
Het aantal ouders met een opleiding Havo of hoger is 60%. In 2014 was dit aantal vrijwel gelijk (45 % havo of hoger). Er zijn enkele kinderen waar thuis geen Nederlands wordt gesproken, maar het grootste deel (97%) spreekt Nederlands. Ook zijn de meeste ouders samenwonend/gehuwd en enkele ouders (10%) gescheiden.  
Een groot aantal kinderen heeft op dit moment logopedie, nog meer kinderen hebben in het verleden ooit logopedie gehad (moeilijk meetbaar). Het aantal kinderen dat fysiotherapie heeft is aanzienlijk minder dan logopedie.?? Het is niet meetbaar om terug te zoeken hoeveel kinderen gebruik maakten van de PSZ, maar naar vermoeden is dit zeker 75%.? ? 
Actie(s) op schoolniveau:? ? ? ? ? ? ? ? ? 
Uit deze analyse komen geen schokkende/opvallende zaken naar voren, de hoeveelheid kinderen met logopedie/dyslexie valt erg op.  
Waar komt dit vandaan en hoe komt het dat de leesscores schoolbreed zo laag scoren? Dit is in het verleden onderzocht, maar nooit een duidelijk antwoord op gekomen. ? 
De schoolnorm voor de vakken rekenen-wiskunde, begrijpend  lezen?en spelling zijn bepaald op de laagste II-score.
Bij DMT wordt het landelijk gemiddelde aangehouden als schoolnorm. Deze schoolnorm is gebaseerd op scores van de afgelopen 3 jaren, waarin het haalbaar bleek om deze norm te stellen.   
Leerkrachtniveau:? ? ? ? ? ? ? ? ?
Methodetoetsen en citotoetsen worden geanalyseerd en tegen de landelijke- en schoolnormen afgezet. Er worden conclusies getrokken op groeps- en individueel niveau. Deze punten worden verwerkt in een periodeplan. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven