PCBO Prinses Juliana

Tullekensmolenweg 77 7364 BA Lieren

  • Schoolfoto van PCBO Prinses Juliana
  • Schoolfoto van PCBO Prinses Juliana
  • Schoolfoto van PCBO Prinses Juliana
  • Schoolfoto van PCBO Prinses Juliana
  • Schoolfoto van PCBO Prinses Juliana

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Van groep 3-8 worden de midden toets van IEP afgenomen. Er wordt een diepte analyse gemaakt en een plan van aanpak waar nodig op groeps- dan wel kindniveau.

Kinderen in groep 7-8 spiegelen zich aan de persoonlijke doelen die ze hebben vastgesteld. Er vindt een reflectiegesprek plaats met de leerkracht.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Werkwijze Schooladvies VO groep 8

Groep 7

Juni/juli De leerkracht van groep 7 geeft een voorlopig schooladvies.

Het voorlopig advies komt tot stand in overleg met de leerkracht(en), de Intern Begeleider en de directie.Het voorlopig advies is o.a. gebaseerd op de volgende criteria: Niveau.Dit komt o.a. tot uiting in afgenomen CITO toetsen/IEP van het leerlingvolgsysteem en de methodetoetsen/rapporten. Werkhouding & Motivatie.Gebaseerd op de dagelijkse schoolpraktijk. Volledig kindbeeld.

Groep 8 

September 

De startgesprekken vinden plaats met ouder(s) en kind. Het VO komt ter sprake. Geïnformeerd wordt naar de verwachtingen van ouder(s) en kind: schooltype en voorkeur VO-school. Ook worden de leerdoelen van het kind voor komende periode besproken.  

Oktober

Tijdens de PO/VO avond VO-scholen Apeldoorn voor ouders en leerlingen van groep 8 wordt de procedure Schooladvies uitgelegd.   NovemberHet voorlopig advies wordt naast de ontwikkeling van de leerling gelegd en eventueel kansrijk aangepast.

Januari

In overleg met de directie en de Intern Begeleider wordt het definitieve advies bepaald. Ouders en leerling worden uitgenodigd voor gesprek en krijgen het definitieve advies toegelicht en na gesprek op schrift mee.   

Februari

Doorstroomtoets

Uiterlijk 24 maart

Leerlingen en ouders ontvangen het definitieve advies

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

NLP 

Hoe communiceer je zelf, hoe communiceert een ander en hoe communiceer je met elkaar? Daarover gaat in grote lijnen bij neuro-linguïstisch programmeren, kortweg NLP. NLP maakt je bewust hoe communicatie bij jezelf en bij anderen werkt. Zo begrijp je elkaar beter en zoek je samen dezelfde golflengte. In het systeem school zijn wij onderling verbonden. Iedereen heeft daarin zijn plek en mag er zijn. Hoe meer we het ons bewust zijn, hoe beter we er voor de kinderen kunnen zijn.  Natuurlijk is het gezin waar je bij hoort een erg belangrijk en bepalend systeem. Vandaar dat we ouders, opa’s en oma’s en andere familieleden zoveel mogelijk bij het systeem school betrekken en we graag met hen in contact komen. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Welbevinden
  • Vertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven