Rooms Katholieke Basisschool Frans ten Bosch

de Rode van Heeckerenstr 26 7131 ER Lichtenvoorde

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool Frans ten Bosch

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tijdens werkoverleggen analyseren wij samen met het team de tussenresultaten van de methodetoetsen en Cito-toetsen. In de dag- en weekplanningen worden de nodige aanpassingen door leerkrachten gedaan wat betreft het onderwijsleerproces. Zo kunnen leerkrachten het onderwijs op tijd bijsturen. De leerkrachten kunnen hierin ondersteuning krijgen door de intern begeleider en directeur. Vroegtijdig bespreken we gezamenlijk het onderwijsleerproces en de resultaten van de leerlingen om de juiste keuzes te kunnen maken in het onderwijsaanbod.  

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Samen leven, leren en werken in een veilige leeromgeving. Dat is waar wij voor staan.

In de 21e eeuw is het noodzakelijk dat kinderen onder andere leren samenwerken aan gezamenlijke doelen. Goed kunnen communiceren is hierbij belangrijk. Als school willen we samen met ouders kinderen leren hoe ze problemen creatief kunnen oplossen.

Om deze belangrijke vaardigheden aan te leren maken wij gebruik van "Kwink".

Kwink is een methode om kinderen belangrijke sociaal-emotionele vaardigheden aan te leren. Met o.a. verrassende filmpjes, liedjes en rollenspellen. Zo leren kinderen zich goed uiten en nog beter omgaan met zichzelf en anderen. Deze methode is gebaseerd op recente, wetenschappelijke inzichten van onder andere dr. Kees van Overveld.

Voor meer informatie klik hier.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Samenwerken
  • Veiligheid
  • Eerlijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven